ရူတ်ႉၶိူင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ႉသၢမ် ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1

0

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽႃႇတမ်ၺႃးၵၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢႆထင်တီႈသွင် ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/2/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၵႃး 6 လေႃႉတၢင်ႇၶိူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶီႇသွၼ်ႉၵၼ်မႃး 3 ၵေႃႉ ၽႃႇၺႃးၵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ၊ ဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 2 ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း ဢၼၢႆးမႄႉၵုသူဝ်ႇ (အနှိုင်းမဲ့ ကုသိုလ်) ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိုၵ်ႉၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းသူင်ႇႁူင်းယႃ ၊ ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ယွၼ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးလူင်ၽႃႇၵၼ်တီႈသႅၼ်ဝီ 24/2/2020

ၸၢႆႈၾႃႉ ၸုမ်း ဢၼၢႆးမႄႉၵုသူဝ်ႇ (အနှိုင်းမဲ့ ကုသိုလ်) ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ  ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်း ၶဝ်တႄႇသွပ်ႇလိၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်တေၵႂႃႇတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၶဝ်သမ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆး သမ်ႉသွၼ်ႉၵၼ် သၢမ်ၵေႃႉထႅင်ႈသေၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၵေႃႈႁၢင်ႈဢမ်ႇႁၼ်တိုဝ်းသေၵေႃႉၶႃႈသႄႈ။ တႃႇသွင်ၵေႃႉတႄႉ တၢႆထင်တီႈၶႃႈ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉမၼ်းသဵၼ်တူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ၊ ရူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇတၼ်းႁိပ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း။  မၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလွၵ်ႈၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း။ လႆႈဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇႁူင်းယႃသေ မၼ်းတႄႉ တွပ်ႇလိၵ်ႈတီႈႁူင်းယႃၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ် မွင်ႇသၢၼ်းၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢႃယု 14 ပီ ယူႇၸၼ်ႉ 9 ။ မွင်ႇဢွင်ႇပႅင်ႇၽဵဝ်း ဢႃယု 13 ပီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 8 ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉပဵၼ် မွင်ႇၵျေႃႇမဵဝ်းထူၺ်း ဢႃယု 13 ပီ ယူႇၸၼ်ႉ 8 ။ ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉတေၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ်ဢၼ်မီးတီႈတၢင်းၼႃႈတပ်ႉ 69 ။ တူဝ်တၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်း 2 ၵေႃႉတႄႉ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ သႅၼ်ဝီယဝ်ႉ။ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး လႅပ်ႈတေၵႂႃႇတၢင်းမူႇၸေႈ ။

ၽေးရူတ်ႉၽႃႇၵႃးတမ်ၼႆႉ တီႈသႅၼ်ဝီၵႆႉပဵၼ်ယူႇသေတႃႉ ပွၵ်ႈၼႆႉလႆႈဝႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်၊ ၵူၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းၵႅပ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ။

ၸၢႆးၾႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“  ၼင်ႇႁိုဝ် ၽေးဢုပၢတ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆ တေဢမ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁၢမ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၵႃႈဢႃယုပႆႇတဵမ်ၼႆႉ ယႃႇၽူမ်ႈပၼ်ၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃႈ။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်မီးတၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ် ၶပ်းရူတ်ႉလီလီသေလူးၵွၼ်ႇ။ ႁႂ်ႈမီးဝႂ်ၶပ်းရူတ်ႉသေလူးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေလွတ်ႈၽေးၶႃႈဢေႃႈ။ ယူႇတီႈမေႃသွၼ်ၵေႃႈယင်းလီယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမႃးပၼ်တၢင်းႁူႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း။ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ပေႃးတေလႆႈပွင်ႇၸႂ်လွင်ႈၼႆႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉတူဝ်ႁၵ်ႉၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ မိူဝ်းၼႃႈတႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈယၢဝ်းၵႆ” – ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈရူတ်ႉၵႃးလႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇရူတ်ႉၵႃးတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE