ပီႈၼွင်ႉမိူင်းပၼ်ႇ လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 56 ပီ

0
232

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ သုတ်ႇမုၼ်း (လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈ)။

Photo by – MEU METTA Foundation/ ၵုၼ်ၼွင်ၼၢင်းယေႈသႅင်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဢႃယု ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 56 ပီၼႆႉ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16-17/1/2020 တီႈၵုၼ်ၼွင် ၼၢင်းယေႈသႅင်ၵေႃႇ ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸဝ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈပေႃႈ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်ႉၸုမ်ႉ ထူၼ်ႈထိုင် 56 ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း 2 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 16 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းတႄႉ တၵ်ႉ ၵႃႇၶဝ် တေသုတ်ႇမုၼ်း တေဢဝ်ပိူင်တူၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ။ ပေႃးဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ တႄႇလွတ်ႈပလိၵ်ႈသုတ်ႇမုၼ်း 11 သုတ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢပ်ႈသွမ်း။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – MEU METTA Foundation/ ပၢႆႉႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈၵုၼ်ၼွင်ၼၢင်းယေႈသႅင်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ထူၼ်ႈထိုင် 56 ပီၼႆႉ တေပၢင်းထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ပၼ်ႇ တင်းမူတ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 တင်း 17 သမ်ႉ တေမီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႃႇၵလဵင်ႉလူ (ၵၢတ်ႇၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ) ၽူႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ဝႃႈၼႆ။

တီႈၵုၼ်ၼွင်ၼၢင်းယေႈသႅင်ၵေႃႇ ဢိူင်ႇၼွင်ႁီးၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႇၵုမ်းထၢတ်ႈ “ ၵွင်းမူးထၢတ်ႈယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ” ဝႆႉသူႇၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/04/2019 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇထီး ထၢတ်ႈမႃး။

တေႃႈလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းဝႆႉ။ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်း ၸုမ်ႉတႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1965 တီႈဝၢၼ်ႈမႄႈၶမ်းၼွင်ဝူဝ်း (ၼွင် မူဝ်) ဢိူင်ႇမႄႈၶမ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸိုဝ်ႈပေႃႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးၶမ်းလႃႈ၊ ၸိုဝ်ႈမႄႈႁွင်ႉ ဝႃႈ ၼၢင်းသႅင်လႃႈ။ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 4 ၵေႃႉ၊ ၸဝ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉငဝ်ႈ။ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈသမ်ႉ လႆႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ထိုင်ၸၼ်ႉသီႇ။

Photo by – MEU METTA Foundation/ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းတုင်းသႃသၼႃ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း

မိူဝ်ႈဢႃယု 11 ပီ ၸဝ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တီႈဝတ်ႉမႄႈၶမ်းၼွင်ဝူဝ်း။ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼၵ်ႉထမ်း သွပ်ႇလႆႈၸၼ်ႉၼၵ်ႉ ထမ်းတြီးမိူင်းထႆး (ၸၼ်ႉပထမငႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈ)။ ထိုင်မႃး ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၵႂႃႇမွၵ်ႇယေႃး မုၼ်ႁပ်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈမႃးပူၵ်းပွင်သႃသၼႃ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊ တွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE