လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ (တွၼ်ႈၵၼ် 2)

Photo by – SHAN/ ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

ယိူင်းမၢႆလႄႈ ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်း

2) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၶေႃႈၸိူဝ်း တီႈတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ယိူင်းမၢႆလႄႈ ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

(ၵ) ဝၢႆးသေၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ ယွမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းလွင်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ယိုဝ်းတေႃႇၵၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းလႄႈ တြႃးၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ပိူင်ယူင်ႉၶၢပ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်သွင်ၾၢႆႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉသေတႄႇ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။

(ၶ) လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ “ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ လူလွမ်ပႂ်ႉပႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ်” ပုၼ်ႈ တႃႇတေၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်လူလွမ်ပႂ်ႉပႃး၊ ၸွပ်ႇထၢမ်ထတ်းသၢင်၊ ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉ ၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် လွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်း၊ ၵၢၼ်ၸွမ်းပၵ်း ပိူင်လၵ်းမၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ။

(င) လႆႈႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ထႅင်ႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်လႄႈ ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵတိ ဢၼ်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် လႆႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် မႃးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

(ၸ) ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈ ၵၢင်ၸႂ်ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ပိုၼ်ႉ ထၢၼ် လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉသေလႄႈ ယိူင်းၸူးပုၼ်ႈတႃႇ ၼမ်ႉၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၼ်ႈ ၵိုမ်းသေတီႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃးတင်းမူတ်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼင်ႇၵၼ်။


eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here