လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (7)

0
61
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA
Photo by – SHAN/ ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
27. သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈဢၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၽိုၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁူမ်ႇငမ်းထိုင်လႆႈၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼင်ႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း မူႇပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၼႆႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

28.လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ တေဢဝ်ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈတႅမ်ႈသေ တေလႆႈပိၼ်ႇတင်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ။ ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈလႄႈ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ လွင်ႈၶဝ်ႈပိူင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တြႃးမိူၼ်ၵၼ်သေတႃႉ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတွပ်ႇထဵင်ၵၼ်မႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼိူဝ်ႉႁႃၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႆၸိုင် တေမၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ႉႁႃၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်တႅမ်ႈတၢင်း ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼႆၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ယူႇ။

29. တီႈဢၼ်ပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ တီႈဢၼ်ပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႄႈလႆႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း “ပၢင်ၵုမ်လူင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ” ဢၼ်တူဝ်တႅၼ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းတႃႇသေႇသေ ၵႄႈၶႆၵႂႃႇ။

30. တီႈပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းမၢႆပိုၼ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်သွင်ၾၢႆႇတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးသေ ၼႂ်းၵႃႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်တေဢဝ်မႃးပဵၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဢိင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူဝ်ႈပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဝႃႈ သွင်ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႄႈၶႆ
31. (ၵ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ဢၼ်တေလႆႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇဢၼ်ပႃးဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်မၼ်းမႃးၼႆၸိုင် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆ ၼင်ႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉသေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ။

(ၶ) ၸွမ်းလူၺ်ႈ တွၼ်ႈယႅၵ်ႈ ၶေႃႈ (ၵ)ၼၼ်ႉသေ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၵႄႈၶႆလႆႈၼႆၸိုင် တေလႆႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇပွင်သၢင်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉသေ ငူပ်ႉငီႉၵႄႈၶႆၵၼ်ၵႂႃႇ။

လွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမီးၽွၼ်း (ၽူလ်) ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ႈပိူင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်
32. တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ တင်ႈတႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးၽွၼ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ႈပိူင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတႃႇတေထတ်းသၢင် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉၼႆၸိုင် တင်းသွင်ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ
33. လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း မိူဝ်ႈပီ 2015 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပူဝ်ႊ၊ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းပပ်ႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် Peace & NCA ဢၼ် RCSS ပိၼ်ႇတႅမ်ႈၽႃႇသႃႇတႆး

ၶေႃႈမုလ်း – ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵသိၼ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 013, January 2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE