ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS ၸတ်းပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉ 3 လိူၼ် ႞ပွၵ်ႈ

0
892

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS တီႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ် တၢင်းႁူႉပေႃႈမႄႈလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ။

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸတ်းပၼ်မိူဝ်ႈ 8/5/2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/05/2020 တင်ႈတႄႇပွတ်းၼႂ်ယၢမ်း 09:00 မူင်းၵႂႃႇ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁေႃးလူင် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ ၶူးသွၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းမူတ်း 264 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇဝႃႈ- “ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တေ ပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၼေႃႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉတႄႇၽုတ်းဢွၵ်ႇ မႃးၼၼ်ႉသေ သင်ဝႃႈႁဝ်းမေႃလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင်မၼ်းၵေႃႈ မႆႉၼၼ်ႉ တေႁၢင်ႈလီ တေလဝ်းမႃး။ သင်ဝႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇမေႃလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင်မၼ်းၸိုင် မႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၵူတ်ႉၵူတ်ႉငေႃးငေႃး တေဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ လႅပ်ႈလဝ်းလႆႈ”-ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ယင်းသိုပ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉထႅင်ႈ 6 ႁူဝ်ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ 1.လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ 2.ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶူး၊ 3. ပုၼ်ႈၽွၼ်းပေႃႈမႄႈ၊ 4.ပုၼ်ႈၽွၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ 5.ပုၼ်ႈၽွၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လႄႈ 6. ပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈတၢင်တူဝ် ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸၢႆးတၢၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ- လွင်ႈဢၼ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ 3 လိူၼ် 1 ပွၵ်ႈ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇထႅင်ႈ-ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တီႈပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈတွၼ်ႈသူး/ ရၢင်းဝလ်းပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်လိၵ်ႈလၢႆးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးလၢၼ်တႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်လႆႈၸတ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်သွၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၸတ်း 3 လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးပၼ်တၢင်းႁူႉ တီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်၊ မႃးၼႄႉၼမ်းပၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသေ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်း ၶတ်းၸႂ်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးၵၢၼ်တွၼ်ႈသူး ပၼ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ် ၶၢဝ်းပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းမႆႈ သမ်ႉတိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း”-ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တေမီးပၢင်သွၼ်လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈတေယူႇသဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးလၢႆးသုၵ်ႈမိုဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ပေႃးဝႃႈယဝ်ႉပိူင်ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းယဝ်ႉၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉယဝ်ႉ ငဝ်းလၢႆး ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈလီၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉဝႆႉဢၢၼ်းၶႂ်ႈပိုတ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၵႂႃႇ- ၸၢႆးလၢၼ်တႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ