ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၶိုင်ဝႆႉတႃႇႁႄႉၵင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵွၼ်ႇပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ

တႃႇဝူင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလဝ်ႈလၢတ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တီႈမၢႆတွင်း ပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ။ ပေႃးၽႅဝ်ၶၢဝ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉပွႆႇဢွၵ်ႇ ပၼ်လုၵ်ႈၶွၵ်ႈၶဝ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇဢမ်ႇပေႃးၼၵ်းၼႃ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ႁဝ်းၶႃႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လုၵ်ႈၶွၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်တူၵ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ၼၢႆႇငၢၼ်ႇယေးဢၵျိၼ်းတႃး)ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶွၵ်ႈၼႆႉမိူဝ်ႈလဵဝ် တေမီးယူႇ 92 ၵေႃႉ။ ၵမ်းၼႆႉၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းၶွၵ်ႈ သေယဝ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉလႆႈတေႃႇသူႈ လွင်ႈၵၢၼ်တတ်းသိၼ်တီႈလုမ်းတြႃးယူႇ တေမီးယူႇ 124 ၵေႃႉ၊ ၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈၶွၵ်ႈသေယဝ်ႉ သမ်ႉလႆႈတေႃႇသူႈတီႈလုမ်းတြႃးယူႇၵေႃႈ တေမီးယူႇ 400 ၸမ်ၸမ်၊ တင်းမူတ်း ပေႃးမႃးႁုပ်ႈသဵင်ႈ တေမီးယူႇ 615 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶွၵ်ႈလုၵ်ႈၶွၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ လွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁိုဝ်ႉ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁိုဝ်ႉ၊ လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ယိုတ်းတီႈလိၼ်တီႈၼႃးႁိုဝ်ႉ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လုၵ်ႈၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသေယဝ်ႉ တူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇယွၼ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁိုဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၼၵ်းပေႃးၼႃသေယဝ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈထၢင်ႇထိူမ်ႁိုဝ်ႉၼႆ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးယူႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈထိုင်မႃးပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈသေယဝ်ႉပွႆႇပၼ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁူဝ်ႁဵင်ႁူဝ်မိုၼ်ႇမၼ်း ၶဝ်ပွႆႇပၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၼႆႉလူး ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၼႆႉ တေပွႆႇပၼ်ထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼႄႇ၊ ပေႃးဝႃႈပွႆႇၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလီဝႃးမိုဝ်း ႁပ်ႉႁွင်းၵၼ်ယူႇ လီလႆႈႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးတူၺ်းၸွမ်းလွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်လႄႈ လၢႆးၸတ်းၵၢၼ်ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉတေမႃးပဵၼ်လွင်ႈ ၵိတ်ႇၶွင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉဢီႈသင်ၵူၺ်းၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလီမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းယူႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆၸိုင် လၢႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းမၼ်း မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉၸပ်းၽႄႈမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉလၢႆလၢႆမိူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၽႄႈထိုင်မႃးတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ပေႃးဝႃႈမႃးၼပ်ႉၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း တႄႇပဵၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁိုင်ယဝ်ႉသၢမ်လိူၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၽႅဝ်မႃးတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၶၢဝ်းတၢင်းတႃႇတေႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးယူႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်၊ ၼႂ်းသၢမ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ဢီႈသင်မႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းၸွမ်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁၼ်ၵွၼ်ႇ။

တၢမ်တူဝ်ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၵေႃႈ ၶီႇရူတ်ႉၶီႇၵႃးသေ ပၼ်ႇမိူင်းယူႇ၊ ႁႃသဵင်ယူႇ တေႃႇထိုင်ပေႃးမွၵ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ။ ၵမ်းၼႆႉထိုင်တီႈ တႄႇႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းမႅင်းဢၼ်ၼႆႉမႃးယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ်မႃးယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ယင်းပႆႇတိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉတိူဝ်ႉၼင်သင်ၵႃႈႁိုဝ်၊ ႁဵတ်းဢမ်ႇမိုင်ႉဢမ်ႇမႆႈဝႆႉၵူၺ်း။ ယူႇတီႈထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၸတ်းၽႅၼ် တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁႄႉၵင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉၽိူဝ်ႇပဵၼ်တႄႉမႃး ယႃဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ၊ မီးၵူၼ်းပဵၼ်မႃးတႄႉယဝ်ႉၼႆ ၸင်ႇတေၼႅတ်ႈႁႃတီႈတေဝႆႉ ၵူၼ်းၶေႃၶေႃ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၶိူဝ်ႊရႅၼ်ႊထၢႆႊၼ်  (Quarantine) ၽိူဝ်ႇဝႃႈတေႁဵတ်း Quarantine ၼႆတေလႆႈၵၵ်းၶင်တူဝ်ယူႇ 14 ဝၼ်း၊ တီႈမၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းတီႈလႂ်၊ တေလႆႈၵပ်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးဝႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းတေၶဝ်ႈ ၵၵ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈပႂ်ႉဝႆႉပဵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လႆႈပႂ်ႉဝႆႉပဵၼ်လၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်လႆႈၺႃးမႃး။

ၵမ်းၼႆႉၽိူဝ်ႇဝႃႈၶဝ်ႈၼႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃးၶႃႈလႃႇ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉတဵမ် 14 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵူတ်ႇဢမ်ႇထတ်းသင်ၶိုၼ်းသေယဝ်ႉ ပွႆႇမိူဝ်းႁိူၼ်း။ ၽိူဝ်ႇပွႆႇမိူဝ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ဝၢႆးလင်ၸင်ႇၶိုၼ်း လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸပ်းမႅင်း ဝႆႉၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇႁူႉၸိူင်ႉၼၼ်မႃးပေႃးတူၵ်းလိုၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်ဝႆႉၶေႃၶေႃၼၼ်ႉ ပေႃးပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉလူး။

ၵမ်းလိုၼ်းမႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ထိုင်တီႈတေလႆႈဢိုတ်းတၼ် Lockdown ပႅတ်ႈတင်းမိူင်းယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ၼၼ်မႃး သမ်ႉမႃးယၢပ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇၵမ်ႈၼမ်ၼမ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  ၸိူဝ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ တေႁပ်ႉၸွႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်မႃး။ လီယူႇၶႃႈ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်း လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶပ်းၶိုင်သေယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လၢႆးၶဝ်ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇတႅတ်ႈတေႃး။ ၼႃႈႁိူၼ်းဢၼ်ၵိုင်ႇလီလႆႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉမီးတင်းၼမ်။

သမ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးၸႅၵ်ႇမႅင်ႇမၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၵူၼ်းမုၵ်ႉၵူၼ်းၽုင်ၽိုတ်ႉၵၼ် ပေႃးၵိုၼ်း ဢိုၵ်ႉဢိုၵ်ႉလူင်ဝႆႉၵေႃႈလႆႈႁၼ်မီးမႃး။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းတီႈႁူင်းယႃ မီးမေႃယႃဢၼ်တေလုမ်းလႃး/ ယူတ်းယႃၼႆၵေႃႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်း၊ ယႃႈယႃ၊ (ပၢႆးၸၢင်ႈ)  တႃႇတေႁဵတ်းလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးဝႆႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ တေႃႈၼင်ႇၽႅၼ်ႇတႃႇတေတူမ်းၼႃႈ၊  သပ်ႉပျႃႇ ၼမ်ႉယႃတႃႇတေသုၵ်ႈမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးတူဝ်ႈတၼ်းတဵမ်တီႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပေႃးလႆႈႁၼ် တီႈႁူင်းယႃၶဝ်။

ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉသမ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈမိူင်းၶျၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇယူႇႁူၼ်ႈႁူၼ်ႈယႂ်းယႂ်း၊ ၵူၼ်းတၢႆၵူၼ်းမၢတ်ႇမီးယူႇၶႂ်ႈၵူႈဝူင်ႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉ ဢၢၼ်ႇသႅၼ်မၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁူႉၸၵ်း လၢႆးၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသင်သေဢိတ်း။

တမ်ႈတီႈတၢင်းမိူင်းတႆးၼႆၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆၵၼ်။ သမ်ႉထႅင်ႈၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉငုမ်းပႃ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵဝ်းဢူၼ်ၼႂ်းမိူင်းမႃးထႅင်ႈ၊ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၼႄဝႃႈ ပလိၵ်ႈ ဢမ်ႇပေႉၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉ၊ ပေႃးၼႆတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈ ပူင်ၸႂ်ဝႆႉတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလူး ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵမ်းၵိၼ်းမႃး ဢမ်ႇႁၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၵွပ်ႇၵူႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈလႃႇ ပဵၼ်မႃး ၶေႃႈထၢမ်ယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸိူဝ်းၸပ်းပႅၼ်းၸွမ်းပၢႆးၵိူဝ်းယမ်သေယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇလႆႈလွင်ႈလိုၵ်ႉလွင်ႈတိုၼ်ႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင် ၵူၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ယူႇတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးယႃႇယႃႇ လၵ်ႉႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၵၼ်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်တင်းၼမ်၊ ဢမ်ႇၵႃးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈလႆႈႁၼ်မီးဝႆႉ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈႁဝ်းတေႁဵတ်းသင်၊ မၼ်းႁဵတ်းသင်ယူႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉတိုၵ်ႉမီးဝႆႉ ယူႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇႁႃႉၼႆ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈထၢမ်ထိုင်ၵၼ် ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႅတ်ႈတေႃးလီငၢမ်း သေယဝ်ႉ သမ်ႉတေဝႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းတီႈမၢႆတွင်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇဢိူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆသေ ပေႃးယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ ပွႆႇပၼ်လုၵ်ႈၶွၵ်ႈၶဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ႁူဝ်မိုၼ်ႇမၼ်းမိူၼ်ၵူႈပီၼၼ်ႉၼႆတႄႉ ၽေးၶဵၼ်ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေတိူဝ်း ၸမ်တူဝ်ၵူႈႁူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵၢင်းယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တၵ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈလီငၢမ်းသေယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မုင်ႈမွင်းၸိူင်ႉၼၼ်။ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆႉတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်း ဢမ်ႇပဵၼ်လႄႈ ၵႃႈလႆႈပွႆႇပၼ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသမ်ႉ ဢဝ်ၵၢမ်ႇမၼ်းဝႃႈၵူၺ်းလႃႈ ပေႃးဝႃႈ ၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေဢမ်ႇပေႃးလီၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလၢမ်းႁၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေဝႆႉလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႂ်ႇႁႃႉ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢၼႃႇၵၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈလူး ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၵ်းၼႃသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မီးတီႈႁဝ်းၶႃႈမေႃဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ၵၼ်ၵူၺ်း၊ ယွၼ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄမွၵ်ႈၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

17/4/2020

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ