ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 96 တီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်း ႁူင်းယႃသေတႃႉ တေလႆႈယူႇႁိူၼ်း ၵုမ်းတူၺ်းပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ထႅင်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ။

Photo by – Owner/ ႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 20/5/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၊ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 96 ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ ပၼ်လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈၵုမ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း (Home Quarantine) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝူင်ႈ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လႃႉထေးမိၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 96 ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 လႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃး ပဵၼ် Negative / ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းတူဝ်ယဝ်ႉလႄႈ လႆႈပၼ်လူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တင်းမူတ်းမီး 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် မၢႆၵပ်းတူဝ် 112 တင်း ၵေႃႉထူၼ်ႈ 64 ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႉလူင်း။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊလႃႉထေးမိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 112 ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် Negative ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ ။ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 64 ၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် Positive မီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 193 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 104 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး 7 ၵေႃႉ။ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 5 ၵေႃႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ တႃႇ 2 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၽူႈယိင်း ဢႃယု 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်း UAE ပွၵ်ႈမႃး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႈလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်။


eastern_breeze
SHARE