ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ  ယွၼ်းၼွမ်းလွင်ႈ  ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၸိုဝ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽိတ်းပိူင်ႈ

0

တီႈၾေႉသ်ပုၵ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႇ သျီႊၵျိၼ်ႉၽိင်ႊ တင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆ မၼ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၶိုၼ်းဝႃႈ (Shithole = ပွင်ႇဝႃႈ ႁူးၵူၼ်ႈ) ၼႆလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁၢင်ႈႁၢႆႉလူင်လႄႈ ယူႇတီႈၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွၼ်းၼွမ်းၽိတ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

Photo AFP- ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႇ သျီႊၵျိၼ်ႉၽိင်ႊ

ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်းၼွမ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၽွင်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ သျီႊၵျိၼ်ႉၽိင် ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈ သေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆဢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ။

တီႈၼႃႈၾေႉသ်ပုၵ်ႉ လုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တီႈၼႃႈၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢေႊရႃႊဝတီႊ ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၢဝ်ႇ သျီႊၵျိၼ်ႉၽိင်ႊ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉတၢင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၸိုဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးဝႆႉပဵၼ် ႁူးၵူၼ်ႈ ၼႆမူတ်းမူတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈ Google တႄႉ ဢမ်ႇပိၼ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်။

ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမူၼ်ႉမေးယဝ်ႉၶႃႈ။ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးၾၢႆႇ ဢၢႆႊထီႊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၶႃႈဢေႃႈ။  မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေဢမ်ႇၽိတ်းပိူင်ႈၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႇ ဢမ်ႇၼၼ် သျီႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ပဵၼ် Shithole လွၼ်ႉလွၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႊၵျိၼ်ႉၽိင်ႊ ၼႆႉ ယၢမ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းမၢၼ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2009 ပုၼ်ႉသေ ထိုင်ယၢမ်းၼႆႉၸင်ႇမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

Ref; Reuters

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE