ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈ  တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုင်တႃႇႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ

0
45

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ၶိုင်သၢင်ႈတႃႇႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ၼႆႉ ၼႆသေတႃႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

Photo KT youth – ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈ  တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ

ႁွင်ႈၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC လႄႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၶၢင်  KIO ၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNTJP ၊ ၸုမ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈၸုမ်းရၶႅင်ႇ ULA ၶဝ် ဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သေတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေဢုပ်ႇၵၼ် ထႅင်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ။

ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ သမ်ႉ မီးဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် (ပိၵ်ႉလုမ်း)ၼမ်၊  သမ်ႉမီးပႃး ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA တဵမ် 4 ပီ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸမ်းတႄႉမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁူပ်ႉၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ မူႇၸေႈ၊ မိူင်းလႃးလႄႈ လွႆၸေႈ ၼႆသေတႃႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇယင်းပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေးသျႃး မိတ်ႉသ် တိူဝ်ႇ သုၼ်ႊၵူဝ်ႊသျႅင်ႊ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  လုမ်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၼၼ်ႉသေ လူႇတၢၼ်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈတီႈ NRPC တႃႇငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ 4 သႅၼ် ။ တႃႇပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသုၼ်ႊၵူဝ်ႊသျႅင်ႊ ယင်းတွင်ႈထၢမ်မႃးတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈ- ၶေႃႈဢၼ်ၶွင်ႉၶမ် ၵၼ်တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ၊ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ထိုင်လႂ်ယဝ်ႉ- ၼႆ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီလၢတ်ႈ။

ၽွင်းၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၶႃႈႁႅမ် ၵၼ်တၢႆ လွင်ႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် 7 ၶေႃႈ။ တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ Bilateral ၊ တႃႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်၊ တႃႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇတပ်ႉ၊ တႃႇတမ်းပိူင် မၢႆမီႈၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ၊ တႃႇပိုတ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ်၊ တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ႁႂ်ႈလႆႈ၊ တႃႇတမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ  ယူႇတီႈ NRPC လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉတႄႉဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းၵမ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဝႆႉၼၵ်းဢုပ်ႇၵုမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း သွင်ၾၢႆႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း- VOA

 


eastern_breeze
SHARE