Tuesday, June 18, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တႅပ်းမႆႉ သူင်ႇတပ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉလၢႆ ႁႂ်ႈတႅပ်းမႆႉ သူင်ႇတီႈတပ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈသူင်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Lashio Youth- ၵွင်းလွႆဢၼ်မီးတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 16/12/2019 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉ(ၶၢၼ်း) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ႁႃမႆႉ၊ တႅပ်း မႆႉပၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 30 လႅမ်ႈ၊ 1 လႅမ်ႈလႂ် တေလႆႈတၢင်းယၢဝ်း 2 ဝႃး ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်တပ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/12/2019 ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶမယ 366 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ တဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပူႇၵႄႇ၊ ပူႇၵၢင်ႉ  ႁႃမႆႉ တႅပ်းမႆႉပၼ်ၶဝ် တႃႇၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈလႂ် 30 လႅမ်ႈ၊ ၼိုင်ႈလႅမ်ႈ ႁႂ်ႈယၢဝ်း 2 ဝႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႆႉသၢင်း။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇ ၽႅဝ်တီႈတပ်ႉ ၶဝ်မူတ်းမူတ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 50 လၵ်းပၢႆ တင်းမူတ်းမီးဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 13 ဝၢၼ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ်။ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လဵင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ လူင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးယေး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးပွင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၺွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉလၢႆ လူဝ်ႇၵႂႃႇလူဝ်ႇပႆ မိူၼ် ထူဝ်ႈ၊ ၵႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တဵၵ်းၸႂ်ႉလၢႆၵူၼ်းမိူင်းမႃး ဢမ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇယဵၼ်ၶႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈတီႈၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈ မူတ်းသႂ် ၸွမ်းႁူဝ်ႉတပ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းပၼ်ၶဝ် တႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၽိုၼ်း လွင်ႈလူဝ်၊ တႃႇၶ်ၸႂ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၽၼ်းပၼ်ၶဝ်၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ ထူပ်းၺႃးၸိူင်ႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊ ႁႄႈဝႃႈၶဝ်ပဵၼ်သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႇ ၊ သမ်ႉပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တဵၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈ ” ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 4/11/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶမယ 366 ၼႆႉ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ 10 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ႁႂ်ႈၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉ ပၵ်းၶၢၵ်ႇ ပၵ်းၼၢမ်ပၼ် 2 ၸၼ်ႉ တင်းသီႇပႃႈ သီႇၾၢႆႇ ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းဝၼ်း လဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်သူၼ်ၽိုၼ်း ပၢင်ႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆသေ တေတင်ႈတပ်ႉပၢင် သဝ်း ၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းဢိူင်းမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တင်း ၸုမ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း