Tuesday, October 3, 2023

ၽူႈတႅၼ်းလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼၼ်ႉ   ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020    ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16 ယူႇတီႈမိူင်းဢႃႊမေႊရိၵ ၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇၸွမ်ပွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတၢင်းၵႅမ် ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸွမ်ႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီးယူႇ 4 ၵေႃႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိူင်ႈၸိူဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်လႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၶဝ် 4 ၵေႃႉၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၵ်းၼႃလႄႈ တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸူဝ်ႈၵႃႈၶဝ်ပႆႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႄႈၶႆၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းဢႃႊ မေႊရိၵ ဝႃႈ ၶဝ် 4 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၶဝ်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ တၵ်း တေဢမ်ႇလႆႈယဵပ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢႃႊမေႊရိၵ –  ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်။

Photo by – SHAN/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉမႃးသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (သူဝ်ႊသျႄႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ) သေယဝ်ႉ ၸုမ်းတႆးႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇယူႇတၢင်းမိူင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉၶိုၼ်း ဢမ်ႇႁူႉလိုၵ်ႉၼႂ်းသေယဝ်ႉ ဢဝ်လၢတ်ႈလူင်း သေႃႇၵၼ်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉယူႇတီႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ၸိူဝ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉလႄႈ သင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇ လဝၵ ဢၼ်ဝႃႈ ထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတၢင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၸတ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႂ်းမိူင်းၼႆႉသေ လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတၢင်း သဵၼ်ႈမၢႆၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်း ပႃးၸဵမ်တင်းဝႃႈ ၽႂ်မီးရူတ်ႉၵႃးလၢႆလမ်း၊ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သင်ၸိူဝ်းၼႆႉ သေယဝ်ႉ တေဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉၵႂႃႇပဵၼ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉယၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၸွမ်ပွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်းၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် မိူင်းဢႃႊမေႊရိၵ ပေႃးတေႁၼ်လီတီႈၶဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆၵေႃႈမီးမႃး။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉႁႃႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃး လမ်းတူၺ်းသေယဝ်ႉ ထတ်း သၢင်ၼႄၵၼ်ၶိုၼ်းပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ တေလီပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းတေၵႂႃႇပဵၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ သင်၊ ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉဢၢင်ႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသေယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးလွင်ႈၵႄႈၶႆ ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်တေမီးႁူးထူၺ်ႈၸႂ် ဢိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ။

တီႈတႄႉမၼ်းယူႇတီႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်လႄႈ ပႃးတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸႂ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၶဝ်မီးၵၢင်ၸႂ် ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉသေ ၸႂ်ႉႁဵတ်း။ မၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 မႃး ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇပၼ်သဵင်လႆႈ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇပၼ်သဵင်ၵူႈၵေႃႉ ယႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ် တႄႇဢဝ်ပီ 2019 ၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ် ၵျုၼ်ႊ ဝူင်ႈတီႈ 3 တေႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊၵတ်ႊသ်တေမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆ မီးၽႅၼ် ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန) လၢတ်ႈတီႈ ငၢႆႈငၢႆႈမၼ်းၵေႃႈပဵၼ် (ထွေအုပ်) ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းမိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းသေ ၶိုၼ်းၽႅဝ်တီႈၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃး ထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ၼႆႉထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈတေမီးထႅင်ႈထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၾၢႆႇထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်း ၶဝ်ႈမႃး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လဝၵ ၶဝ်သၢမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းဢီႈသင်လႃႇၼႆ မိူၼ်ဝႃႈမိူဝ်ႈၵႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉမီး သုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉယူႇတီႈထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၾၢႆႇထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၼႆႉ ၶဝ်မီးၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈ တေၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈထုင်ႉပဵင်းသေယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်း တႆးလႄႈသင်၊ မိူင်းၶၢင်လႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸႃတိ ႁိုဝ် သမ်ႉပဵၼ် ပုတိ ယူႇမိူင်းပိူၼ်ႈယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇ ယူႇဝႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းပုတိ ၶဝ်ၼၼ်ႉ 3 ပီၶိုၼ်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် 3 ပီလူင်းတႂ်ႈလႄႈ 6 လိူၼ် ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် တိုၵ်ႉႁႃၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇမီး 6 လိူၼ်လူင်းတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵွပ်ႈသင်လႄႈဝႃႈၼၼ် ပေႃးမီးဝႆႉဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (အိမ်ထောင်စုဇယား) သေယဝ်ႉ သမ်ႉ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်မႃးၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇၼၼ်ႉ 3 ပီတဵမ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင်  ) တေႁဵတ်းပၼ် မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ ။ သင်ၸိူဝ်ႉ ဝႃႈတိုၵ်ႉၵႂႃႇယူႇ 3 ပီလူင်းတႂ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ် 6 လိူၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ယဝ်ႉၼႆ ၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းဝႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းယိပ်းဝႆႉဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ ၸွင်ႇမၼ်းပႃႈမီး၊  ပေႃးပႆႇမီးၼႆတေႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢၼ်ဝႃႈ (ယာယီအိမ်ထောင်စုစာရင်း) ၵူၺ်းၵႃႈလူဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုၵ်းမိူင်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး မၼ်းပႆႇမီးမၢႆၾၢင်ၼႆသမ်ႉ တေထဵတ်ႈထၢမ် တေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈပေႃးမီးမႃးမၢႆၾၢင်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈတေႁဵတ်းပၼ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉ မၢႆၾၢင်ၵေႃႈပႆႇယၢမ်ႈမီးမႃး သမ်ႉၶိုၼ်းၶၢႆႉမႃးယူႇၵေႃႈပႆႇတဵမ် 6 လိူၼ် ၵူၺ်းၵႃႈၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵိုၵ်း မိူင်းယူႇ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်သမ်ႉ ၶဝ်တေမၢႆဝႆႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈမၼ်းသေယဝ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆမႃး ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈယွၼ်းလႆႈဝႆႉၸိုဝ်ႈသဵင်မၼ်း တေမီးယူႇ 3 ၶၼ်ႉတွၼ်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼၼ်ႈ ပေႃးဝႃႈဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၵေႃႈပႆႇမီး ယဝ်ႉၵေႃႈတိုၵ်ႉႁႃၶၢႆႉမႃး ပႆႇႁိုင်ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မၢတ်ႉပူင်ႇ တိၼ်ႇသမ်ႉမီးဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇမၢႆၾၢင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵဝ်ႇသဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် တေၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းလီငၢမ်းသေယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈမၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈသေယဝ်ႉ သမ်ႉတေႁဵတ်း ပၼ်ဢၼ်မႂ်ႇ လၢႆးၵၢၼ်ၶဝ်မီးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ၶႄႇႁိုဝ်ႉ၊ ၵလႃးႁိုဝ်ႉၼႆၸိုင် တေ ၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလီငၢမ်းသေယဝ်ႉ တၢမ်တူဝ် လဝၵ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸုမ်းဢၼ်လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၼႆႉ တေ ဢမ်ႇလူင်းၵဵပ်းထိုင်ႁေႃထိုင်ႁိူၼ်း ယူႇတီႈၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၶႄႇ ပီႈၼွင်ႉၵလႃးၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇမိူဝ်းလၢႆႈ တၢင်ႇ ထိုင်တီႈလုမ်းလဝၵ ၼႂ်းၵႄႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်သေယဝ်ႉ ၶဝ်တေထဵတ်ႈထၢမ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းၸွမ်း ၾိင်ႈမိူင်းၾၢႆႇ မၵ်း တတ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 1982 မီးဝႆႉၼၼ်ႉ တေၶိုင်ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇ။

ၵမ်းၼႆႉၽိူဝ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆမႃး တီႈဢၼ်ၶဝ်လူင်း ထဵတ်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ 3 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉ ဝႃႈ ထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလုမ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၼႆလႄႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ပႃးတၢင်း (ထွေအုပ်) ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး )။ ပေႃးဝႃႈပႃးဢၼ်ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၼိုင်ႈပီလႂ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမီးၵႃႈႁိုဝ်၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် ၼိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တႆး၊ ၶၢင်၊ ၶျၢင်းမီးၵႃႈႁိုဝ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃးၼႂ်းၵႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢႃယု 18 ပီ လူင်းတႂ်ႈမီးၵႃႈႁိုဝ် တေႃႇထိုင် ဢႃ ယု 35 ပီ မီးၵႃႈႁိုဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဢႃယု 75 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵႂႃႇမီးၵႃႈႁိုဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်မိူၼ် ၸိူင်ႉဝႃႈ တၢင်းရူတ်ႉၵႃး မီးၵႃႈႁိုဝ်၊ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းမီးလၢႆၸုမ်း၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မီးလၢႆၸုမ်းဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် (ထွေအုပ်) ၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈမၢႆတမ်း ဝႆႉသေ ႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉၶဝ်။

ပွင်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်း လူင်းမႃးၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ပၼ်သဵင် တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈတေထၢမ်ထိုင်ယူႇၶႃႈ ရူတ်ႉၵႃးမီးလၢႆလမ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမီးလၢႆလမ်း  ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သင် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းမိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၼႆႉၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၵႃႈႁိုဝ် မီးလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈထၢမ် တေထၢမ်ယူႇ။ လွင်ႈထၢမ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇတေမႃးလူင်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵၼ် မၼ်းဢမ်ႇၵဵပ်ႇၶွင်ႈ တၢင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေမႃးၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးသေယဝ်ႉ ဝၢႆးလင်ၸင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးဢဝ်လိူင်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်လႃးလႃး။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်မႃးၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇမီးယဝ်ႉႁိုဝ် ပႆႇမီး၊ ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းမီးယဝ်ႉပႆႇမီးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈဝႃႈတေႁၢမ်ႈႁႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၶီႈၼဵၵ်းတဵင်းၵၼ် ပေႉၵိၼ်ၵၼ်ဝႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈမိူဝ်းၵမ်ႉယၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်သိုၵ်း၊ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းၶဝ် 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းႁဵတ်းပၼ်သေယဝ်ႉ တႃႇတေၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ်လႃးလႃးၼႆ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႁူႉပွင်ႇထိုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။

ၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် လၢႆးတၢင်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း ဢၼ်လိူဝ်သေၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆး ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ် ၵႂႃႇၽႅဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးသေယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်သေယဝ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈဢမ်ႇမီးဝႂ် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးမၢတ်ႉပူင်ႇ တိၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ထိုင်ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေၵမ်ႉယၼ်လႆႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၶဝ်ဢၼ်ၼႆႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၺ်းၵႃႈတေၸႂ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈဢၼ်ဝႃႈ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆးသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇ ၵမ်ႉယၼ် ႁႂ်ႈၸွမ်ပွင်သိုၵ်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ်ပေႃးတေလႆႈလူတ်းဝၢင်းၶႂၢင်းပွႆႇတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႃးလႃး ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈပွင်ႇထိုင် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေယဝ်ႉ။

တေႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လီလႆႈၾင်ႉထိုင်ၵၼ်ဝႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇႁိုဝ် လွင်ႈလူင်းၶၢဝ်ႇ မဵဝ်းဢမ်ႇႁူဝ်ဢမ်ႇႁၢင်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ တီႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းလၢႆသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းလၢႆၵေႃႈ ၵႃႈဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽႅဝ် မႃးၼိူဝ်(သူဝ်ႊသျႄႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ) တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈယႃႇပေၼႅတ်ႈယုမ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႃးဢဝ်ၶၢမ် ၸႂ် သေယဝ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵဵတ်ႇၶွင်ႉႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၾင်ႉထိုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၶိင်းၵူၼ်း သေၵမ်းၶႃႈ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

26/7/2019

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း