Thursday, March 23, 2023

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ပၼ်သိုၵ်းတႆး

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ ၼႄးဝႃႈသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ပၼ်သိုၵ်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း။

Photo by – SHRF/ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2019 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 579 ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅင်း ဢိူင်ႇမိူင်းလႅင်း ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ပၼ်တူတ်ႈ တၢမ်ႇၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ပေႃႉထုပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/7/2019 ယၢမ်း 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႃးႁူႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ၊ ၸႃႇပေႃႉ ဢႃယု 32 ပီ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈ သၢၼ် တီႈႁၢၼ်ႉ/ရၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ၺႃးသႂ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 579 ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ႁွင်ႉ ထၢမ်မၼ်းၸၢႆး လွင်ႈသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်။ ၶဝ်ထၢင်ႇမၼ်းၸၢႆးသိုဝ်ႉၶဝ်ႈပၼ်သိုၵ်းတႆးသေ ပေႃႉထုပ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၸဵတ်း ၵမ်းၽွင်းတိုၵ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းၸၢႆးယူႇၼၼ်ႉ “မႂ်းသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ပၼ် သိုၵ်းတႆးႁႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ “ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ ၶႃႈသိုဝ်ႉတႃႇၶႃႈၵိၼ်ၵူၺ်း။ ၶႃႈတေၵႂႃႇ ႁႃယႃႁၢၵ်ႈမႆႉ ႁၢၵ်ႈ တွၵ်ႇမႃးၶၢႆ”ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ်မၼ်းၸၢႆးႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၶိုၼ်းပွႆႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း သေၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ လၢႆးႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇၵူၺ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းသွၵ်ႈတဝ် ထိူၼ်ႇသေ ႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ လၵ်ႉၸွႆႈ ၸုမ်းၼၼ်ႉ၊ ၸုမ်းၼႆႉ ၼႆသေတီႉၺွပ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ၺႃးၵိၼ်ယွၼ်ႉမၼ်းလၢႆလၢႆ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးမီးၶၢဝ်ႇပၢင် တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်လၢၵ်ႇလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းသွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ထၢမ်ႁႃၶၢဝ်ႇငၢဝ်း သိုၵ်း တႆးၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 579 ၼႆႉပၵ်းတပ်ႉတီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ယူႇပႃႈတႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇ သိုၵ်းမၢႆ 14၊ ယူႇပႃႈတႂ်ႈတိူင်း သိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႆႉတီႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

“တီႈတႄႉမၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်ပေႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် ပတ်းပိုၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမီးယဝ်ႉ။ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ ဢဝ်ၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်လၢႆၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ်ၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းယိုဝ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈၶဝ်သမ်ႉတိုၵ်ႉ ႁႃလိူင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇ။ သင်ၶဝ် မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈ ယူႇသဝ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းႁဵတ်းႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉတႄႉတႄႉၸိုင် ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇလီ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တၢမ်ႇ သိုၵ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း ႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸၢႆးႁေႃသႅင်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅင်းၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 30 လင် ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆးလႄႈလႃးႁူႇယူႇၸွမ်းၵၼ်။ ၸႃႇပေႃႉၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၸၢႆးလုင်း ၸႃႇႁေႉ လႄႈပႃႈၼႃႇႁေႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅင်း။

ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13-15/7/2019 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 554 ဢၼ်ပၵ်းတီႈမိူင်းတုမ်း ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ၵုၼ်သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ၵႂႃႇဢဝ်ၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ13/7/2019 ယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉၵႂႃႇလၵ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ လႄႈၽၵ်းၵၢတ်ႇ တင်းပဵတ်း မႅၼ်ႈငိုၼ်း 15,000 ၵျၢပ်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ်လုင်းၵျွင်းၽူဝ်းမႃႉ လႄႈပႃႈၵျွင်း ဝူဝ်းၸိင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်သၢႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ14/7/2019 ယၢမ်း 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးၵုၼ်သၢႆး သေ ၵႂႃႇလၵ်ႉဢဝ်ပဵတ်း ပူႇလၢႆးသႂ်သႅင်လႄႈပႃႈလၢႆးသႂ်လူႇ သၢမ်တူဝ် မႅၼ်ႈငိုၼ်း 30,000 ၵျၢပ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ15/7/2019 ယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵႂႃႇလၵ်ႉဢဝ်ၵိၼ်ပဵတ်း လုင်းၵျွင်းၽူဝ်းမႃႉ လႄႈ ပႃႈၵျွင်းဝူဝ်းၸိင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်သၢႆး သၢမ်တူဝ်မႅၼ်ႈငိုၼ်း 24,000 ၵျၢပ်ႈ။

ၸဵမ်မိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၸီႉသင်ႇယႃႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယုင်ႈ ၵဵဝ်ႇပေႃႉထုပ်ႉတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေတႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆတင်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း