ၵၢၼ်မိူင်းတႆးတေၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

တင်ႈတႄႇပီ 2015 ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉသေ ၾၢႆႇတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢွင်ႇပေႉသေပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ပီ ၵေႃႈတဵမ်မႃးယဝ်ႉ တီႈဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသမ်ႉမီး ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း။

ဢွၼ်ၼႃႈ ၵွၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပႆႇၸတ်းမိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တင်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ထိုင်တီႈသမ်ႉပေႃးလႆႈၵိုတ်း ယင်ႉပႅတ်ႈ ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢႆလၢႆဝဵင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈလႆႈႁၼ်ဢၼ်တႅၵ်ႇလႅင်း ပုၼ်ႈတႃႇၶိူဝ်းတႆးလႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တၢင်းၼႃႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵႂႃႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇမၼ်း လႆႈလူႉတၢႆမိူၼ်ၼင်ႇသတ်း၊ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႃႉၶၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၼ်မၼ်းတူၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတူၵ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ လႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈထဵင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ထိုင်ပၢင်ၵုမ်သမ်ႉပေႃးၶႂ်ႈၸမ်ယၢႆႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶႂ်ႈႁဵတ်း DDR တီႈပွင်ႇ DDR ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ ပူတ်းၵွင်ႈလႄႈဝၢင်းၶိူင်ႈ ယႃႉတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈၶိုၼ်းမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ပေႃးဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပူတ်းယႃႉတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈပူတ်းယႃႉမိူၼ်ၵၼ်သေ ၶိုၼ်းမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ၊ ၵၢင်ၸႂ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ႁႂ်ႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈထဵင်ၵၼ်မႃးယူႇ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ယူႇၼိူဝ်လၵ်းမိူင်း 2008 သေ ဢဝ်လၵ်းမိူင်းဢၼ်ၼႆႉ မိပ်ႇငႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း လဵၼ်ႈႁူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်မႃးယူႇတႃႇသေႇ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တေႃႇပေႃးထိုင်မိူင်းၶၢင် ပၢင်တိုၵ်းလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယင်း ဢမ်ႇပႆႇထၢတ်ႇသေပွၵ်ႈ တေႃႇထိုင်ႁၢၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇ တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ၊ ဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်မႃး၊ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃး တႃႇတေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႂ်မၼ်းသေ ဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်းတၢင်ႇၼႄ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶဝ် လူင်းၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ သမ်ႉလႆႈႁၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈတပ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပေႃးဝႃႈ RCSS ဢွၼ်ႁူဝ်သေႁဵတ်းၸိုင် ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လိူဝ်သေတီႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်း၊ ပေႃးပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတႄႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉယူႇၼႆသေ ဢဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၵႂႃႇပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢမ်ႈတပ်ႉ ၵဝ်းယႃႉပၢင်ၵုမ်တႆး ယူႇလၢႆလၢႆတီႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ ပၢင်လူင်ႈၼႃႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇ။

မိူဝ်ႈၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈၵဝ်းပၢင်ၵုမ်တႆးယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ဝႆႉႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး CSSU လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ- “ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ႁဵတ်းတၢင်ႇတီႈလႆႈယူႇ၊ ႁဵတ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၵေႃႈယင်းလႆႈၵွၼ်ႇ။ ပိူင်လူင်မၼ်း လူဝ်ႇလႆႈသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ တေႃႈၼင်ႇမိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ယင်းႁဵတ်းသုမ်ႉမၢၼ်ႇတၢပ်ႈသေ ႁဵတ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇမႃးၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၼႂ်းမျဵဝ်ႉၼႂ်းဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆ၊ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈတပ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်လီလႄႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ပႆႇၶဝ်ႈၵၼ်လီၵူၺ်း”- လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းႁုပ်ႈယိုတ်းၶေႃႈၶႂၢင်ႉသေလၢတ်ႈဝႃႈ- လိူဝ်သေတီႈလၢင်းၶိူဝ်းတီႈလဵဝ် တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းတီႈလႂ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဝၢႆးသေလိၵ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်း လွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ဢဝ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵဝ်းယႃႉတဝ် ပၢင်လူင်ႈၼႃႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းယူႇ ၼိူဝ်ပၢင်ၵုမ်တႆးႁဝ်း တေၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵၼ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈတၢင်းၼႃႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မၼ်း၊ ယင်းပႆႇႁိုင်သင် တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ဢၼ်ၼႆႉၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းဝႃႈ ပဵၼ်လိူင်ႈယႂ်ႇလူင်တႄႉတႄႉ တႃႇတႆးယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၽွင်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႄႉ ထတ်းႁၼ်ယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ပိူင်ၼိုင်ႈၼႆႉ မၢၼ်ႈၶဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႃႈ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵူႈတီႈတီႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းပီသဵင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းတႄႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်လဵၵ်ႉၼွႆႉဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇလူင် တႃႇတႆးႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈလႆႈဢိူဝ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးမႃးတူၺ်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ႁႄႉႁၢမ်ႈတပ်ႉ ပၢင်လူင်ႈၼႃႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၶဝ်ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ လွင်ႈတႃႇတေလိူၵ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် လူဝ်ႇႁဵတ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႈ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းဢၼ်ပဵၼ်မႃးယူႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူၺ်းၵုမ်ႇၵႂႃႇႁၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း တႆးတေႃႇတႆးယိုဝ်းၵၼ်၊ ပၢင်ၵုမ်တႆးႁဝ်းလူဝ်ႇ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ပၢင်တိုၵ်းလူး တေယဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်၊ ၵုမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်၊ မၼ်းပဵၼ်လၢႆးပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်း လိုမ်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းဢိူဝ်ႈ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁဝ်းလိုမ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ပိူၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ႁဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူဝ်းၼႃႈ သင်ဝႃႈပိူၼ်ႈမႃးယူႇၼိူဝ်ႁဝ်းသေ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁဝ်းၸိုင် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေယူႇၼႂ်းမိုဝ်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇယူႇၼႂ်းမိုဝ်းႁဝ်းယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းတေလႆႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၼႂ်းမိုဝ်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းဝၼ်းပိူၼ်ႈလိူၵ်ႈၵၼ်ယူႇ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈယႃႇၵုမ်ႇၵူၺ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ဝႄႈႁူဝ်ယူႇၵူၺ်း၊ ႁႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈႁႂ်ႈႁတ်းၽိုတ်ႉဢဝ်တီႈယူႇ ပုၼ်ႈတႃႇတၢင်တူဝ်လႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းသေၵမ်း ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႅင်းႁႅင်းၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေဝူၼ်ႉၵႂင်ယူႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပိူၼ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ တမ်းဝၢင်းၵဝ်းယႃႉ၊ ႁဝ်းသမ်ႉၸွမ်းပဵၼ်ႁူင်ႇမႆႈၸႂ်ၸွမ်းသေ ပၵ်းၸႂ်ဢၼ်လဵဝ်ယူႇၸိုင် ဢၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇၽူႈၶဵၼ်ၶဝ် ဢွင်ႇၵႂႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မၢၼ်ႈၶဝ်လဵၼ်ႈႁူဝ်ႁဝ်းယူႇၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလီ၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈလီ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၵေႃႈလီ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉၾၢႆႇၽူႈၶဵၼ်တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။

တွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းလူး ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း မီးလွင်ႈလူင်ႉလႅင်းၵၼ်သေ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉႁႃႉ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵႂင်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေၸုင်ၸၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉသေ တႅပ်းတတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း (03/01/2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here