Saturday, July 13, 2024

ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ International Day of Peace ။ မၢႆတွင်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပႃးၸဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်းမႃးၵူႈပီ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်း ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်မႃးယူႇၵေႃႈ  ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁိုင်ယၢဝ်းမႃး 60 ပီပၢႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇယဵၼ်ႁၢႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႆႉသေ ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး ၊ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မီးၵၢင်ၸႂ်လႄႈႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

 

မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပႆႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တႄႉမၼ်း

ၸၢႆးႁၢၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ TYO

ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉပီလႄႈပီ မိူၼ် ၼင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ပႆႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်မႃးတႄႉတႄႉ။

ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈတုၵ်း သူၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈမူႉၵူႈၸုမ်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်း ပၼ်ၵၼ် လႆႈၵႃႈ ႁိုဝ်ၵေႃႈ ယိုၼ်ႈၶႅၼ်းလီ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၾၢႆႇဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈၼိူဝ်ၽိုၼ် ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် ၵႂႃႇၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းဢဝ်။

ပေႃးၵုမ်ႇဢဝ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်တႄႉ မၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈသေပွၵ်ႈ ၼႆသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ  လႆႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်ၼႅၼ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁၢၼ်ႇ

    ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ TYO

 

 ၵၢၼ်ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇပႃးသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉၸိုင်       ငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၵေႃႈ ႁူႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ

ၼၢင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ ( ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၵွင်ႉသၢၼ် ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN)

ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝၼ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ပိူင်လူင် ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင် တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ် တႄႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်၊ ၵုမ်ႇပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈ ႁပ်ႉပူၺ်ၽွၼ်းလီလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်မႃးၼႆႉ ၸတ်းပၢင်ၾူဝ်ႊရမ်ႊၼၢင်းယိင်းၵူႈပီပီ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တႄႉမၼ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈပႃးသဵင်ၼၢင်းယိင်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼၢင်းယိင်းတေလႆႈၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင် ၶႃႈဢေႃႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈပေႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၽူႈၵေႃႉႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးလၢႆလၢႆ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းဝႃႇ ၊ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးလၢႆလၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ဢၼ်လၢႆႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉသမ်ႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလၢႆလၢႆ။  ဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉတႄႉ – ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ ၶေႃႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ်၊ တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉသင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးၼႆၸိုင် တႃႇတေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

ၵွမ်ႉၵႃႈ ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉၵူႈပီတႄႉ တေဢမ်ႇႁၢမ်ႈ တေဢမ်ႇၵိုတ်းလၢႆပၢင်တိုၵ်းၶႃႈ။

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃး ႁဵတ်းမႃးယူႇၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တႄႉဢၼ်မၢၼ်ႇ မၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၽွၼ်းလီငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းလႆႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းသေ  ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း။ ၼၼ်ႉၸင်ႇတေၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ဢၼ်ၼၢင်းယိင်းလၢႆႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ လႄႈလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းသေ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ၼၢင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ

( ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၵွင်ႉသၢၼ် ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN)

 

ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈႁၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉ

ၸၢႆးသၢႆၾူၼ် ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း

မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၾႆးသိုၵ်းသိူဝ် လုၵ်ႉႁုပ်ႇမႆႈမီးမႃး 60 ပီပၢႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႂ်တႄႉ ဢၼ်ၶႂ်ႈႁၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ  ပဵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်း ၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းဝူၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ၸွမ်းလၢႆးၽႂ်လၢႆးမၼ်း ႁဝ်းၵႃႈလႆႈၶတ်း ၸႂ်။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ယူႇတီႈၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸဵဝ်းလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ဝႆးဝႆးၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈထူပ်းထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ငရၢႆးၽေးၶူင်းၵၢင်ၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ထႅင်ႈ။

ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႆးဝႆး။ ပေႃးမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈတုၵ်ႉၶ ယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသၢႆၾူၼ် ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း

 

တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းသေၵမ်း

ၼၢင်းသပႄႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်လႄႈ လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်လႄႈၸင်ႇပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၽၢၼ်ၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေယူတ်းယႃလႆႈၶိုတ်းတၼ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်း ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈလီယုမ်ႇယမ – ၼၼ်ႉပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း  ၶႃႈဢေႃႈ။

ၽွၼ်းၸႃႉယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ႁႄႉၵၼ်ႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉ။  ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈလုတ်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လုတ်ႈႁၢမ်း ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇၵူၼ်း လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တႄႉတႄႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ် September ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈတႄႉတႄႉ။ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုပ်းတပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈတေမီးလွင်ႈယိုၼ်းမိုဝ်းမႃးတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယူႇ။

ၵွပ်ႈၼႆၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ တႃႇငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းသေၵမ်း။ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၽိူၼ်သေၵမ်း။ တွၼ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈဝူၼ်ႉထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်လၵ်း ဝႆႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၼၵ်းၼၵ်းသေဢုပ်ႇၵုမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇသေၵမ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလီ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈႁႄႉၵင်ႈပၼ် ဢသၢၵ်ႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇဝူၼ်ႉပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။  ၶႅၼ်းတေႃႈသႂ်ႇဢဵၼ်သႂ် ႇႁႅင်း တႃႇပဵၼ်မႃးၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း သေၵမ်းၼႆ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းသပႄႇ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

 

ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူၺ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်

မၢႆးမဵဝ်းဢွင်ႇ
ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးမၢႆမီႈ တဢၢင်း (ပလွင်ႈ)

ၼႂ်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢၼ်ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတႄႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး။ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတႄႉတႄႉ။ ဢုပ်ႇၵုမ်ငမ်းယဵၼ်လူၺ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈလူၺ်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်း။

ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉၸိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းၶိုၼ်း။ ၽွင်းၶဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူဝ်ႇလႆႈၽဵဝ်ႈပၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။ တေလႆႈၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်တေႃႇပေႃးတမ်းၸႂ်လႆႈတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်လႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႆ ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၊ ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း တူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈဝႆႉ။ ပေႃးတူၺ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းၵေႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်းၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပၢႆးပၺ်ၺႃ တေပိူင်ႈၵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း။ ပေႃးႁၢင်ႇၵၼ် ပိူင်ႈၵၼ်လိူဝ်ႁႅင်းမႃး တႃႇတေႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

ၼႃႈလိၼ်ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃးၼႆၸိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉပဵၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၶႃႈဢေႃႈ။

ၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ ၽိူဝ်ႇတေၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ၼေၾၢင်ႁၢင်ႈတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ တႃႉလုၵ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တႄႉမၼ်း။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉၸတ်းယူႇတီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼၼ်ႉ။ တီႈဝဵင်းဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸွမ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၶႃႈတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈလွင်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း ယႃႇတူၺ်းပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ ၊ ဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈၶႃႈ။

မၢႆးမဵဝ်းဢွင်ႇ

ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးမၢႆမီႈ တဢၢင်း (ပလွင်ႈ)

 

ပေႃးႁဵတ်းငမ်းယဵၼ်ၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ

မၢႆးမၢႆႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၊ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶၢင်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ၸုမ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်။ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း။ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉဝၼ်းလဵဝ်။ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်းမူတ်းလႄႈသင် တွၼ်ႈတႃႇငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်းလႄႈသင် လီႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယူႇသေတႃႉ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၵေႃႈသမ်ႉမီး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁူမ်ႈၸူမ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸူမ်းတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။ ယင်းလွမ်လွမ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈၶဝ်တေတိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉႁိုဝ်ၼႆယူႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ် September ၼႆသေတႃႉ သဵင်ၵွင်ႈယင်းတိုၵ်ႉမေႃးယူႇ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ သူပ်းၵိၼ်မၢၵ်ႇ ႁူထွမ်ႇၵၢင်ႇ ၵၼ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်း။ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တႄႉမၼ်းၼႆၸိုင် သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းမိူၼ်ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈယိင်ႈၶႅၼ်းႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။

ၽႂ်မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ၽႂ်မီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူႉသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉလွင်ႈၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးၶႂ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢွင်ႇၸိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီပႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈသင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်  ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလႆႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တႄႉမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။

မၢႆးမၢႆႇ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၊ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶၢင်

 

ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ လီၶိုၼ်းတႄႇမႂ်ႇမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇလီဢွၼ်ႁူဝ်

ၶုၼ်ႇဢူး ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း

ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁဝ်းထိုင်လႂ်လႃႇၼႆ ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈတႄႉ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ယင်းပႆႇလႆႈတႄႇၶႃႈလူင် မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ။  ယွၼ်ႉသင်လႃႇၼႆ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ။ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈၺႃးယိုတ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ဢၼ်ဢမ်ႇတူၺ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶုတ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းလိၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉၵေႃႈၶုတ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ပေႃးမီးၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၵေႃႈ မီးမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။  ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႃႇမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵႆၼႃႇ။

တႃႇတေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉတႄႉ လွၵ်းလၢႆးမၼ်းမီးၼမ်ၼႃႇၼေႃႈ။ တီႈတႄႉမၼ်း လွၵ်းလၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၼ်ႁႃ။ ပၼ်ႁႃတႄႉတႄႉၼႆႉပဵၼ် Political Will ဢၼ်ဝႃႈ ၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉၼႆ မၼ်းၵေႃႈတိုၼ်းတေယၢပ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ။  ဢိင်ၼိူဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်    ၊ ဢိင်ၼိူဝ် ဢႃႇၼႃႇသေ ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶႃႈ။ ပေႃးၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉ တေလႆႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းပွတ်း ၶၢဝ်းၵၢင် ၶၢဝ်းယၢဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA လႄႈ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ႈပႃးဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼမ်။ တပ်ႉသိုၵ်းတႅပ်းတတ်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ။ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႃႇလႄႈ ၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ  ပေႃးထုၵ်ႇလီတူပ်ႉၵေႃႈ တၵ်းလႆႈတူပ်ႉဝႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ NCA  ၼၼ်ႉ။  ပေႃးၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူၺ်ႈလၢႆးလႂ်ၶႃႈလႃႇၼႆ တေလႆႈတႄႇလၢႆး မႂ်ႇမႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ တေလႆႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ႁူဝ်သေႁဵတ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇသေပိူၼ်ႈယၢမ်းၼႆႉတႄႉပဵၼ်ၼႆၶႃႈ။

ၶုၼ်ႇဢူး

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း