ၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း တီႈလုမ်းတၢင် (Consulate) မၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

0
29

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈလုမ်းတၢင် (မၢၼ်ႈ) ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လႄႈ ပွႆႇတူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်း။

ၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈလုမ်းတၢင် (မၢၼ်ႈ) တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ မႃးယိုၼ်ႈထိုင် တီႈလုမ်းၼႆႉသေ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၶေႃႈထီႉ 1) ဢၼ်ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်း ပႅတ်ႈၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၽဝ်ႁိူၼ်းယေး၊ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶေႃႈထီႉ 2) သမ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ12/8/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼေႃႇဢူင်းလႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်း KWU ဢၼ်ၺႃးၵုမ်း ၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းသေၵမ်း။ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇ မႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈၼႄးဝႃႈ တေႃႇၼေႃႇဢူင်းလႃႉၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈသင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ် ယၢင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 69 ပီ ၼႃႈသူၼ်မွၵ်ႇ မႁႃႇပၼ်ႇတုလ လႄႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2019 ၼၼ်ႉလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉၺွပ်း။ တေႃႇၼေႃးဢူင်းလႃႉသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်တီႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 တေႃႇၼေႃႇဢူင်းလႃႉ ၵႂႃႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈ ဢလူင်ႇဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လွင်ႈၼၢင်း ယိင်းတုၵ်ႉၶိတ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈဢလူင်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ။

ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ပလိၵ်ႈဢဝ်မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇမႃးတႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးထတ်းထၢမ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ၵေႃႉ၊ မၢင်ၸိူဝ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇ ယူႇၸွမ်းပၢင် သဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး – ယၢင်းၽိူၵ်ႇၵေႃႈမီး။ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပၢင် သဝ်းသေ ၵႂႃႇယူႇ မိူင်းထိသၢမ်ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈလုမ်းတၢင်(မၢၼ်ႈ) တီႈၵဵင်းမႆႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ၼႂ်း မိူင်းယၢင်း ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၾႆးၽဝ်ၵေႃႈမီး၊ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈမီး၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်သင် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၾၢႆႇလႂ်ပေႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် မၼ်း လူဝ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႄႈ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵူၺ်း” ။

တုၵ်းယွၼ်းပႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE