Wednesday, March 22, 2023

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇပီ 2019 ၸဝ်ႈၸၢင်းၼုမ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတူၼ်ၼိုင်ႈလႆႈႁပ်ႉ

Must read

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award  ဢၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈ ဢွၼ် ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2019 ၼႆႉၸဝ်ႈၸၢင်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈႁပ်ႉၼႆလႄႈ ၸတ်းပၢင် ယုၵ်ႉယွင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး  ။

Photo SHAN TCL- ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်မွပ်ႈသူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2019

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2020 ၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈ သူး (ရၢင်းဝလ်း) ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၸတ်းပၢင် ၵႅဝ်ႈ တီႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ လၢၼ်ယိင်းၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ၸဝ်ႈယိင်းၽိပ်ႉၽႃး (ဢႃးၵျၢၼ်ၽိပ်ႉၽႃး) တူဝ်တႅၼ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ထိုင် ၸဝ်ႈၶူး မိင်ႇတၵ  ဝိႁၢရ်လူင်မူႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း – ပဵၼ်ၸဝ်ႈ(ၵေႃႉ) ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး  ထူၼ်ႈထီႉ 12   ။

Photo SHAN TCL- ၸဝ်ႈၶူးမိင်ႇတၵ ဝတ်ႉၵျွင်းလူင်မူႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႆႈႁပ်ႉသူး Sao Thusandi Leadership Award 2019

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၼၢင်းၸုမ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းသီႇပေႃႉ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၼ ၼ်ႉဝႃႈ – “ပၢႆးပၺ် ၺႃၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သေပိူၼ်ႈသုတ်း  တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး  ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵႄႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈမီးၵႃႈၶၼ် ဢၼ်လႆႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈမိူင်းသီႇ ႁူဝ်ႇ၊ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇသေယဝ်ႉ လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်သေ ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇႁူ လႅင်း တႃ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီ လႄႈ ၶႃႈႁဝ်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း တႄႉ တႄႉ၊ တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉ တိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉၶႃႈ” – ၼင်ႇၼႆ။

Photo SHAN TCL- ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူႊ ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပီၼႆႉ မီးၵူၼ်း ႁိမ်း 100 ၵေႃႉ၊ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ ဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႇယွင်ႈယေႃးသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇတႄႉ မီးဢႃးၵျၢၼ် ၽိပ်ႉၽႃး၊ ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း၊ မေႃဝိတ်ႉ ၊ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၸိူဝ်းယူႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈၸိူဝ်းယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူး  မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 8 ၵေႃႉ/ၸဝ်ႈ – မီး ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း၊ ၸၢႆးသႅင် ၽၼ်း၊ မေႃယႃ ၸၢႆးပေႇတ၊ ၼၢင်းၼူၼ်းႁွမ်၊ ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ် မေးၼၢင်းၸၢႆးသီၶိူဝ်း ( ၸၢႆးသီၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်မႃး ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ် တီႈၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ လွတ်ႇလူမ်း ထူၺ်ႈၸႂ် သေ လႆႈလူႉ သုမ်းသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/07/2017 တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ။ ဝၢႆးလူႉ တၢႆယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈသူးၼႆႉပၼ်မၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2017) ၊ မေႃယႃ ၼၢင်းလႃႈ တင်း ၸၢႆးၵွၼ်းသႅင် လႄႈ ၸဝ်ႈၶူး မိင်ႇတၵ ။

Photo SHAN TCL- ၸဝ်ႈၶူး မိင်ႇတၵ ဝိႁၢရ်လူင်မူႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း –  ၸဝ်ႈ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်/ သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႈ Sao Thusandi Leadership Award ထူၼ်ႈထီႉ 12 ပီ 2019

သူးၼႆႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈပိုၼ်ႉပွႆႇ ပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ။ တႄႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈမႃးတင်ႈတႄႇ ပီ 2008 – တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးမႃး 12 ၵေႃႉ/ၸဝ်ႈ။ ဢၼ်ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈ မီးထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢင်းမွၼ်းၵဵင်၊ ၸၢႆးၽူးမိူင်း၊ ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ် သႅင်၊ ၸၢႆးသူႉ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈၼၢင်းဢိင်ႊငႄႊ Inge Sargent ၼႆႉ ပဵၼ်ၼၢင်းၾႃႉလူင် မိူင်း သီႇပေႃႉ ။  ပဵၼ်ၽူႈတႄႇတင်ႈတႃႇမွပ်ႈ  သူးရင်းဝလ်း ။ ယၢမ်းလဵဝ်မၼ်းၸဝ်ႈယင်းတိုၵ်ႉလိပ်းၶီးသေ ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ။

ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် တႄႉ ၽွင်းၸုမ်းသိုၵ်းၼေႇဝိၼ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈပီ 1962 ၼၼ်ႉ  ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇ ၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢႆႁိုဝ် လိပ်းႁိုဝ် ၽႂ်ယင်းဢမ်ႇႁၼ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ သၢင်းၶႅင်း ၊ တူဝ်တၢႆ တူဝ်ၶီး ငိူၼ်ႈႁွႆးဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ၽႂ်ယင်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၸဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း