ၽိူဝ်ႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် တႃႉႁူမ်ႈၵၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇၶၼ်ၽႂ်း

0
353

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တမ်ႈတီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶတ်းၸႂ်မူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁႄႈႁူပႂ်ႉထွမ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈယွင်ႈဢၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပေႃးလႆႈၵႂင်ၸႂ်ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်ၶႃႈလႃႇ၊ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းပိူၼ်ႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 သေယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇၸိုင်ႈမိူင်း 150 ပၢႆဢွၼ်ၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈၵၼ်၊ ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵၼ်ဝႃႈ- ယႃႇႁႂ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ဢၼ်မီးယူႇၵူၼ်း ႁႃႈႁူၵ်းၸဵတ်းပၢၵ်ႇ ႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇယင်ႉသေ သိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် တီႈတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ တႅၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း သေယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ ထိုင်တီႈပေႃးမီးယူႇ 120,000 ပၢႆပၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလုမ်းသၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းပၵ်းၸႂ်ႁႄႈႁူဝၢႆႇတူၺ်းသေယဝ်ႉ ၵုမ်ႇမိုင်ႉပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆလႄႈ မိူၼ်တင်းၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၼႃႇၼႃႇ၊ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆ ၵေႃႈၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။

ၵူၺ်းပဵၼ်ၼၼ်သေတႃႉ ၽိူဝ်ႇမႃးတူၺ်းၽွၼ်းၵၢၼ်မၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်သင်မႃး၊ ၸွင်ႇမၼ်းမီးလွင်ႈပဵင်းပေႃး ပိူဝ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းႁိုဝ်ၼႆ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင် တူၺ်းတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးပိူဝ်ႈတႃႇတေလႆႈၸႂ်မၼ်းၸႂ်ၵႂ်ႈၸွမ်းသေဢိတ်း တေလႆႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးတူၺ်းၽွၼ်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 261 သေယဝ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶၢၼ်းတမ်း ယုၵ်ႉတင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းၸႄႈမိူင်း ႁိုဝ် တိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၶေႃႈမူၼ်ႉမႄး မၼ်း 2 ၶေႃႈ၊ ၵူၺ်းဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပဵၼ်တီႈဢွင်ႇမၢၼ်မႃး။ တီႈၼႆႈၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼႆႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉယၼ်လႄႈ ၾၢႆႇပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈယုၵ်ႉတၢင်ႇ မႃးၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈၵၢၼ်ႉသုမ်းၵႂႃႇၼႆၵေႃႈဝႃႈမႃး။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သႅဝ်ဢၢႆမၼ်းၵေႃႈယင်းဢမ်ႇငိၼ်း ဝႃႈၼႆၵွၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း တႄႉတႄႉၼႆ ဢၼ်ယူႇတီႈၾၢႆႇပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသေယိုၼ်ႈတၢင်ႇမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 261 (က)လႄႈ (ခ)ၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵမ်ႉယၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ၵူၺ်းမီးပိူဝ်ႈတႃႇ ၼိုင်ႈၶိုင်ႈၸမ်ၸမ်ၵူၺ်း ဢၼ်ၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီၸွမ်း။

ပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈယုၵ်ႉတၢင်ႇမႃး ႁႂ်ႈလႆႈမူၼ်ႉမႄးမတ်ႉတႃ 261 (က)လႄႈ(ခ)ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတင်းသဵင်ႈ ၽွမ်ႉႁၼ်လီၸွမ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈထတ်းသၢင် ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ 261 (က)လႄႈ(ခ)ၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးယဝ်ႉ လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေလုၵ်ႉတီႈ သၽႃးတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းသေ လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၽွင်းဢဝ် ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၶွင်ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ႉသုမ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ မီးၵူၼ်းႁပ်ႉႁၼ်ထိုင်မႃး။

တီႈတႄႉမၼ်း ၸွင်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇၶႃႈႁႃႉ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းလီလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမူၼ်ႉမႄး 261 (က)လႄႈ(ခ)ၼႆႉၵူၺ်း သုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ပိူဝ်ႈတႃႇၸႄႈမိူင်း/တိူင်း တေလႆႈမႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တဵမ်တီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႃးလႃး။

တီႈၼႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ႁင်းၶေႃ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ သုၼ်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵူၺ်းၵူၺ်း ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၼႆ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1947 ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် (တွၼ်ႈ 5) ထႅဝ်လိၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႄဝႆႉၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ- တီႈမိူင်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Frontier Area ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းတႆး မိူင်းၶျၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈမီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ႁင်းၶေႃတဵမ်တီႈယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။

သမ်ႉထႅင်ႈ ၼႂ်းၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ပိူင်ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း ယိုၼ်ႈထိုင်တီႈ သၽႃးပွင်မိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်) မိူဝ်ႈ1947 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉယူႇ ၸႄႈမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း တႅမ်ႈၼႄဝႆႉၼၼ်ႉသေ တၵ်းတေလႆႈမီးဢႃႇၼႃႇ ပၢၼ်ႇပွင်ႁင်းၶေႃ တဵမ်ထူၼ်ႈ ဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ထိုင်ပၢၼ်လုၵ်ႈယိင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ မႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း NLD ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ မိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ပႃႇတီႇ ၶတ်းၶၢၼ်ႉ ၵူႈၶႅင်ႇ ယူႇဝႆႉၼႂ်းသၽႃး ၽွင်းမိူဝ်ႈပီ 2014 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသၢင်ႇသီႈ ဢွၼ်ႁူဝ်မူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ 1 ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်မႃး။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႃႈ 261 (ခ) တီႈတွၼ်ႈသိူဝ်ႇငဝ်ႈၵႂၢမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ မတ်ႉတႃ 261 (ခ 2) မတ်ႉတႃ 261 (ဂ ၊ ဃ လႄႈ င) ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈပၢႆႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ မူတ်းမူတ်း။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉယႃႇတီႈၸႄႈမိူင်း/တိူင်း ၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း၊ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်းပႃးဢီႈသင်ၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈမီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်မႃးၼႆႉတႄႉ လွၵ်းၸုၵ်းမၼ်ႈ NLD ၵေႃႈ ပိူင်ႈႁွႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း တီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း  ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ မျၢတ်ႉၺႃႇၼၸူဝ်း သမ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ၶဝ်လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်းၼႃႈ ဢၼ်မႄးမႃး 2-3 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ သင်လႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမတ်ႉတႃဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၽွၼ်းၵၢၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။

ဢၼ်ၼႆႉၸွင်ႇၸႂ်ႈတႄႉႁႃႉ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ယိုၼ်ႈတၢင်ႇမႃး ၸဵမ်ပိုင်းဢၼ်ၶဝ်မီးယူႇ 114 ၶေႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးဝႆႉလွင်ႈ 261 (က)လႄႈ(ခ)ၼႆႉ။ ဝႃႈတီႈတိူၵ်ႈမႃး ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 ဢွၵ်ႇမႃးၽွၼ်းၵၢၼ်မၼ်း လွင်ႈဢွင်ႇပေႉ လွင်ႈၵၢၼ်ႉသုမ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢွင်ႇပေႉၼမ်လိူဝ်ပႃႇတီႇ NLD ။ တီႈၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆၵေႃႈ ပႃႇတီႇ ANP ဢွင်ႇပေႉၼမ်လိူဝ် NLD ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈမႃးလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ ၸင်ႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉတၢင်ႇပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ဢမ်ႇႁပ်ႉမႃး။

ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ပေႃးႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း မတ်ႉတႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၽွင်းၼၼ်ႉ တေမီး 261 (က၊ ခ တေႃႇထိုင် င)။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈ လူဝ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇတူဝ်ၵဝ်ႇသေ လိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇပႃးလႃးလႃး၊ မၼ်းဢမ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈဢဝ်ပႃႇတီႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ မႃးၼၼ်ႉ တီႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ (တိုၵ်ႉ)ပဵၼ်လႆႈၸွမ်ၽွင်းယူႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉမၼ်းမီးၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်လီ၊ မၼ်းမီးၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလီ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်း တင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းလိူၵ်ႈဢဝ်ၸွမ်ၽွင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ မိူင်းတႆးၵေႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇတႆး၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၸွမ်ၽွင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸႅင်ႈလႅင်းမႃးဝႃႈ ပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလီလႆႈပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇ USDP ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၼၼ်ႉၶႃႈလူး၊ ၶဝ်မႃးမူၼ်ႉမႄး 261 (က)လႄႈ(ခ)ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ တေႃႇၼင်ႇပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင်တဵမ်တီႈ ၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈသင်ၶႃႈလႃႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇယုမ်ယမ်ၵၼ်ၼႆၵေႃႈ တေၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်မူၼ်ႉမႄး 261 (က)လႄႈ(ခ)ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ တမ်ႈတီႈၼႃႈၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇဢႃႇၼႃႇၵၢၼ်မိူင်း၊ တီႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇဢႃႇၼႃႇၵၢၼ်ငိူၼ်ႈ ငဝ်ႈငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်း၊ တီႈၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇဢႃႇၼႃႇၸတ်းပွင်ၾၼ်ႊၻႃႊငိုၼ်းတွင်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄး ပၼ်သေဢိတ်း။ တၢမ်ၼင်ႇၼႂ်း (ဇယား 2 လႄႈ5)ဢၼ်ဝႃႈ လွၵ်းၵၢၼ် 2 လႄႈ5 ပဵၼ်ၶွင်ၸႂ်ႉ(ၵိတ်ႇ) တၢင်းလင် ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 မီးဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶဝ်တမ်းဝႆႉပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ လၢႆးဢၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈမူၼ်ႉမႄး 261 (က)လႄႈ(ခ)ၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵူၺ်းမိူၼ်ၸိူင်ႉ   ပဵၼ်လွၵ်းၽွၼ်းတႃႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈႁၼ် ၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးတေမႃးႁုပ်ႈသေဝႃႈတႄႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းယူႇၼႆႉ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈသင်၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈသင် မႃးၶိုင်ႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ၵူၺ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇ ၽႂ်မၼ်း ၺွပ်းငမ်လႆႈဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇၼႃႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇတေဝႃးမိုဝ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁပ်ႉႁွင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ် ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉမႃး ႁဝ်းၶႃႈတေယုမ်ႇၸႂ်မၼ်ႈၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈ မူၼ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႆႉၵူၺ်းသေ တေၵႂႃႇၼႃႈတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ၊ တႅၼ်းတီႈဢၼ်ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးၼၼ်ႉသေ တေလႆႈဢဝ်လၢႆးဢၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ မႃးၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ၸင်ႇတေမီးၽွၼ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းလၢႆမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်းထတ်းသၢင်ၸိူင်ႉၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း 20/3/2020


eastern_breeze
SHARE