Monday, July 15, 2024

သၼ်လွႆတူင်ႈပဵင်း လႄႈ လၵ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်

Must read

လၵ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင် ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ လၵ်းသဝ်ႁိၼ်မဵတ်ႇမၢႆ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်း ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၵ်းသဝ်ႁိၼ်ဢၼ်မၢႆတွင်း ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ တႆး လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း လူင်း လၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တႃႇမိူင်းသၼ်လွႆလႄႈ မိူင်းတူင်ႈပဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ။ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၼႆသေ ပၵ်းသဝ်ႁိၼ်မိူဝ်ႈပီ 1948 ။ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ “တောင်တန်းပြည်မ ပူးပေါင်းရေးစာချုပ် ကျောက်တိုင်” “သဝ်ႁိၼ်မၢႆတွင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းသၼ်လွႆလႄႈတူင်ႈပဵင်း။”

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်ပၢၼ်သိုၵ်းၼေႇဝိၼ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၵေႃႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၶိုၼ်းမႄးတွၵ်ႇတႅမ်ႈမႂ်ႇ၊ ဢဝ်မိူင်းတူင်ႈ ပဵင်းၼမ်းၼႃႈသၼ်လွႆ သေ တႅမ်ႈပဵၼ် ပြည်မတောင်တန်း ။ ဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီၼႆႉ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးမိူင်း သူႈ လွႆလႅမ်ၶဝ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းလွႆလႅမ်ၸင်ႇဢုပ်ႇၵုမ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေၶိုၼ်းမႄးတႅမ်ႈၶိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁွႆးမိုဝ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ။ တေဢဝ်မိူင်းသၼ်လွႆၶိုၼ်းၼမ်းၼႃႈ တူင်ႈပဵင်းၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2020 ၼႆႉ တႄႇမႄး ၵွၵ်းတႅမ်ႈ တီႈသဝ်ႁိၼ်ဝႃႈ “တောင်တန်းပြည်မ ပူးပေါင်းရေးစာချုပ် ကျောက်တိုင် ”။ ဢိင်ၼိူဝ် ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးလႆႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶိုၼ်းၼင်ႇပိုၼ်းၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပွင်ႇၸႂ် ႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵဵပ်းမၢႆတႅမ်ႈတၢင်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ ဢေႃႈ။

Photo by – ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း

ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း ၽူႈယၢမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸူမ်းၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ ……

ၸူမ်းၸွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇၼႆ မၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၵေႃႈၸႂ်ႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်မႃးမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶိုၼ်းသႂ်ႇၶိုၼ်း ပိုၼ်းၵဝ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၶဝ်လႆႈတူၵ်း လူင်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉ။ သႂ်ႇၶိုၼ်းၶေႃႈၵဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ။

ၵွပ်ႈဝႃးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉႁဝ်းဝႃႈ သုၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈသမ်ႉတေၵႂႃႇမိူင်းၾႅတ်ႊၻ ရႄႊၼႆ မၼ်းလူဝ်ႇၶူၼ်ႉၶိုၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းတေဢမ်ႇႁၢႆလႆႈ ၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ တေဢဝ်ၸိူင်ႉ ၼႆ မွတ်ႇႁၢႆပႅတ်ႈတႄႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉတေသုၵ်ႉယုင်ႈၵႂႃႇလိူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇမႃး၊ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇၽွၼ်းလီ မိူင်းလွတ်ႈ လႅဝ်း မႃးတႄႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈၵိုင်ႇလီႁႂ်ႈပဵၼ်မိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် မၼ်းၵေႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလိူဝ် ပိူၼ်ႈ တေလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယူႇၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၶႂ်ႈယူႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၶႃႈယဝ်ႉ။

 

Photo by – ၼၢင်းမျႃႉထူၺ်း

ၼၢင်းမျႃႉထူၺ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

ႁၼ်ထိုင်လီၶႃႈဢေႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်းတိုၼ်းမီးဝႆႉဝႃႈ “ တောင်တန်း ပြည်မ” ၼႆ တေလႆႈဝႃႈ “ ပြည်မ” ၶဝ်မႃးႁူမ်ႈႁွမ်းႁဝ်းၵူၺ်း ႁဝ်းၵႂႃႇႁူမ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူး ပေႃးတေမႃးဝူၼ်ႉ တူၺ်းပိုၼ်း ႁဝ်းတႄႉ။ ၶဝ်မႃးၸူးႁဝ်းၵူၺ်း ႁဝ်းၵႂႃႇၸူးၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးဝႃႈ “ ပြည်မတောင်တန်း” ၼႆ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၵႂႃႇႁူမ်ႈၶဝ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ တီႈတႄႉမၼ်း “ တောင်တန်းပြည်မ” ၼႆႉ ၶဝ်မႃးႁူမ်ႈႁဝ်းၵူၺ်း ၼႂ်းပိုၼ်းဢၼ် ပႃႈႁဝ်းၶဝ် လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတႄႉ။

မိူဝ်ႈၼႃႈမႃး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ထႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူလိၵ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းႁဝ်း ယႃႇပေယူႇမဝ်မၢင်၊ ပႅတ်ႈလွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ လၢႆ၊ ပိုၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ၶိုၼ်းပိုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇလိၵ်ႈတီႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆႉလႆႈၶႂၢင်ႉ(ခွင့်ပြုချက်) 2 ဢၼ် တီႈဢၼ် “ တောင်တန်းပြည်မ” ဢၼ်ႁဝ်းမႄးတူဝ်လိၵ်ႈႁဝ်းၼႆႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈ တူဝ်လိၵ်ႈတင်းမၢၼ်ႈ ႁဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈ 2 ဢၼ်ၼႆႉ။ ဢၼ်လူဝ်ႇမႄးထႅင်ႈတႄႉ မၼ်းၵိုတ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ မီးထႅင်ႈ ယူႇ 27 တီႈ။

ဢၼ်ၽိတ်းဝႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဝၼ်းတီႈမၼ်း လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဢၼ်မႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈၽိတ်း။ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ လွင်ႈၽူႈမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်းဢၼ်ပိုၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉလႄႈ တင်းဢၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၽိတ်းဝႆႉၼမ်။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ပၢင်လူင်ၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈမႄး တီႈဢၼ်လူဝ်ႇ လႆႈမႄးၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်လၢႆ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းႁဝ်း၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူႉဝႆႉဝႃႈ မၼ်းၽိတ်းတီႈလႂ် ပိူၼ်ႈတေမႄးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁူႉဝႆႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃးသင်ဝႃႈ ပေႃးလူဝ်ႇသဵင်မႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပႃးသဵင်သေ တီႈၼႆႈၽိတ်းဝႆႉဢိူဝ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်ပၢၵ်ႇပဵၼ်သဵင် ႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈသဝ်ႁိၼ်ႁဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်းတေလႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း။

 

Photo by – SHAN

ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်းၵဝ်ႇ ပိုၼ်းတႄႉတႄႉမၼ်း မိူဝ်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း ၶိုၼ်ႈမႃးပၢင်လူင်သေ မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆပၢင် လူင် ပဵၼ်ပိုၼ်းၵဝ်ႇမႃး “ တောင်တန်းပြည်မ”။ ၵမ်းၼႆႉ ထိုင်မႃး ပၢၼ်ဢူးၼု ၶဝ်သမ်ႉမႃးပိၼ်ႇပဵၼ် “ ပြည်မတောင်တန်း”။ ဢဝ် “ ပြည်မ” သႂ်ႇပႃႈၼႃႈသေ ဢဝ် “ တောင်တန်း” ဝႆႉတၢင်းလင်။ တေႃႈထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉ “ ပြည်မ တောင်တန်း”။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတၢင်ႇထိုင်သေ တွင်ႈထၢမ် ၸွင်ႇတေမႄးပၼ်ပိုၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းႁႃႉ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈၽွမ်ႉသေ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းမႄးၶိုၼ်းတူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၵဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၵွၵ်းဢွၵ်ႇသေ တႅမ်ႈသႂ်ႇမႂ်ႇ ၶိုၼ်း “ တောင်တန်းပြည်မ” ။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းၼႆႉ ပိုၼ်းဢၼ်ၸႅတ်ႈဢၼ်မၢၼ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၶိုၼ်းပိုၼ်းဢၼ် ၸႅတ်ႈဢၼ်မၢၼ်ႇမၼ်းၶႃႈ။

 

Photo by – ၸဝ်ႈၶူးသၢႆဝၼ်း သုၼၼ်ႇတ 

ၸဝ်ႈၶူးသၢႆဝၼ်း သုၼၼ်ႇတ ႁဵၼ်းဝႆႉယူႇပီ 2 ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃး ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ

ပေႃးမႃးတူၺ်းပိုၼ်းဝၼ်းလင်မၼ်းတႄႉတႄႉ တေပဵၼ် “ တောင်တန်းပြည်မ” မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ဢွၼ်ႁဵတ်း။ ပေႃးမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶဝ်ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈႁဝ်းၶိုၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႁူႉတူဝ် ၶဝ် ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၵေႃႉဢွၼ်ႁဵတ်း ပဵၼ်တႆးႁဝ်းဢွၼ်ႁဵတ်းဢိူဝ်ႈ။

 

 

Photo by – ၼၢင်းဝႃႇၼု

ၼၢင်းဝႃႇၼု ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၽွၼ်ႊတေသိၼ်ႊၵုၼ်ႁဵင်

ယူႇတီႈၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ ပဵၼ်လၢႆးသူၼ်းတုမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် “ တောင်တန်းပြည်မ” ၵူၺ်း။ ပဵၼ် “ တောင်တန်းပြည်မ” ဝႆႉသေလႄႈ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး “ ပြည်မတောင်တန်း”။ ထိုင်မႃး ၼႂ်းပၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းၶိုၼ်း “ တောင်တန်းပြည်မ”။ မၼ်းတေမႃးႁဵတ်း ၶိုၼ်း “ တောင် တန်းပြည်မ” ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ တေတႅမ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈ တႄႉတႄႉ လွင်ႈ ဝႃႈၾႅတ်ႊၻရႄႊၶဝ်ပၼ်တႄႉတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၶႃႈလူး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတႄႉတႄႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၶႃႈၼႃႇ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ ယႃၸႂ်ပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ၊ တႆးႁဝ်းဢိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈၵူၺ်း မွၵ်ႈၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေ လႆႈတႄႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ မၼ်းၵႅပ်ႈမႃးၼႃႇယဝ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႇ တႃႇတေႁူၺ်း တၢင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေပႃးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်ၵႃႈ။

 

Photo by – ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ မၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်းဢၼ်တႄႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းမႄးဢၼ်တႄႉမၼ်း ယူႇတီႈၸၢႆး လိၼ်းမႅတ်ႈ တႅၼ်း ၽွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ မၼ်းၵေႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ် တီႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးမႃး။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း တႆးၵေႃႈ ၶိုၼ်းပၼ် ၶႂၢင်ႉမႄးသေ ယူႇတီႈမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈၼႂ်းသၽႃး ႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်သေ ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈ လႆႈမႄးၵႂႃႇ။

ဢမ်ႇၵႃးလူၺ်ႈ တီႈသဝ်ႁိၼ်ၵူၺ်း မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈဢွင်ႇမႅတ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ တီႈသဝ် ႁိၼ် ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်မႃးႁဵတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၽိတ်းဢၼ်ၾူၼ်မၼ်း မီးဝႆႉတင်းၼမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမႄးၵႂႃႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူဝ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈမၼ်းၽိတ်းဝႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်းဢိင်း ၵလဵတ်ႈ၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးဝႆႉ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉမႃးပိၼ်ႇၾၢႆႇမၢၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ၶဝ်ဢမ်ႇတူၺ်းၼႂ်းပပ်ႉ ပိုၼ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈတႅမ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၶိုၼ်းထတ်းၶိုၼ်းႁၼ်သေ တေဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းမႄးၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈ သႄႉၸဝ်ႈၾႃႉ၊ တႅမ်ႈၽိတ်းတႅမ်ႈၾူၼ်ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ ဢမ်ႇၵႃးလူၺ်ႈတီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၵူၺ်း တီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမူၼ်ႉမႄးပႃးၵႂႃႇ။

ႁဝ်းဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်း မၼ်းၵေႃႈလူဝ်ႇပဵၼ်ဢၼ်တႄႉ မီးတႄႉဝႆႉၵူၺ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇပၢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉ ႁဝ်းၶဝ် လႆႈမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလွင်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇ လၵ်း ထၢၼ်မၼ်းမီးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ မႃးပိၼ်ႇပႅတ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈဢွၼ်ႇဢိတ်းဢီႈၼႆႉ ႁဵတ်းဝႆႉပၢၼ်ၼေႇဝိၼ်း မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈလင်ၼႆႉ ၵႂင်ၸွမ်း တီႈတႄႉၵေႃႈ မၼ်းလုၵ်ႈတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသၼ်လွႆသေ ႁဵတ်းပဵၼ်မႃး တႃႇတေပဵၼ် မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူဝ်ႇဢဝ် ဢၼ်ပဵၼ် “ တောင်တန်း” ၼႆႉမႃးဢွၼ်တၢင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းႁဵတ်းၼၼ်မႃး ႁႂ်ႈလႆႈမူၼ်ႉမႄးၵႂႃႇ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း