သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈလႄႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈ

0
75

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်းTNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Google/ သိုၵ်း TNLA

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢၼ်ႇ တင်းဝၢၼ်ႈၼေႃႉၼေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း တူင်ႉၼိုင်လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းမိူင်းဝီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်း 2 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်ႁႅင်းဝႆႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13 တႄႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ႈၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်း ပွတ်းမိူင်းဝီးသေ တူင်ႉၼိုင်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်” ဝႃႈ ၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ ရၶႅင်ႇ ၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE