RCSS တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ တေႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ

Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 RCSS/SSA

ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ တေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11-12/7/2019 တေထိုင်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ သင် တေႁူပ်ႉၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈ ၼမ်းၼႂ်း 2 / ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ထၢမ် – လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း RCSS တေႁူပ်ႉထူပ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇၼႆ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်လၢႆလၢႆၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶမ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၸၢင်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ တေပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ မၼ်းတေၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တႃႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးသင်ၽွင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈၵၼ်တႄႉ မၼ်းတေမီး 2 လွင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ယႂ်ႇမၼ်း။

ထၢမ် – ဢၼ်တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ပၢင်ၵုမ် ဢၼ်တေၵႂႃႇႁူပ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ။ ၼႂ်းပီၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၶိုၼ်းတေႃႇဢၼ်ၼၼ်ႉမႃးၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းမႃးသေ လႄႈ တေၶိုၼ်းႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵႃးၸုမ်းႁဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ တေမီးလၢႆ လၢႆၸုမ်းဢၼ် တေႁူပ်ႉတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ။

မၼ်းထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵေႃႈ ဢီးသူၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ မၼ်းလႆႈၼပ်ႉ သၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သေ ၸင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းမႃးထူပ်းၵၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈၼႆသေ မၼ်းတေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵႂႃႈ။

ထၢမ် – လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းႁူႉၵၼ်ယူႇ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ႁဝ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ႁဝ်းၵုမ်ႇယိပ်း မူႇပိူင် ၽႂ် မူႇပိူင်မၼ်း ႁဝ်းပႆႇၸၢင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းတေႃႇၵၼ်။ ပေႃးတေလၢတ်ႈ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၵေႃႈ မၼ်းတေၼမ်။

ထၢမ် – ဢၼ်ဢၢၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူဝ်းၼႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – မဵဝ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈလီယူႇၼၼ်ႉၼႃႇ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မၼ်းဢမ်ႇ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းႁူပ်ႉၵၼ်ယူႇၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၶႅၼ်းသေ ႁဝ်းဢမ်ႇ ဢုပ်ႇၵၼ်။ ပေႃးဝႃႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဝ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေလူတ်းယွမ်း၊ မၼ်းတေၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈၶႆ ပေႃးဢဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ဝႃႈၵေႃႈ မီးပၼ်ႁႃသင် ၵေႃႈယဝ်ႉႁဝ်းမႃးတေႃႇၼႃႈၵၼ်သေ ႁဝ်းမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆ ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ မၼ်း။ ႁဝ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်း၊ လၢႆးႁၢႆႉ ႁဝ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသေၵႄႈၶႆ ပေႃးဢဝ် NCA ဝႃႈ မၼ်းမီးၸိူင်ႉၼၼ် ဝႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မၼ်းတေမီး ၽွၼ်းလီယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မိူဝ်ႈလႂ်ဢုပ်ႇ ၵၼ်ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ မၼ်းၸင်ႇၸၢင်ႈတေဢွၵ်ႇမႃး။

ထၢမ် – တေမီးလၢႆၸုမ်းၶႃႈ ဢၼ်တေၵႂႃႇႁူပ်ႉၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ။

တွပ်ႇ – မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းၽႂ် ၸုမ်းမၼ်းႁူပ်ႉၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉ။ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ်ထႅင်ႈၶေႃၶေႃႁင်းမၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ သူၸဝ်ႈတေလႆႈႁၼ်ယူႇ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်းၶၢဝ်ႇ ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ KNPP, KNU ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်တင်း KIO ၶဝ် 4 ၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေမီးလၢႆလၢႆၸုမ်း ပေႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်ႇၼႆ တေႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ထၢမ် – တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇ RCSS ၼႆႉ တေမီးၽႂ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးၽူႈတၢင်တူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉၼႆႉ ပႃးတင်းၸုမ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေမီးမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆႉ။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈထၢမ်မႅၼ်ႈၺႃးသေ ဢၼ်ၶႂ်းၾၢၵ်ႇလၢတ်ႈထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉမီးၸိူင်ႉ ႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇၼႃႈၵၼ် ၵႄႈၶႆၼႆႉမၼ်းလီလိူဝ်သေ ႁဝ်းယူႇၵႆၵၼ်သေ ဝႃႈႁင်း ၵၼ် ပေႃးမီးပၼ်ႁႃသင်မႃး ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ဢၼ်ႁဝ်းၶမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵေႃႈႁဝ်းမႃးတေႃႇၼႃႈၵၼ်သေ ၼင်ႈၼိူဝ်ၽိူၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆၼႆႉ မၼ်း တေလီ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ NCA ၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်လၢႆးၼၼ်ႉၵူၺ်း။

တွၼ်ႈၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵူႈၾၢႆႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၶမ်ၵၼ်ယူႇၵေႃႈလီ ဢၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလီ၊ တၢင်ႇလွင်ႈၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးမီးၽွၼ်းလီတႃႇၵူႈၾၢႆႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း၊ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼႆ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇလၢတ်ႈမီးၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE