ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉတူႈ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇႁတ်းဝႆႉဝၢင်းၸႂ်ငဝ်းလၢႆး

0

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၵ်ႇမႃးလၢႆလၢႆယၢင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယင်းပႆႇႁတ်းဝၢင်းၸႂ်ငဝ်းလၢႆး။

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- “ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတႄႉ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ႁၼ်မၢၵ်ႇဝႃႇ ႁၼ်သိုၵ်းဝႃႇၼႆသေ ၽႂ်ၵေႃႈယင်းပႆႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးလႂ်တႄႉတႄႉ။ မိူၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈဝႃႈ မႃႇသျႄႇလေႃးဝႃႇ ။ ၵူၺ်းတီႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးလူင်။ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈငိၼ်း။ တီႈသႅၼ်ဝီၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး “- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 22/8/2019 မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇ မၢႆမီႈသိုၵ်း (မႃႊသျႄႊလေႃႊ)   ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း -ၼႆသေတႃႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႈယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသင်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵူၺ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 /8/2019 ဝႃႈ သွၵ်ႈႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈ ၵၢင်ဝႆႉတႂ်ႈၶူဝ် ။ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတပ်ႉသိုပ်းတဢၢင်း TNLA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to : cincds – ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 /8/2019 ဝႃႈ သွၵ်ႈႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈ ၵၢင်ဝႆႉတႂ်ႈၶူဝ် ၼမ်ႉသီႇႁေႃး ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမတ်း (လီႇသူး) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 /8/2019 တီႈတႂ်ႈၶူဝ် ၼမ်ႉသီႇႁေႃး ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမတ်း (လီႇသူး) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ။  ပဵၼ်တီႈသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ ၵႂႃႇၵႅတ်းယႃႉပႅတ်ႈသၢႆ ဝၢႆႇယႃႇ လႆႈလႄႈ မၢၵ်ႇဢမ်ႇတၼ်း တႅၵ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ဝႃႈ – ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၢၵ်ႇမႅင်းၶွင်သိုၵ်းတဢၢင်း။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိုၼ်း ၶႂ်ႈယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်သိုၵ်း တဢၢင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၶႂ်ႈလွၵ်ႇပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၼမ်ႉတူႈ  ႁႂ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE