ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈထၢတ်ႈႁုင်ယႃႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇတီႉလႆႈၸဝ်ႈၶွင်

295

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းထၢတ်ႈၶႄႊမီႊၵိူဝ်ႊ ႁုင်ယႃႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ႁွင်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။

Photo by – ၸုမ်းႁူၺ်ႈလီ/ ၼမ်ႉထၢတ်ႈႁုင်ယႃႈ ဢၼ်တီႉလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မူဝ်

ဝၼ်းတီႈ 13/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမူႇၸေႊ လၢႆလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈ ၼမ်ႉထၢတ်ႈ တူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵဵပ်းၶွင် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးထေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းတႄႉ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ တီႈႁွင်ႈၵဵပ်း ၶွင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ မႃးၶၢတ်ႈဝႆႉ။ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇၵူၺ်း။ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉထၢတ်ႈ တင်း မူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၶႃႈ တီႉလႆႈၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈမူႇၸေႊတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၵႃႈၶၼ်ထၢတ်ႈဢၼ်တီႉလႆႈၼၼ်ႉမီးၵႃႈႁိုဝ် ယင်းပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ တီႉလႆႈၼမ်ႉထၢတ်ႈ ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 225 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ပႆႇ တီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ