ပၢင်ၵုမ်တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းသၢင်ႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃႇလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

253

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -