သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုဝ်းၵၼ် ၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ

0
43

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈပွၵ်ႉ 1 တင်း ပွၵ်ႉ 2 ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ လူႉတၢႆ လႄႈ မတ်ႇၸဵပ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ။

Photo by – SHAN/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ၶဝ်တေႃႉၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းတပ်ႉ ၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢၵ်ႇၸွမ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃသႅၼ်ဝီယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလွႆ TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းမႃးတူင်ႉၼိုင်မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးတဵမ်ဝဵင်း။ ယၢမ်း လဵဝ်တႄႉ လမ်းလိုပ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇသႅၼ်ဝီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 6 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇပႃး ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၶႃႈ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ဝႆႉၶႃႈ။ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉႁိူၼ်း 5 တီႈ။ ၽွင်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇမီးသိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈယႃႉယေးငိုၼ်း CB Bank သေ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၼႆလူးၵွၼ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢူးၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လမ်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၵွင်းမူး မူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီႁဝ်း ယႃႇပေၵူဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ် ၵဝ်ႇ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ၊ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉတေႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေသေႃႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈသႅၼ်ဝီ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း 3 ၸုမ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAAလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈ ၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2019 တေႃႇထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် ထိုင်ဝၼ်း တီႈ 21/9/2019 ၼႆႉ သေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ။


eastern_breeze
SHARE