Wednesday, June 7, 2023

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢုပ်ႇၵုမ်တႃႇဢဝ်လိူင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း

Must read

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ တႃႇတေဢဝ်လိူင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉ ပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း။

Credit to UN

ၸိုင်ႈမိူင်း ၵျႃႇမၼီႇ ၊ ပီႇရူး၊ ၵူႇဝဵၵ်ႉ ႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႉၾႃႉ UN မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/8/2019 တီႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸုမ်း NGO ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းတႃႇသုၼ်ႇလႆႈမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်  ၽူႈၶဝ်ၸုမ်း UN ၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

- Subscription -

ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵမ်ႈၼမ်ဢၼ် မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းတႆး ၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းတေၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ  ၼၢင်းၵုမႃႇရတ်ႉသဝႃမိ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း FFM ၸုမ်းႁႃၶေႃႈမုလ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈတွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝႃႊၵႃႊဢူႊတိၼ်ႊ  ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ   ၶဝ်မီး သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢဝ်မႃးဢုပ်ႇၵုမ်။

ယူႇတီႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇလႄႈမိူင်းရတ်ႉသျႃး ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ – “သင်ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တႄႉတႄႉယူႇၸိုင် ထုၵ်ႇလႆႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ လူၺ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဢၼ်ဝႃႈ ဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈဝႃႈ ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ လွၵ်းလၢႆးပၢႆးပၺႃႇတေႃႇတပ်ႉသိုပ်းတပ်ႉမတေႃႇ မၢၼ်ႈဝႃႈ – ဢၼ်ပႃးၼႂ်းႁၢႆးငၢၼ်း UN-FFM ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ  ”- ၼႆ UN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတီႈ Website ၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ UN တႅမ်ႈဝႆႉပႃးထႅင်ႈတီႈၶၢဝ်ႇၼႃႈ Website ၶဝ်ၼၼ်ႉဝႃႈ – “ယူႇတီႈၸုမ်းတၢင်တူဝ်မိူင်း ပူဝ်ႊလႅၼ်ႊ တႄႉပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႃႈ သင်ဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ် တူတ်ႈ တၢမ်ႇၼိူဝ် သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈ  – ၼင် လုမ်းရႃႇၸဝၢတ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ICC တေဢဝ်လိူင်ႈ လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႇလူမ်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈမွပ်ႈဢူၼ်းပၼ်ယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉ  ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇမွပ်ႈဢူၼ်းပၼ်ၸိုင် ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ တေမီးသုၼ်ႇလႆႈယိပ်းပၼ်ႁႃသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၊ တေဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တပ်ႉသိုပ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ် – ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုပ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်း ပၢင်ၵုမ် UN မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်ၵုမ် UN ၼႆႈသေ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2019 ၼၼ်ႉဝႃႈ – “ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၵမ်ႉ ၸွႆႈလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တပ်ႉသိုပ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၸင်ႇမီးၼမ် ဢႅၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇ တေ မီးၼမ်။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ  ၸႂ်ႉလၢႆး ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း – ၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သၢၼ်ၶတ်း ၼိူဝ်တပ်ႉမတေႃႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ”- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ WLB လႆႈတုၵ်းယွၼ်းပႃးသၢမ်ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ- ႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၵ်းၼႃ၊ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸိသင်ႇ လုၵ်ႈတပ်ႉမၼ်းဝႃႈ – ႁၢမ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်း၊ သင်ဝႃႈ တိလႆႈၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၸိုင် ႁႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် ပူတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈသိုၵ်း   – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း