သင်ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တေၼႄၵၢင်ၸႂ်သေတုၵ်းယွၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် တေႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၶွမ်ႊပၼီႊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ၶုတ်းယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႇထၢမ် ၸဝ်ႈၶူး သေႃးတေႇယ မိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း Ph.D မိူင်းၵွၵ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်  – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ်မိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ဝႆႉၶႃႈ။

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် 7 ဝၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ၵပ်းၾူၼ်းတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇ တီႈၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်း ၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း RCSS/SSA တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈသမ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇၸူး တီႈတၢင်းၼိူဝ်ၶဝ်ၸဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။

Photo by – pagoda mongkung/ သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၵိုင် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019

ၽိူဝ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈသမ်ႉၶိုၼ်းလၢတ်ႈမႃးၸူးတီႈၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းဝႃႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈ မိူင်းၵိုင်လႄႈသင်၊ တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ပၼ် မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ႁႂ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႆႉ မီးဢၼ်ၼႆႉၶေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပၼ်တီႈလႂ် ၽႂ်သေၵေႃႈ ႁဝ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်လိၵ်ႈ ထိုင်တီႈမိူင်းၵိုင် ပၼ်ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉတင်းမူတ်း။ ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈမႅၵ်ႇၶႃႈ RCSS ဝႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်လိၵ်ႈႁဝ်း လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းပွင်ႇၸူးထိုင် ၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းၶိုၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ၶႃႈတေၶိုၼ်းပွင်ႇပၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၵူၺ်း ႁႂ်ႈၶႃႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတႄႉ ၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ် ႁဝ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၼႂ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ပေႃးလႆႈႁူႉ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လိၵ်ႈသင်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉ တေႃႇထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵႂၢမ်းၶေႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းငမ်း ငဝ်းဝႆႉ မၼ်းပႆႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်။ ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇထၢမ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းမိူဝ်းၸူးၼိူဝ်လွႆတိၵ်းတိၵ်းၸိူဝ်းၼႆၼႆႉ မၼ်းပႆႇၸႂ်ႈမဵဝ်းမၼ်း ႁဝ်းဝႃႈၼႆၼေႃႈ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမီးတင်းၵႄႈၶႆၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶတေလုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇႁဝ်း 3 ၶေႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလီၼႃႇယဝ်ႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ် – ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် လႆႈၵပ်းသိုပ်းဢုပ်ႇတေႃႇ ၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈလႂ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈၵပ်းၾူၼ်းဢုပ်ႇတေႃႇတင်းၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းတႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းဝႃႈ ပေႃးသူၸဝ်ႈဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသင်၊ ဢမ်ႇပႃးၸွမ်းသင်ၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ သရေႇၼႃႈတႃတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ႁဝ်းတေလိုပ်ႈႁင်းၵူၺ်းႁဝ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၼၼ်ႉ- ႁဝ်းဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃးယဝ်ႉ ဢဝ်တပ်ႉ RCSS သေ မႃးပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈထၢၼ်ႇႁိၼ်ဝႃႇ  ႁဵတ်းၼႆ ႁဵတ်းၼၼ်ဝႃႇ မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃးၾၢင်ႁၢင်ႈၸႃႉၼႃႇ ပေႃးႁဝ်းလူင်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၵႂႃႇ၊ လူင်းၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၸိုင် မၼ်းတေတိူဝ်ႉ ၶိူၵ်ႈသူ မိူဝ်ႈၵမ်းတီႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းမီးတွၼ်ႈသွၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်း ၶိုၼ်းပွင်ႇပၼ် တီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႈၶွင်ႈၸွမ်းသင်၊ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ဢၶႂၢင်ႉသင် ဢမ်ႇၸီႉသင်ႇသင်ၼႆ သူၸဝ်ႈၶဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းတေလုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်ႁဝ်းတေလုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းၶိုၼ်းပွင်ႇပၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸီႉသင်ႇပၼ်မႃး ၼႃႈတီႈ 7-8-9 မိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈသိုၵ်းႁဝ်းမႃးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတီႈထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉသင်သေမဵဝ်း ႁဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇတိူဝ်ႉ ၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းသင်သေမဵဝ်း ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈလၢတ်ႈၼႄၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇ။

ပေႃးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတိုၵ်ႉမႃးၶဝ်ႈၸွမ်းယူႇၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႄႈလႆႈ ၶၢဝ်ႇႁဝ်းၵေႃႈတေလႆႈဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်းတေလႆႈပေႃႉတၢင်ႇဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၵေႃႈလႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးၸိူင်ႉၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸီႉသင်ႇမႃးပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈလိၵ်ႈၵႄႈၶႆ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်တိုၼ်းတေၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ 3 ၶေႃႈ ႁဝ်းတေၼႄၵၢင်ၸႂ် ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၵႄႈၶႆၼႆ ႁဝ်းတႅၵ်ႇလႅင်းလီယဝ်ႉ။

Photo by – Hkur Tai Loi/ ထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊဢူးဢၢႆႈသျူဝ်ႇ ၶုတ်းဝႆႉ 2 လုၵ်း

ထၢမ် – လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉၶႃႈလူး တေႃႈလဵဝ် လႆႈၶၢဝ်ႇဝႆႉတီႈလႂ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတေသူင်ႇလိၵ်ႈၸူးထိုင်ၶဝ်ၸဝ်ႈထႅင်ႈ လွင်ႈတေလုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈႁဝ်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈဢဝ်လိၵ်ႈသေ သူင်ႇပၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်း ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်သူင်ႇပၼ်မူတ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး။

ထၢမ် – လွင်ႈတႃႇတေႁဵတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉၶႃႈလူး ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းဝၼ်းသဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သေ ပလိၵ်ႈၶဝ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဝ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇပၼ်လိၵ်ႈထိုင်တီႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ်သေ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄမၼ်းဝႃႈ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ် မိူဝ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ သူထၢင်ႇလဵၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ထၢင်ႇဝႃႈဢမ်ႇမီးသင် ပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃး ၵမ်းၼႆႉ သူႁၼ်ယဝ်ႉႁိုဝ်ၵမ်းၼႆႉ။ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ တႅမ်ႈၵႂႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 2 ႁဵင် – 3 ႁဵင် ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇၵႃးၵႃႈၼၼ်ႉ တေၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ သူ တေလႆႈဢဝ်ပၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႅပ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ တေဢဝ်ပၼ်ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႅပ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ထၢမ် – တေႃႈလဵဝ် လွင်ႈတေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းထိုင်တွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ။

တွပ်ႇ – တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၼ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်း  သုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်တေႁဵတ်းလိၵ်ႈဝႂ်ပိဝ်သေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်ထႅင်ႈသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေ ဢဝ်ဢူတ်ႇလူင်၊ ၵႃးလူင်သေ သေႃႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉၵၼ်ထႅင်ႈသေ တေႃႈလဵဝ် သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သေ ၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းဢိူင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉသူၼ်းတုမ်ဝႆႉယူႇ။

ထၢမ် – သင်ဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS ၶဝ် ၸီႉသင်ႇလူင်းမႃး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၶႃႈလူး ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ တေႁဵတ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – သင်ဝႃႈ တၢင်းၼိူဝ် RCSS ၸီႉသင်ႇလူင်းမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊ ၵိုတ်းပႅတ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ႁဵတ်း ပၢႆႉဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်ဢွၵ်ႇႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊၼႆႉ မိူဝ်ႈၸုမ်းၵမ်း ဢွၼ် တၢင်းၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇထွႆ ၸုမ်းမႂ်ႇၵေႃႈသမ်ႉမႃးထႅင်ၼႆ ပေႃးၼႆမၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈမၼ်းတေလႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈတႅၼ်းၽွင်းႁဝ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄယဝ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ တွင်ႈထၢမ်ၶိုၼ်းၼႂ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇပေႃး လႆႈယိုတ်းၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ တေတၢင်ႇပၼ်ၼႂ်းသၽႃးၼႆႉပဵၼ်ၼႃႈတီႈၶဝ်ၵႃႈ။

ထၢမ် – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တွင်ႈထၢမ် ၶေႃႈမုလ်း ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ဢွၼ်ႁဵတ်းၼႆၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈထၢမ်မႃးယဝ်ႉ ၽႂ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉလႂ်ဢွၼ်ႁူဝ် ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢွၼ် ႁူဝ် ၵေႃႉလႂ်ဢွၼ်ႁူဝ် ပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လၢတ်ႈၼႄၶဝ်ၼင်ႇၼႆ။

သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ 700 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇပၵ်းပႆႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃး မီးၶွမ်ႊပၼီႊ ပျေႉဢွင်ႇႁဵင်းလႄႈ ႁဵင်းမဵတ်ႉတႃႇ မႃးၶိုင်ဢၢင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပႃႇပႅၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 1000 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ သင်ၶလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၼေၵၢင်ၸႂ်တိၵ်းတိၵ်းသေ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းမိူဝ်ႈပီၵၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီ 2019 ၼႆႉ ၶိုၼ်းပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊမႂ်ႇသေ မႃးၶုတ်းထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ၶ သၢၼ်ၶတ်းယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းဢမ်ႇထွမ်ႇ ၊ မႅၵ်ႇၶႃၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႆးသေ ယင်းတိုၵ်ႉၶုတ်းယူႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ။ လွင်ႈၼႆႉၼင်ႇႁိုဝ်တေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႆႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင်တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/6/2019 ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးသင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE