ၸုမ်းသႃႇသၼႃႇၼုၵ်ႉၵႁ မူႇၸေႊ ၸႅင်ႈ တၵႃႇသထႃး ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းပွႆးၵိုၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း

0
503

တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ “ႁႃႊ” ဝူႊႁၢၼ်ႉ COVID 19  ၽႄႈၸွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸပ်းၽႄႈၵၼ်လႄႈ မူႇၸုမ်း ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃ ၼုၵ်ႉၵႁ မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၼႂ်း 8-9 ပွၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်း ပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/3/2020  ယူႇတီႈမူႇၸုမ်း ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃ ၼုၵ်ႉၵႁ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ ထိုင် ၶိင်းသမ်ႇမထီႉ (ယူႇယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁူဝ်ၼႃႈပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ၵၢၼ်တၢၼ်း) ၵူႈပွၵ်ႉယွမ်ႇ – 5 ၶေႃႈ -တင်ႈတႄႇ ဝၼ်း 21/3/2020 တေႃႇ 30/4/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈမီး ပၢင်ၵူၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်း ၵူဝ်ၸပ်းၽႄႈတၢင်းပဵၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈမူႇ ၸုမ်းသင်ၶ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တီႈမူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵႅတ်ႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႊ 19 ဢၼ် လၢမ်းၽႄႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉလႄႈ လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်း ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ဝႆႉ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19    လႄႈ  ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၵျွင်းၽြႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်ၵျွင်းမၼ်း/ဢမ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼွၼ်းၵျွင်း ၸရွပ်ႈသႃလႃး၊ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်တြႃးၼိူဝ်ဝဵင်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၊ ပၢင်မႃသႃႇ (ၵူၼ်းတၢႆ) ၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းၵႂၢင်ႈ ပေႃးပူၼ်ႉတူဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈယဝ်ႉၸွမ်း၊ ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵႅပ်ႈၵႅပ်ႈ ဝၼ်းလဵဝ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ- ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၼႄႇ ပၢင်ၵိၼ်လူႇ လူႉတၢႆ ၼႄ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁပ်ႉဢဝ်ၶိင်းသမ်ႇမထီႉ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ တႃႇၽိူၼ်ၶဝ်ႈ 2-3 ၽိူၼ် ၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂၢင်ႈယႂ်ႇဝႃႈၼႆဢေႃႈ” – ၶိင်းလွႆႁိူင်း မူႇၸေႊ ၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/3/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၵူႈၵၢၼ်ႇၵူႈၵျွင်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယူႇ ၾၢင်ႉၵိၼ် ၵူဝ်ၸပ်းၽႄႈ တၢင်း ပဵၼ်လူင် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈၵႃႇလ “ႁႃႊ” ဝူႊႁၢၼ်ႉ COVID 19 ၽႄႈလၢမ်းထိုင် 180 မိူင်းပၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၶၢဝ်ႇလႃႈသုတ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 21/3/2020 – ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း 50 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် သၢမ်သႅၼ်ပၢႆ (308564 ၵေႃႉ) ၊ ၵူၼ်းတၢႆ မိုၼ်ႇသၢမ်ပၢႆ (13069 ၵေႃႉ) ယဝ်ႉၼႆ ၶေႃႈမုလ် worldometer.info ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE