ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃး ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လၵ်ႉပၢႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႄႈသၢႆ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈၵုမ်းတူဝ် Quarantine တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လၵ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈ ၶဝ်ႈၶိုၼ်းမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး။

Photo by – Sai Noom Twe/ ဢွင်ႈတီႈၵုမ်းတူဝ် Quarantine တီႈႁူမ်ႈယဵၼ်မူဝ်းၵူၵ်ႉ ဝိပသ်ႉသၼႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 31/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 ပၢႆ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉတီႈ ႁူမ်ႈယဵၼ်မူဝ်းၵူၵ်ႉ ဝိပသ်ႉသၼႃ (မိုးကုတ်ဝိပဿာနာရိပ်သာ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး လၵ်ႉပၢႆႈၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆ ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆၶိုၼ်း။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈပၢႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူၼ်ႈပႆႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်လႄႈ လႅပ်ႈတေၶၢမ်ႈၼမ်ႉၵႂႃႇၵူၺ်း ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ တႃႈၼမ်ႉသၢႆ မၢင်တီႈၼမ်ႉယင်းဢမ်ႇလိုၵ်ႉ ပဵင်းႁူဝ်ၶၢဝ်ႇ ၵူၺ်း၊ မၢင်တီႈပဵၼ်သၢႆးႁႅင်ႈသေ ၶၢမ်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈမီး။ လွင်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွမ်းၼမ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်လၵ်ႉပၢႆႈ တီႈၵုမ်းတူဝ် Quarantine တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇယဝ်ႉသေ ၸင်ႇသူင်ႇပွၵ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 28 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Noom Twe/ ဢွင်ႈတီႈၵုမ်းတူဝ် Quarantine တီႈႁူမ်ႈယဵၼ်မူဝ်းၵူၵ်ႉ ဝိပသ်ႉသၼႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB တႄႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈသဝ်းတၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢႆႇၵႃႈႁွင်ႈၼႆၸိုင် ၵူဝ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁွင်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁွင်ႈမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ” ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼၼ်ႈလၢတ်ႈ။

ၸဵမ်ႁႅင်းၵၢၼ်၊ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတၢင်းမႄႈသၢႆသေ သူင်ႇပွၵ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်းမူတ်းမီး 47 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢၼ်သူင်ႇပွၵ်ႈမႃးထႅင်ႈ 28 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းမီး 75 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵုမ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉဢွင်ႈတီႈၵုမ်းတူဝ် Quarantine ႁူမ်ႈယဵၼ်မူဝ်းၵူၵ်ႉဝိပသ်ႉသၼႃႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၼႂ်း 75 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE