ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-s EAO လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢုပ်ႇသင်ၵၼ်လၢႆလၢႆ

0
183
Photo by – Hla Maung Shwe/ ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် EAO 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/9/2019

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် EAO 10 ၸုမ်း တင်း ၸုမ်းၽူႈတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလုမ်း NRPC ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/ 9/2019 သွင်ၾၢႆႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆၼႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈ တွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း NCA-S EAO ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 2 လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇတီႈတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တင်းၾၢႆႇလႂ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ -တၢင်းၾၢႆႇၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ႁဝ်းၶႃႈ EAO 10 ၸုမ်း ၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ တင်းၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈလုမ်း NRPC ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – ၼိုင်ႈၾၢႆႇလႂ် လၢႆၵေႃႉၶႃႈ ဢၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၼႆႉ။

တွပ်ႇ – တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီး 10 ၵေႃႉ၊ တၢင်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ 15 ၵေႃႉ။

ထၢမ် – ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇၼႆႉၶႃႈလူး မီးလွင်ႈတူၵ်းလူင်းတႅပ်းတတ်းသင်ၵၼ်လၢႆလၢႆၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တႃႇတႅပ်းတတ်း၊ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈမိူၼ် ၼၼ်။ ပဵၼ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ၊ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ ဢၼ်မႃးၺႃးၵၼ်ၼႆႉ။

ထၢမ် – လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆႉၶႃႈလူး လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵၼ်ၸိူင်ႉ ႁိုဝ် ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ႁဝ်းၶႃႈမႃးငူပ်ႉငီႉၵၼ် တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈၸတ်း၊ တၢင်းႁဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈၸတ်း။ ပေႃးၸတ်းၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈမႃး ၼပ်ႉတူၺ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇ တေပဵၼ်မွၵ်ႈမိူဝ်ႈလႂ်။ ပေႃးပဵၼ် ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပီ 2020 ၼၼ်ႉ လႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယုၵ်းယၢင်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။

လွင်ႈတႅပ်းတတ်းတႄႉ တေလႆႈဢဝ်မိူဝ်းၶိုၼ်းတၢင်းသွင်ၾၢႆႇ။ တၢင်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေလႆႈဢဝ်မိူဝ်းတၢင်ႇၼႄ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၽူႈၼမ်းႁဝ်းၶႃႈ PPST။ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းတေမိူဝ်းတၢင်ႇၼႄ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်။

ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ သင်ဝႃႈတေၸတ်းႁဵတ်းၼႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၽွၼ်းၵၢၼ်မၼ်း၊ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်း ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈဢီႈသင် တေႃႈ လဵဝ်။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇလူးၼေႃႈ။ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးမီးၽွၼ်းၵၢၼ် ၽွၼ်းလီတႃႇတၢင်း သွင်ၾၢႆႇ၊ တႃႇတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇမႃးငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးဢဝ်တွၼ်ႈ ၼႆႉဝႃႈတႄႉ။ မၼ်းပႆႇ တႅပ်းတတ်း တိုၵ်ႉငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵူၺ်း။ လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆႉ။

Photo by – Hla Maung Shwe/ ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် EAO 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/9/201

ထၢမ် – လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်း EAO ၶႃႈလူး မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်။

တွပ်ႇ – ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်းဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈမိူဝ်းတၢင်ႇထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်မီးဝႆႉတၢင်းလင်ႁဝ်းၶႃႈ PPST ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈ EAO ႁဝ်းၶႃႈ တေႁူပ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်ၼႂ်းမွၵ်ႈလိူၼ်သိပ်း(လိူၼ်ၼႃႈ) မွၵ်ႈဝူင်ႈတီႈ 2 ။ ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ် – ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်တေႁူပ်ႉၵၼ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇသမ်ႉတေမီးလွင်ႈ သိုပ်ႇႁူပ်ႉၵၼ်ၶပ်ႉ တၢမ်းယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်မၼ်းဝႃႈတႄႉ တေလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇ ႁူပ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ႁဝ်းပႆႇပဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီး ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁႃၵူႈလၢႆးလၢႆးသေ တိတ်းတေႃႇၵပ်း သိုပ်ႇၵၼ် ႁူပ်ႉၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈမၼ်းၶပ်ႉတၢမ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ် ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ မီးၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ် – ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၸုမ်းၽူႈတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁူဝ်ၶေႃႈ သင်လၢႆလၢႆ။

တွပ်ႇ – ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းယိုဝ်ႈယိုတ်း၊ ၶမ်ၵိုတ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တၢင်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ 10 ၸုမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ။ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉမီးသင် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 7-8 လိူၼ်ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး။ ဢဝ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းၼၼ်ႉ မႃးဢုပ်ႇၼႄၶဝ်။

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတၢင်းသွင်ၾၢႆႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး တိုၵ်ႉမႃး ငူပ်ႉငီႉဝႃႈ တေဢုပ်ႇ လိူင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵူၺ်း ပေႃးလႆႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈမႃး ႁဝ်းတေၸတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ဢုပ်ႇၵၼ်၊ ႁဝ်း တေၸႂ်ႉလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ် မႃးဢုပ်ႇၵၼ် ပိူင်လူင်မၼ်း တေမီး 2 ဢၼ်ၼႆႉ။

ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ပေႃးလိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ မၼ်းတဵမ် 4 ပီယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၵေႃႈ ပေႃးတဵမ်မႃး ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပီ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇမႃး။ ပီၼႆႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးမၼ်းသေ တၢင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၸတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 4 ပီ ႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉသေလႄႈ တေၸၢင်ႈၸတ်းႁႂ်ႈၽူႈၼမ်းတၢင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶိုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ဝၢႆးလင်ပၢင်ပွႆး NCA တဵမ် 4 ပီယဝ်ႉ 2-3 ဝၼ်း တေၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁႂ်ႈၽူႈၼမ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈ 10 ၸုမ်း တေႁူပ်ႉၵၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးထႅင်ႈ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈႁၢင်ႇ ၵၼ်ဝႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးႁုပ်ႈတူၺ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ တေမီးၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ် – ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ် တင်းၸုမ်းၽူႈတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇႁၢၼ်ႉၸႂ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵၢၼ်မဵဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ၸႂ်ယဵၼ်ၸႂ်ယၢဝ်းတေႃႇၵၼ်သေ တူၺ်းပုၼ်ႈပိူၼ်ႈပုၼ်ႈႁဝ်း မၼ်းၵေႃႈလႆႈ ၸႂ်ႉလၢႆးငူပ်ႉငီႉ ၵၼ်သေၵႂႃႇ။

ပေႃးဢဝ် NCA ဝႃႈတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးႁုၵ်း၊ လၢႆးႁၢႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇၵၼ်သေ ဢဝ်ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် NCA မီးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်း ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/9/2019 ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလူင်း လၢႆး မိုဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဝၢင်းၽႅၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေဢုပ်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွၵ်းတွၼ်ႈ တႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃး။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႃႈတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈ 20 ၸုမ်းၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းတူင်ႇ NCA တိုၵ်ႉမီး 10 ၸုမ်းၵူၺ်း။ ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးတၢင်းၼွၵ်ႈ တူင်ႇ NCA ၵေႃႈ မွၵ်ႈ 10 ၸုမ်း။

ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈတႄႉ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈႁႃလွၵ်းလၢႆးမၼ်း တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈလီ၊ တၢင်းတပ်ႉၵေႃႈလီ၊ တၢင်းဢူၺ်း လီႁဝ်းၶႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႃလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈႁႂ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ ပေႃးတေ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃး ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလိုမ်းဢမ်ႇလႆႈ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇပႃးယူႇ လွင်ႈၼႆႉ။

ဢေႃႈၶႃႈ ၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ ၶႆႈၼႄပၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတူဝ်တႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီး 15 ၵေႃႉ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ မီး 10 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE