ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆး ပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၼႂ်းပီ 2019

0
244

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆးၼႂ်းပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉမီးသင်လၢႆလၢႆ ။ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ ၸူၵ်းဢွၵ်ႇလွၼ်ႉမွၼ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်းႁုပ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းၼေပၼ်ဝႆႉ မီးၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

December 2018

ဝၼ်းတီႈ 23/12/2018 – သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸိသင်ႇ တိူင်းသိုၵ်းလူင် 5 ဢၼ် ၊ ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 4 ဢၼ်လႄႈ မိူင်းၶၢင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ် ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ဝၼ်းတီႈ 22-25 /12/2018 မႃးၼႆႉ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မူႇဝၢၼ်ႈ 10 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,200 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး  ။ UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး တင်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼမ်မႃးပဵၼ်ႁူဝ်ႁဵင်။

ဝၼ်းတီႈ 27-31/12/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈ ၵမ်း 6 တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇလူင်(ပၢင်ႇဢူႈ) ၼႂ်းတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တင်းမူတ်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 2,500 ၵေႃႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လႆႈ မႃးဢုပ်ႇ ၶႆႈၼႄ တင်းမူတ်းမီး 200 ပၢႆ။

January 2019

တွၼ်ႈတႃႇတေသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းၶႄႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ(China Railway Eryuan Engineering Group Co.,Ltd) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တႄႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼင် လိၼ်/ ၼိူဝ်ႉလိၼ် ၵႂႃႇ တင်ႈတႄဝၼ်းတီႈ 5/1/2019 တေဢ ၢၼ်းၵူတ်ႇထတ်းထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊဝႃႈၼႆ ။

သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးမႂ်ႇ ဢၼ်တေႁဵတ်း မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းတေမီး 431 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ။ တေလႆႈ သၢင်ႈၶူဝ် 77 လင်။ တေလႆႈၸူင်လွႆ 77 တီႈ(တၢင်းယၢဝ်း 115 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊ တိူဝ်ႊ)။ တီႈႁပ်ႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တင်း ၵူၼ်း တေမီး 7 ဢွင်ႈတီႈ။ တီႈႁပ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းလၢႆလၢႆသမ်ႉထႅင်ႈ 5 ဢွင်ႈတီႈ။ သဵၼ်ႈ တၢင်းၽႄရူတ်ႉၾႆးသမ်ႉ တင်းမူတ်း 24 တီႈ။ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ရူတ်ႉၾႆးတေလႅၼ်ႈလႆႈ 160 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ (99 လၵ်း) ဝႃႈၼႆ။ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ တေလႆႈႁေႃႈ ႁိုင် မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/01/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 14 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 4,688 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် 7 လင် လႆႈပိၵ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁႂ်ႈၸွႆႈလၢတ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 16/01/2019 သိၼ်းထဝ်းၸဝ်ႈၶူးဝုၼ်းၸုၼ်ႉ ပွၼ်ႈထမ်းတီႈၵဵင်းမႂ်ႇ မိူင်းထႆး ဝႃႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2019 ၵႂႃႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ သင်သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းသိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ် သိၼ်ထမ်းၸဝ်ႈၶူးဝႃး တေဢမ်ႇယေႃးတူဝ်မႃးယဵပ်ႇ ၽႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး။

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 9  ၵႂႃႇ ယူႇတီႈၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သုၼ်းၵေႃႇသႅင်း ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶေႃႈမုၼ်းၵၼ်၊ တူင်ႉတၵ်ႉပီမႂ်ႇၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 18-19/01/2019 ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်၊ ပႃႇတီႇတႆးလႅင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ် ၶတ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶၢင် ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈ 14/01/2019 ဝႃႈ တေၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းသဝ်းၶေႃလွတ်ႈ လႅဝ်းၶၢင်ၼႆၼၼ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 29/01/2019 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၾရင်ႊသဵတ်ႈFrance’s joint venture IPGRB ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၶူင်းၵၢၼ် သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်ၼမ်ႉတူႈ သေ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ယူႇတီႈ Burma Campaign UK ႁႂ်ႈထွၼ်ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ၼဝ်ႈ Dirty List   ။

February 2019

ဝၼ်းတီႈ 04/02/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:50 မူင်း လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၽေႇ (ႁွင်ႉ) လုင်းၸိုၼ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ဢႃယု 67 ပီ  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်  ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လူႉသဵင်ႈတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၸၢၼ်း(ပွၵ်ႉ 3) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၽေႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉ လႆႈယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ ၶဝ်ႈၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊  လႆႈဢွင်ႇပေႉ ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႈ လိူၵ်ႇတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ။ ထိုင်မႃး ပီ 2014 သမ်ႉ လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ သေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်။ ထိုင်မႃးပီ 2015 ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ ၶဝ်ႈၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈတီႈမိူင်းယႆသေ ဢွင်ႇပေႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 05/02/2019 တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁွတ်ႈထိုင်ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ တွၵ်ႇလၵ်းသဝ်ၶူဝ် တႃႈသၢင်းလင်မႂ်ႇ၊ ၶီႇႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈလဵပ်ႈတူၺ်း တီႈတေႁဵတ်းၾၢႆႇလူင် ၼမ်ႉၶူင်း/ၾၢႆႇၼိူဝ်တႃႈသၢင်း ဢၼ်သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈၾၢႆမိူင်းတူၼ် ၊ ၶိူင်ႈမိၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈလီလႄႈ လႆႈလူင်းမိူင်းသၢတ်ႇၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 10-11/02/2019 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တိူင်းပႃႇၵိူဝ်တင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပတ်း ပိုၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တီႈဝဵင်း ၼွင်ၵႂၢႆးထိူၼ်ႇ(တေႃးၵျွႆးဢိၼ်း ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်ၵုမ် 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႅပ်းတတ်းၵၼ် ၵႂႃႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တႃႇတေတမ်းပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း၊ မိၵ်ႈမၢႆ (Logo) လႄႈ လွင်ႈတေ ၸတ်းႁဵတ်းၶွၼ်ႊ ၾရႅၼ်ႊတႆးယူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ပီၼႃႈမႃး ပၢင်ၵုမ်လူင် ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 15 ၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်း မိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 13/02/2019  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉ တီႈ ၼမ်ႉမႄႈၵုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင် 120 MM  သႂ်ႇ တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS/SSA ႁႃႈတီႈ – ၼႄးဝႃႈ သိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းဢဝ် ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတႃႇၶဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း။

ပၢင်ၵုမ် ၵမ်မထၢၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ  53 ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 28 /02/2019   ထိုင် 1/3/2019 တီႈ တိူၵ်ႈ ၵမ်မထၢၼ်းၸွမ်ၸႅင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးသင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၼႄတြႃး တင်းမူတ်း 327 တူၼ်၊ ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၸၢင်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်လႆႈပဵၼ်တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း။ ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇပွၵ်ႈၵမ်း 54 တေၸတ်းတီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းမီး 35 တိူၵ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

March 2019

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းတႆးသွင်ၸိုင်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းသီႇပေႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်းၸမ် 3 ႁဵင်း။ ဝၼ်းတီႈ3/3/2019 သင်ၶၸဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် လိူၵ်ႈ သင်ၶ 10 တူၼ် တင်ႈပဵၼ်ၸုမ်း သူင်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇလွင်ႈတၢင်းသိုၵ်း RCSS/SSPP ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 03/03/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃ ၸႄႈဝဵင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၸုမ်းမီး 2 ပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ လိူၵ်ႈဢဝ်ၸဝ်ႈၶႂၢၼ်မိူင်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈ ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း မီးၽူႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ် သဵင် ႁိမ်း 60 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇၸဵင်ႇ(ႁွင်ႉ) Jame ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး မိုဝ်းလိတ်ႉ (ၵီႇတႃႇ) လုၵ်ႈၸုမ်း ဝူင်းတွႆႇတိုင်ႈ ၸိူင်းလႅဝ်း လူႉသဵင်ႈ ၵႂႃႇ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2019 ၽွင်းဢႃယု 63 ပီ ဝႃႈၼႆ။  တီႈ ႁိူၼ်းၼွင်ႉယိင်း မၼ်းၸၢႆး ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

ၸၢႆးၸဵမ်း(James) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်မိုဝ်းလိတ်ႉၵဝ်ႇ ၼႂ်းဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း (music) ပၼ်ၼႂ်းၸိူင်းလႅဝ်း မၢႆ 11 တႆးတိုၵ်ႉတွင်းယူႇ၊ ၸိူင်းလႅဝ်းမၢႆ 12 (1996) 96-97 ပီငရၢႆးလူင်၊ ၸိူင်းလႅဝ်းမၢႆ 13 A(1999) ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇလဝ်ႇႁၢမ်း/ႁိူၼ်းႁဝ်း၊ မၢႆ 13 B(1999) ႁိူဝ်းမႂ်ႇ၊ မၢႆ 14 (1999) ၵူၼ်းႁၢမ်း သုၼ်ႇလႆႈ၊ မၢႆ 15 (2001) ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း၊ မၢႆ 16(2002) ႁိူဝ်းမႂ်ႇ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း၊ မၢႆ 19 (2004) ၸၢႆးၵၢၼ်း ယွတ်ႈ 1963 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈတႅင်ႇၽဵင်း/ ႁွင်ႉၽဵင်းမႃးၵေႃႈၸႂ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 19/3/2019 SSPP ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း RCSS ဝႆႉယူႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထွႆႁၢင်ႇဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21/3/2019 RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇၵိုတ်း ၵၢၼ်လေႃႇတိုၵ်း SSPP ။

ဝၼ်းတီႈ 23/3/2019 ႁူင်းႁုင်ယၢမ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ တီႈမိူင်းမႂ်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း ၼၼ်ႉတႅၵ်ႇ၊ ၵူၼ်း တၢႆ 40 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်၊ တႅၵ်ႇယွၼ်ႉသင် ဢမ်ႇႁူႉငိူၼ်ႈႁဵတ်ႇ။

April 2019

ဝၼ်းတီႈ 5/4/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ 200 ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပႆတၢင်းၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်ႁူင်းႁေႃဝဵင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်ဝႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 17/4/2019 ဝႃႉၽိုၼ်ႉဝၢႆႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ၼိတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ ၼႄ လွင်ႈ ၵႅၼ်ၾၢင်ႇသိုၵ်းဝႃႉၵႅၼ်ႇၶႅင် ၊ ၽူႈၼမ်းဝႃႉ ပဝ်းယဵဝ်သႅင်လၢတ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇ႞ တေပူၵ်းတုင်းငမ်း ယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၸူဝ်ႈပႆႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်း ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၾၢႆႇ႞ သမ်ႉတေပူၵ်းတုင်း သူႈတိုၵ်းတႃႇ ထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 24/4/2019 ဝၼ်းတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 54 ပီ တွၵ်ႇတႃႇၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်ႉ ၶူးမေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉ လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်တႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထီႉ 4 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26-27/04/2019 တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇဝၢင်းၽႅၼ်တႅမ်ႈလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း  ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီးၸဝ်ႈ တူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ၊ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃမိ၊ ၸဝ်ႈၶူးလူင် သုၶမိၼ်ႇတ(ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈသုၶမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်ႇမႃႇ ၽိပႃလ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 30/4/2019 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ထႅင်ႈ သွင်လိူၼ်တေႃႇလိူၼ်ၵျုၼ်ႊသဵင်ႈ။

May 2019

ဝၼ်းတီႈ 4 -6 /05/2019 မိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင် မွပ်ႈႁၢင်ႈႁေႃ ပၼ် ၸဝ်ႈၵႅမ်မိူင်း မႁႃဝၶျိရႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ၶိုၼ်ပဵၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး သိုပ်ႇၶိူဝ်းႁေႃၶမ်းၸၵ်ႇၵရီႊ တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ။

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 တပ်ႉသိုပ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်း ၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃး ၵၼ်။ သင်ႇၶ လႄႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸူမ်းသိူဝ်း ၼမ်ႉတေႃ ပေႃးၸိုမ်း ။ ယင်းသိုပ်ႇမုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၽွမ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ် ၵွပ်ႈၵူႈၼႃႈတႃၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တိုၵ်းဢဝ် ၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ။

ဝၼ်းတီႈ 21/5/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီ RCSS/SSA ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် လူတ်းယွမ်းပၼ် တၢင်းၽိတ်း တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ – ႁႂ်ႈပဵၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼၵ်း – ႁႂ်ႈမဝ်၊ တူတ်ႈတၢမ်ႇမဝ်ႁႂ်ႈပူၼ်ႉၼႆသေ ပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တင်းမူတ်း 265 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 24/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း တီႈဝတ်ႉမႄႈတႅင် ၸႄႈဝဵင်း မႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းၵုသူလ်ၼႃးမုၼ် ၽွၼ်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင်ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၸဝ်ႈၵေးၸူး မႄႈထဝ်ႈၶမ်း ဢႃယု 86 ပီ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈၵမ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2019  ။

June 2019

ၼုမ်ႇတႆး 2 ပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် တင်း ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းၼႆႉ တႄႇပၼ်ႇလူတ်ႇထိပ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/01/2019  တႄႇဢဝ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး   ပၼ်ႇလဵပ်ႈမိူင်းတႆး မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူင်းမွၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းတႂ်ႈ ပွတ်းၵၢင် ၶိုၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းတႆးလတ်းၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇၶူင်းလူင်းၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆးၶိုၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းသုတ်းတႃႈတီႈၵႃလိ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 03/06/2019 ။

ဝၼ်းတီႈ 3/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺုၼ်ႉဝေႇ ႁေႃၵႃးသိုၵ်း  တပ်ႉ 931 ၼမ်ႉၸၢင်  လုၵ်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ လေႃႇၽႃႇသႂ်ႇ တုမ်မူဝ်ၽၵ်းတူဝဵင်း ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼၢႆး ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၵႅင်း၊ ဢိူင်ႇမႆႉႁႆး ၼၼ်ႉ ပုတ်းပင်းလူႉၵွႆၵႂႃႇ ။

ဝၼ်းတီႈ 9/6/2019   သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် မွၵ်ႈ 500 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ/ ၵျွင်းလွႆလႅင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း/ ဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢၼ်တေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃး။

ဢူးၵျႂႆႇၵျႂႆႇ ၸွမ်ၽူႈထတ်းသိၼ်လုမ်းတြႃး မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/06/2019 ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈလႄႈၺႃး တီႉၺွပ်းသေ လႆႈထုၵ်ႇၸွႆးတြႃးမတ်ႉတႃ 17/1 ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 14 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 16/6/2019 မၢႆတွင်းပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ႁူင်းႁဵၼ်း DYC မူႇၸေႊ တႆႈတဵၼ်းသူင်ႇၵုသူလ် ပၼ်ၶႂၼ်ငဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၺႃးၽေးႁၢႆႉလူင် ၸိူဝ်းၺႃးလူလၢႆၶႃႈတၢႆ ။

ဝၼ်းတီႈ 30/6/2019 ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၸုမ်းမိူင်းလႃးၵိုတ်းတိုၵ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ။ ၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈ ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇသႃႇၵတ်းယဵၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 30/6/2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ထႅင်ႈသွင်လိူၼ် တေႃႇလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသဵင်ႈ။

July 2019

ဝၼ်းတီႈ 7/7/2019 ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း 2 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈပွႆး တႅင်ႇငၢၼ်း သွၼ်ႈမိင်ႈပၼ် မၢဝ်ႇသၢဝ်တႆး 6 ၵူႈ၊ တီႈငုၼ်းသိုၵ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၵဵင်းတုင် မၢႆ 1။

ဝၼ်းတီႈ 7/7/2019   သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵိုင်  လႄႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 4,000  ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႉ ပၢင်ႇထၢတ်ႈၵွင်းမူးမူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင်  တေႃႇထိုင်ႁူဝ်ၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း လွႆပူႇတၢဝ်ႉ ။ တုၵ်းယွၼ်း  ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊဢူးဢၢႆႈ ၶဵဝ်ႇ ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ  ၵမ်းလဵဝ်။

ဝၼ်းတီႈ 15/7/2019  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တႃႇ 1,112 တီႈ။

ဝၼ်းတီႈ 29/7/2019 ၸၢဝ်းဝႃႉ 40 ၵေႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ၸိူဝ်းပၵ်းသဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ် ယႃႈၶႃႈယိူဝ်ႈ ယႃႈၶႃႈမႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ႁူင်းယႃ ပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆး။

August 2019

ဝၼ်းတီႈ 3/8/2019 လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် 150 ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇ ဢူဝ်း ၵၼ် တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ပႃႇလႅင်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ တႃႇ တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ပူၵ်းသၢင်ႈ ၶိုၼ်းႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉလႅဝ် မိူဝ်ႈပီ 1991/11/9။

ဝၼ်းတီႈ 5/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၾူၼ်လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်းလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉၺွင်ႇ သၢမ်ၶႃ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶမ်း ဝဵင်းမိူင်း တူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်ႇလူမ်ႉ။ ပဵၼ်တူၼ်ႈမႆႉဢၼ်ၵိုၵ်းၵပ်းမိူင်းတူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ။

ဝၼ်းတီႈ 15/8/2019 ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း 3 ၸုမ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်လူင်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း DSTA တီႈမႄႈမဵဝ်ႉ ႁိုဝ် ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ – ဝၼ်းၼၼ်ႉ လေႃႇတိုၵ်းႁႃႈတီႈ ၵူၼ်းတၢႆ 10 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ ။ ၽူႈပႂ်ႉတူၺ်းၵၢၼ်မိူင်းထတ်းသၢင်ဝႃႈ ပႃးသိုၵ်း မိူင်းၶႄႇ လူင်းၾိုၵ်း ၵၢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ။

ဝၼ်းတီႈ 17/8/2019 – သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း 3 ၸုမ်း ယိုဝ်းၵၼ်၊ ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ၼၼ်ႉ ၺႃးယိုဝ်း တၢႆထင်တီႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 18/8/2019 လုင်းဢေး ဢႃယု 50 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၸူင် ၵုင်းသႃႇ ၵေႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇသႂ်ႇၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉလူႉတၢႆထင်ႈတီႈ၊ မီးလုၵ်ႈၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉလႄႈ ယဵၼ်းပဵၼ် ၶၢဝ်ႇ ယႂ်ႇလူင်။

ဝၼ်းတီႈ 19/8/2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢပ်ႇၼႄး ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆး သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း တင်း ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ – ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၼႆသေ တီႉၺွပ်းယဵၼ်ႈၶွၵ်ႈႁိုင်ၵႂႃႇ 13 ၸင်ႇပွႆႇၶိုၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 31/8/2019 ဢိင်ၼိူဝ်မိူင်းၶႄႇ သူၼ်းဢီးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းဢူၺ်း လီသိုၵ်း 3 ၸုမ်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် – တႃႇၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ 21 ဝၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 31/8/2019 သိုၵ်းဝၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇႁဵၵ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ ပႃးမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

September 2019

ဝၼ်းတီႈ 2-4/9/2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇတပ်ႉၼမ်ႉ ႁိူဝ်းသိုၵ်း ၵျၢၼ်ႇသိတ်ႉတႃး ႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉၵွင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈသိုၵ်းမိူင်းဢႃသီယၼ်ႇသေၵႂႃႇၾိုၵ်းသိုၵ်းၸွမ်း သိုၵ်းဢမေႊရီႊၵၼ်တီႈ ၾင်ႇပၢင် လၢႆထႆး။

ဝၼ်းတီႈ 2/9/2019 လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း 7 လမ်း ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ ၼိူဝ်တၢင်းလူင် မူႇၸႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉၺႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ လူမ်ႇယိုဝ်းၽဝ်ၸုတ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 7/9/2019 ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝိႁၢရ် မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇ ႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃႇယု ၸဝ်ႈ 83 ၊ ဝႃႇသႃၸဝ်ႈ 63 ။

ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၶိုၼ်း တေႃႇထိုင် ပီ 2019 သဵင် ၼႆသေတႃႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇပဵၼ်မႃးယူႇၶိူဝ်းယႂ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။

ဝၼ်းတီႈ 15/9/2019 ၶၢဝ်ႇ ၽူဝ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢိူင်ႇၼႃးၽႅမ်း မိူင်းယႆ လဵင်ႉယႃၼွၼ်းလပ်း ဢွၼ်ႇယိင်း ၸၼ်ႉ 7 သွင်ၵေႃႉ သေ ထပ်းၵၼ်လူလၢႆ ထပ်းၵၼ်မႃး ၶိူဝ်းယႂ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၸႅင်ႈၵႂၢမ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း။

ဝၼ်းတီႈ 16-18/9/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢၼ်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 7 တီႈဝဵင်းၸႄႈၼႃး မိတ်ႉၵျီးၼႃး – တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် သိုဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

October 2019

ဝၼ်းတီႈ 1/10/2019 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတူဝ် လိၵ်ႈယူႊၼီႊၶူတ်ႉ ဢၼ်မီးလၵ်းၸဵင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈႁူႉလွင်ႈ ယူႇၼီၶုတ်ႉ တႆး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႉမႃး တင်ႈတႄႇ ၽွမ်း ပီ 2010 မႃး။

ဝၼ်းတီႈ 9/10/2019 သိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်းငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လိုဝ်ႈသဝ်းယူႇ ၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လင် ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸွမ်း 7 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 24/10/2019 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၢၼ်းလုၵ်ႉလွႆတႆးလႅင်း – ၵႂႃႇႁူဝ်မိူင်း – လၢင်းၶိူဝ်း – တူၼ်ႈတီးသေ မိူဝ်းၶိုၼ်ႈပၢင်ပွႆ ၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ  ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ႁၢမ်ႈႁႄႉဢမ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈ တၢင်းၼၼ်ႉလႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇလၢႆဢၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 20/10/2019 ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ပၺ်ၺႃၸေႃးတ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း ဢႃယု 45 ပီ ဝႃႇသႃ 25 ဝႃႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄ  ႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၺႃးယိုဝ်း 7 ၵမ်းသေ လူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ ၽွင်းၾၢႆႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈး။။

ဝၼ်းတီႈ 27/9/2019 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ယႃႉငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။

November 2019

ဝၼ်းတီႈ 3/11/2019 ၵူၼ်းႁၢႆႉ လူမ်ႇယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း သၢမ်ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး –  ၸၢႆးထုၼ်းယဵၼ်ႇ ဢႃယု (37) ပီ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇတဵင်း ဢႃယု (49) ပီ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း လႄႈ လုင်းသုၸေႇယ ဢႃယု (57) ပီ ပူႇၵႄႇ(ၵဝ်ႇ) ဝၢၼ်ႈလွႆဢွႆႇ တင်းသၢမ်ၵေႃႉလႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ။

ဝၼ်းတီႈ 11/11/2019  ၸိုင်ႈမိူင်းၵမ်ႊပီႊယႃႇ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး တေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈၶေႃႈႁႃ ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ၵျႃႊ ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၽုင်၊ ႁေႃႈလိုပ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 7 သႅꧣၼ်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 19/11/2019 တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ယႃႇပျေႉဢွၼ်ႁူဝ် တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊတိၼ်မဵဝ်းဝိၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း RCSS/SSA တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁပ်ႉႁူပ်ႉ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၶွင်ႈၶမ်ၵၼ်၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၺႃး လုမ်ႈၾႃႉမိပ်ႇငိၼ်းၸႅင်ႈၵႂၢမ်း။

ဝၼ်းတီႈ 24/11/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ လုင်းၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး – လွင်ႈဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢၼ်ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ တႅၵ်ႈႁႅတ်ႉၼမ်ႉတူႈ ႁဵတ်းၾၢႆႇ ႁူင်းၾႆးၽႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈ တႃႈလူင် ဢၼ်မီး ဝူင်ႈၵၢင် သီႇပေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး။

ဝၼ်းတီႈ 26/11/2019 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်သိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵျီႊၼီႊဝိူဝ်ႊၶေႃႊ လုမ်းလုမ်ႈၾႃႉ လွင်ႈဝႃႈ တေၵႅတ်ႇၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်း ယိင်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း၊ တေဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်း တေဢမ်ႇၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လုမ်းတိူင်းသိုၵ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019  သိုၵ်းဝႃႉတိသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ သေ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉတိုၼ်း တေဢမ်ႇ ပၼ်ပွႆႇယဝ်ႉလၢႆဝႃႈၼႆ။

December 2019

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ တူၵ်းသုမ်းၼႃႈသိုၵ်းသေ တင်ႈတႄႇ 1978 မႃး တေႃႇ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈ တႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈ ငဝ်ႈ ငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး – ယွင်ႈယေႃး ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၵိုၵ်းပိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမႃးၵူႈပီ။ ဢၼ်ယွင်ႈယေႃးၼၼ်ႉမီးယူႇ သီႇ ၸၼ်ႉ (1) ႁတ်းႁၢၼ်သိူဝ်ဝၼ်း၊ (2) ႁၼ်းႁၢၼ် သိူဝ်ၶၼ်ႇ၊ (3) ႁတ်းႁၢၼ် ၸၢမ်မႂ်ႇ (4) ထုၼ်းႁတ်းႁၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းၼီႈ 10-12/12/2019 တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉ ICJ ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵမ်ႊပီႊယႃ ၼႄးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ တၢႆပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၽုင် ၵူၼ်းမိူင်း 7 သႅၼ်လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းပင်းၵြႃးတဵတ်ႉ ၼၼ်ႉ လိူင်ႈလၢဝ်း ယင်းပႆႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 10/12/2019 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶွမ်ႊမတီႊ ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် ၸတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တေႃႇဢွင်သၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈသဵင် ႁူဝ်သိူဝ်ပူၵ်းပၢႆႉၼႂ်းပၢင်ပွႆးလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မိၼ်ႉဢွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇ လုမ်း ႁူဝ်သိူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ယွမ်းၼွမ်းတၢင်းၽိတ်း။

ဝၼ်းတီႈ 27-29/12/2019 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈ ထုင်ႉပူင်း၊ ၸတ်းပႃးပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ။

ဝၼ်းတီႈ 31/12/2019 – 01/01/2020 ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၶူး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ ၊  ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဢိၵ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ တင်းလုၵ်ႈလၢင်း ၶူးၸၢႆး မူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး)  ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ်ၶူးမူး ၊ ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၶူးၸၢႆးမူး  သဵင်ႈၵၢမ်ႇၶွပ်ႈတဵမ် 25 ပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE