ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈတႆး

0
128

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ ပႃးလိၵ်ႈတႆး၊ ၸိုဝ်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2019 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇသိူဝ် ၽိူၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈတႆး တီႈၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

လုင်းၸၢႆးပီး ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယွၼ်ႉၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈ ပၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ လုၵ်ႉတီႈႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵၢတ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ သေ ယဝ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး၊ ၸိုဝ်ႈတႆး ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းတေႁူႉပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈၼႆႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဝၢင်းႁေႃ ၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁိမ်း 3 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်သေ တႅမ်ႈ လိၵ်ႈ တၢင်ႇထိုင် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ယူႇတီႈၼၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ တၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးပီး လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၵမ်းဢွၼ်တၢင်းတႄႉၵေႃႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမိူင်းပၼ်ႇ ႁဵတ်းပဵၼ်လၢႆး ၵၢၼ် ပိူင်လုမ်းသေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၶဝ်ၶိုၼ်းလၢတ်ႈလူင်းမႃး ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းတႄႉ လႆႈယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈၶွင်ႉၶမ် လွင်ႈတေသႂ်ႇၸိုဝ်ႈတီႈၵၢတ်ႇၼႆႉၶႃႈ။ တၢင်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းပိၼ်ႇတႅမ်ႈ ၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇပဵၼ် ၾၢႆႇတႆး ႁဵတ်းမိူၼ် လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ မိူင်းယႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၶိုၵ်ႉယူႇယူဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ် တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးသမ်ႉဝႃႈ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ ၵၢတ်ႇလူင် ၸဝ်ႈ သူၺ်ႇၵျီႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူးတႅၼ်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ် တေၶုၵ်း ၸႂ်လႆႈလႄႈ ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈ ၸႂ်ႁႂ်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ မႃးတၢင်ႇၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးပီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃး ထတ်းသၢင်တူၺ်းၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းတေမီးလၢႆဢၼ် လိၵ်ႈတႆးၵေႃႈႁႂ်ႈ လႆႈပႃးသေ လွင်ႈပိုၼ်းႁဝ်း ၵေႃႈႁႂ်ႈၽူးၶိုၼ်း ၸင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတိူင်ႇပၢင်ႇၶိုၼ်း ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်းမႄးတၢင်ႇ လိၵ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵၢတ်ႇလူင် ၸဝ်ႈသူၺ်ႇၵျီႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇၼႆႉသေ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းထႅင်ႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 4 ပွၵ်ႉ ယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး၊ ၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢႆႉတီႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၵၢတ်ႇမိူင်းၵိုင်၊ မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE