သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

0
63

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉ(ၼႃးထီး)။

သိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလမ် ဢိူင်ႇလွႆလမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉၼႆႉ။ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးတၢင်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၽႃႇ ၺႃးၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉမၢႆသင် ၸွင်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇ၊ တၢင်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်း သင်” ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA ဝႅပ်ႊသၢႆႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ“ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ် လုၵ်ႉတၢင်းသႃးတေႃး ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလွႆလမ်သေ ၽႃႇၺႃးၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈလွႆလမ်ၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/12/2018 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/9/2019။ ၵိုတ်းတိုၵ်းမႃး တႃႇ 5 တိူင်းသိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းႁွင်ႇ၊ တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇ၊ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်လႄႈ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019 ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ယဝ်ႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ တၢင်းပွတ်းမိူင်းပူး/ မိူင်းပဵင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ။ ယွၼ်ႉပႆႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵုမ်းၵမ်ပိုၼ်ႉတီႈလႆႈလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၵႆႉၵႆႉလေႃႇၺႃးတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်။


eastern_breeze
SHARE