ၽေးလူင် ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ (ၽွင်ၶၢဝ်) ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ (Heroin) ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၽွင်ၶၢဝ်၊ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလၢႆးႁဵတ်း မၼ်းၼမ်သေ ထိုင်တီႈၸပ်းၸိုဝ်ႈႁဵၵ်ႈဝႃႈ မၢႆ-4 ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးႁၢႆႉလူင် တေႃႇတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း တႄႉတႄႉ။ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း/သူႇ/သမ်း/ၵိၼ်ၶဝ် မီးတၢင်းမူၼ်ႈသိူဝ်းသေတႃႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶလူင် ထိုင်တီႈၸၢင်ႈလူႉသုမ်းၸီႇဝိတ်ႉတသၢႆၸႂ်ၵွပ်ႈမၼ်း။

ပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ ၽွင်ၶၢဝ်။
ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ ႁိုဝ် ၽွင်ၶၢဝ်ၼႆႉ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈပဵၼ်ၽွင်သီၶၢဝ်၊ မီးသီၶၢဝ်တေႃႇထိုင်သီၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် မီးၾၢင်ႁၢင်ႈပဵၼ်ၵွၼ်ႈၼဵဝ်သီၶွၼ်ႇဝႆႉ ၵွပ်ႈမၼ်းလေႃးငူၼ်ႉသၢၼ် ဢၼ်ႁဵၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ‘black tar heroin’ ။ သီယႃႈၽွင်ၶၢဝ်ၼႆႉ မၼ်းလၢတ်ႈၼႄလႆႈဝႃႈ ယႃႈၼၼ်ႉမၼ်းၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမူတ်းသႂ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ ယိုင်ႈၶၢဝ်လီယိုင်ႈ မူတ်းသႂ်လီ။ ၸိူဝ်းမီးသီၶၢဝ်ၶုၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် သီၶွၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းမီးငူၼ်ႉသၢၼ်တၢင်ႇပိူင်မႃးလေႃး ဝႆႉလႄႈ မၼ်းပဵၼ်ၽေးလိူဝ်သေ ဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်ၶၢဝ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ။
ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် ယႃႈၽွင်ၶၢဝ်ၼႆႉ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၸမ်း- သုတ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၶူႈၼင်၊ သူႇၶဝ်ႈတၢင်းပၢၵ်ႇ၊ သမ်းၶဝ်ႈတၢင်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶၢဝ်းပွတ်း။
မိူဝ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း/သူႇ/သမ်းႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ ၶဝ်ႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ငူၼ်ႉၵွင်ႉမၼ်းတေဢွၵ်ႇႁႅင်း တေႃႇဢွၵ်းဢေႃ လႆႈၼၢၼ်းထိုင် 3-5 ၸူဝ်ႈမူင်း။ မၼ်းပဵၼ်မႃးမေႃႇၾိၼ်းသေ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းၸဵပ်းသႅပ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႁၢႆၵႂႃႇ။ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်းမူၼ်ႈသိူဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၵေႃႈတိူဝ်ႉသၢင်ႈပႃး တၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်လႄႈႁႅင်းလိူတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပေႃးဝႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၼမ်ႉလူၼ်ႉၸိုင် ၽွၼ်းပၢင်ႈမၼ်း ၸၢင်ႈထိုင်တီႈလူႉသုမ်းသၢႆၸႂ်လႆႈယဝ်ႉ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈသူပ်းပၢၵ်ႇႁႅင်ႈ၊ တူဝ်လႅင် ၵွပ်ႈလိူတ်ႈလႆၸႅဝ်ႈႁႅင်း။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ယိၼ်းႁူႉဝႃႈတိၼ်ၼၵ်းမိုဝ်းၼၵ်း ၶႃၼၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးဝႃႈႁႅင်းယႃႈၶႂ်ႈပေႇမႃးယဝ်ႉၼႆ သမ်ႉၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမူၺ်ႈမူၺ်ႈ၊ ၶိုင်ႈလပ်းၶိုင်ႈတိုၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁႅင်းယႃႈၵႂႃႇတဵၵ်းဝႆႉသဵၼ်ႈဢွၵ်းဢေႃလႄႈ မိူဝ်ႈႁႅင်းယႃႈပႆႇမူတ်းပႆႇသႂၢင်ႇလီၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈမိင်းမဝ်းလႄႈဢွၵ်းဢေႃတိုဝ် (မိုၼ်ၶိုဝ်တိုဝ်) ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶၢဝ်းပွတ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ- 1.လၢတ်ႈၵႂၢမ်းထိူင်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇပီႇ။ 2.ဢမ်ႇၶႂ်ႈမိုၼ်းတႃ၊ ၼင်တႃယွၼ်ႇ၊ ႁူးၵႅဝ်ႈတႃႁူတ်းတူဝ်၊ တႃၽၢင်းတႃမူဝ်းၶၢဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်း။ 3.ငဝ်လပ်းငဝ်ၼွၼ်း။ 4.ယိၼ်းႁူႉၼႂ်းၸႂ်ဝႃႈမိူင်းၵူၼ်းၼႆႉ မိူၼ်မီးႁဝ်းၵေႃႉလဵဝ်၊ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵပ်းၽႂ်။ 5.မိုင်ၵႂင်ဝင်ႇဝိူဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးသတိ။ 6.တွင်ႉၶူၼ်ႉတူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ သွင်ႁူၼ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶၢဝ်းယၢဝ်း။
ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ/ ၽွင်ၶၢဝ်ၶိူဝ်းယႂ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈၵေႃႉၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်မႃး ၵူၼ်းတိုဝ်ယႃႈ ၵိၼ်ပဵင်းမွၵ်ႈယၢမ်ႈၵိၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉလႃးလႃး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇဢိမ်ႇဢိူဝ်ႇ ဢမ်ႇပေႇယိၼ်ႉပေႇၵၢၵ်ႇမၼ်း။ ယိုင်ႈဝၼ်းႁိုင်မႃးယိုင်ႈတၵ်းလႆႈၵိၼ်ၽိူမ်ႉၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း၊ ပေႃးႁိုင်မႃး ၵိၼ်ဢမ်ႇတိူဝ်ႉယဝ်ႉ သမ်ႉသမ်းၶဝ်ႈသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိမ်းႁွမ်းႁွႆးသမ်းၶဵမ်ၼၼ်ႉ လိူတ်ႈလႆဢမ်ႇၽဵင်ႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပေႃးႁိုင်မႃးၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင်ထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း၊ မွင်ၶေႃႈၸႂ်ၵပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ- 1.တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ။ 2.ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တပ်း ႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်တႂ်။ 3.ပဵၼ်တုမ်ႇၽီလူင် ယွၼ်ႉသမ်းယႃႈၶဝ်ႈသဵၼ်ႈလိူတ်ႈသေ ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယႃႈၾိၼ်ႇ

ပၼ်ႁႃတၢင်ႇပိူင် ဢၼ်ၸွမ်းမႃး။
ၽူႈၵေႃႉၸႂ်ႉတိုဝ်းႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊၼမ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ထိူင်းလူင်းသေ ၸၢင်ႈပဵၼ်လူမ်းလႄႈ လူႉသဵင်ႈၸႂ်လႆႈ။ ပေႃးၸႂ်ႉလၢႆးသမ်းၶဝ်ႈသဵၼ်ႈလိူတ်ႈၸမ်း ယွၼ်ႉၸႂ်ႉၶဵမ်ႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆလၢႆၵေႃႉလႄႈ ၸၢင်ႈၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဢဵတ်ႇ၊ ဝႆႊရတ်ႉတပ်း လႄႈတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင်ထႅင်ႈ။ ၼၢင်းယိင်းပႃးတွင်ႉ (မႄႈမၢၼ်း)ၶဝ် သင်ဝႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈၼႆႉၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းလုၵ်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇမႃး ၼမ်ႉၼၵ်းမဝ်ႁႅင်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တိတ်းၸပ်းယႃႈၸွမ်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီတႄႉတႄႉ။ ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊၼႆႉ ၼႂ်းယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးႁၢႆႉလူင်ထီႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ပေႃးတိုတ်းႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ တေပဵၼ်ႁိုဝ်?။
ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ ႁိုဝ် ယႃႈၽွင်ၶၢဝ်ၼႆႉ ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းတိတ်းၸပ်းယဝ်ႉ တႃႇတေတိုတ်းၶၢတ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။ ၽွင်းတိုၵ်ႉတိုတ်းယႃႈၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ-1.ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း။ 2.ၶီငဝ်သဝ်ႈမွင်။ 3.ၸႂ်ၽူင်ႉၸႂ်ပိဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ယူႇပဵၼ်သဝ်း။ 4.ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈၸွမ်းလုပ်ႇလႄႈၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ။ 5.တွင်ႉႁႄႈတွင်ႉၵႂႃႇ။ 6.တွင်ႉၶူၼ်ႉတူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ။ 7.ၵမ်ႉၵတ်းၵမ်ႉမႆႈ။ 8.တိၼ် မိုဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉတူင်ႉ။ 9.ၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်းလႅင်ဝႆႉဝိုၼ်းဝိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉတိုတ်းယႃႈယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈၵေႃႉတူဝ်ၶိင်းဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၶႅင်ႁႅင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးယႂ်ႇလူင်တေႃႇတူဝ်ၶိင်း ထိုင်တီႈၸၢင်ႈလူႉႁၢႆတၢႆလႆႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၽူႈၵေႃႉဢၼ်တိုတ်းယႃႈလႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉတိုတ်းလႆႈလၢႆပီယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းထင်မႅၼ်ႈ ပႃႇယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈသင်၊ ဢွင်ႈပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇသူႈယိူၼ်ႉလႆႈသေ ၸၢင်ႈၵိၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸၢတ်ႈၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသုမ်းၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႃးလႃး၊ ဢမ်ႇယုင်ႈၸွမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း လုမ်းလုမ်းၼၼ်ႉ လီတီႈသုတ်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇဢဝ်သၢႆၸႂ်ႁဝ်းလႆႈၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းယႃႉႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းပုတ်းပင်းယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၽွၼ်းလီ သၢႆၼမ်ႉမွင်း

ဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၾၢႆႇထႆး honestdocs.co

ၶေႃႈမုလ်း – ပပ်ႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 012, December 2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE