ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈတႆး တႄႇႁၵ်ႉၵၼ်

0
312

 

Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ပူၵ်းတိုၼ်ႇႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းလီလႆႈႁၵ်ႉၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လီႁၵ်ႉၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း လီလႆႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် သေၵမ်း။

ငဝ်ႈမၼ်းတႄႉ တႆးလီလႆႈႁၵ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးမူး ႁွင်ႉၵႂၢမ်းဝႆႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉသေႉၵၼ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢႃးလႃး ယူဝ်ႉ၊ ပီႈၼွင်ႉတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈၶႅၼ်းၸူမ်းၼႃႇယူဝ်ႉၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးတႆးၼင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇႁၵ်ႉၵၼ်ၼႆ ၵႂႃႇႁၵ်ႉမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵႂႃႇႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ၵႂႃႇႁၵ်ႉၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပွင်ႇသင်(ဢမ်ႇထူးသင်) မၼ်းထုၵ်ႇလႆႈတႄႇ တီႈတႆးႁဝ်း လီႁၵ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးတႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ႁၵ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းၸင်ႇၸၢင်ႈၽႄႈၵႂႃႇႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁၵ်ႉၵၼ်၊ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၵ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ ၵေႃႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၵ်ႉၵၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉႁၵ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႆ မၼ်းၸင်ႇတေ ပဵၼ်မႃး။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉၵၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ဢွၼ်ၵၼ်တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈႁၵ်ႉၵၼ် ဢၼ်ၽိတ်းၵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇ ပေႁႂ်ႈလႆႈၽိတ်းၵၼ်။ ဢၼ်ၸမ်တေၽိတ်းၵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁႄႉပၼ်သေၵမ်းၼႆ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႈတွၼ်ႈ မီး ၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈတင်း ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ သၶႁ (လူႉ) သေ ၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1983။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE