ပၢင်ၵုမ်လူင် (ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵမ်မထၢၼ်း  ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 တေပဵၼ်တီႈဝဵင်းၵေးသီး

0
185

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 54  ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ် လမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ပွၵ်ႈၵမ်း 55 ၼၼ်ႉတေၸတ်းတီႈဝဵင်းၵေးသီး ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to Mr.Moon On-ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 54 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ် လမ်

ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႄႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆးႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး မႁႃသတိပ ထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်  (ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ) ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22-25/2/2020  ။  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း မၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸၢႆးမူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ပွႆး/ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ တီႈၶူဝ်လမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တိုၵ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၶႃႈ။ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တီႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်းတႄႉလႆႈပိုတ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 25 ပီယဝ်ႉ (ပီၼႆႉပဵၼ် ပီၵွၼ်းငိုၼ်း) ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း။ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 36 တိူၵ်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to Mr.Moon On-ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 54 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ် လမ်

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၶဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ပီၼိုင်ႈလႄႈ ပီၼိုင်ႈၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇတိၵ်း တိၵ်း ၵူၼ်းဢၼ်တေမႃးၶဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၼမ်ပဵင်းမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီ တူၵ်းၸႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႇၵႆ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်လီ။ သင်ဝႃႈ ၵမ်ႇမထၢၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၽႄႈတိူၼ်းယူႇၸိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတေပႆသဵၼ်ႈတၢင်းလီလႄႈ မီးသိလ်ထမ်းၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

“ပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တၢင်ႇဝဵင်းၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ပဵၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၼႂ်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း တၢင်ႇတီႈၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မႃးၸွႆႈထႅမ် ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ၼႆႉတေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉတႄႉ” ၸၢႆးမူၼ်း သပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 ပီ ၼႂ်းပီ 2021 သမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမူၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပွႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၶဝ် မႃးႁပ်ႉတႃႇပဵၼ်  ပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 ပီၼႃႈၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to Mr.Moon On – ပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ထၢႆႇဝီႊတီႊဢူဝ်ႊဢဝ်ၵုသူလ်   တေႃႇထိုင်ပၢင်ပွႆးပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ထၢႆႇဝီႊတီႊဢူဝ်ႊဢဝ်ၵုသူလ်   တေႃႇထိုင်ပၢင်ပွႆးပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 53 ပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တႅပ်းတတ်း ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် တႃႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵမ်းထူၼ်ႈ 54 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း ဝဵင်းၶူဝ် လမ်၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 ၵေးသီး၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 56 မွၵ်ႇမႆႇ၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 57 လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 58 ပၢင်လူင်၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 59 ပႆႇ မီး၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 60 ဝတ်ႉၼမ်ႉသၢႆး လၢင်း ၶိူဝ်း၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 61 ပႆႇမီး၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 62 လွႆလႅမ်၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 63 ပႆႇမီး၊ ၵမ်း ထူၼ်ႈ 64 ပႆႇမီးလႄႈ ၵမ်းထူၼ်ႈ 65 မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သုၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းတိုဝ်းၵမ် ၵမ်မထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မီးတီႈတိုဝ်းၵမ် 36 ဢွင်ႈတီႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိူၵ်ႈၵမ်မ ထၢၼ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်တိူၵ်ႈငဝ်ႈ၊ တီႈတႄႇပၢင်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်မထၢၼ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တင်ႈတႄႇ ပီၶရိတ်ႉ 1947 (ပီၵေႃးၸႃႇ 1309 ၼီႈ) မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE