သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ထပ်းၵၼ်လၢႆၵမ်း

0
101

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆၵမ်း လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 9/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း/တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 575 ႁႅင်းသိုၵ်း 40 ပၢႆ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၼိူဝ်လွႆ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး တၢင်းသၼ်လွႆတွၼ်း၊ ယွၼ်ႉပဵၼ်ထုင်ႉတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပၵ်းသဝ်း လႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သွင်ၵမ်း။

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်း ၸႄႈမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼိူဝ်သၼ်လွႆတွၼ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶႆး တီႈၶဝ် ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇလႄႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႆဢေႃႈ —— ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်းၼႂ်းလွႆလႄႈ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸွမ်းတူၺ်းငဝ်းလၢႆး မၼ်းယူႇ၊ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈလႆႈၸွႆႈ ၵၼ် ၵမ်းလဵဝ်” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းတေႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇ RCSS/SSA သေတႃႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းၵိုင် – ၵေးသီး တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ၶဝ်ႈမႃးလႄႈ တိုၵ်းယိုဝ်းၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/11/2019 ၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းသၼ်လွႆတွၼ်း ပႃႈၼိူဝ်လူင်ၸၢမ် ၾၢႆႇႁွင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးၼၼ်ႉၶႃႈ ၶႂ်ႈႁိုင်ဝႆႉဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တင်ႈတႄႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2011 ၊ ႁူဝ်ပီ 2012 လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 172 ပွၵ်ႈ၊ တင်ႈဢဝ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA မိူဝ်ႈပီ 2015/10/15 မႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 51 ပွၵ်ႈ၊ ဝၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် 23/12/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ၊ ပႆႇသွၼ်ပႃး ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ ပိူဝ်ႊၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE