တႆးလႅင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်

0
150

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈသင်ၶတႆးလႅင် ၸေႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တိူင်းၸေႈၵႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် မၢၼ်ႈမွၵ်ႇ။

Shan hi youth by The Voice if Shan Ni- ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် တီႈမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တိူင်းၸေႈၵႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2020

ပၢင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆႉၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်မေႊ  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ မၢၼ်ႈၵုင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇပုင်ႇ ဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢလိၼ်းသျိၼ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးလႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ – ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် လႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ မိူၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်း ပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းဝႆႉၼၵ်းလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်ႁဝ်းၵေႃႈ ၵွၼ်ႇပႆႇမီးၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇႁႅင်းၸွႆႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ႁႂ်ႈၵူၼ်းလုၼ်ႈမႂ်ႇ မီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် တေယူႇၾၢႆႇၼႃႈသေဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ တႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ တႃႇႁၵ်ႉသႃ ပႂ်ႉပႃး ၾိင်ႈငႄႈလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႅင်၊ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Shan hi youth by The Voice if Shan Ni- ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် တီႈမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တိူင်းၸေႈၵႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2020

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉယုၵ်းယၢင်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸင်ႇမႃးမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႂ်းပီၼႆႉ။

ဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် ယူႇသဝ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်တႆးလႅင်ယူႇၼမ်သုတ်းထိသွင်ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း။

ဢၢင်ႈဢိင်ၶၢဝ်ႇ- The Voice of Shan-Ni


eastern_breeze
SHARE