ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ ၸွင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တေယူႇၼႂ်း တၼ်းႁဵင်းၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ တႃႇပီ 2020 လႆႈႁၼ် ပႃႇတီႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Hurn Kayang/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢဝ်ပဵၼ်ဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈထၢမ်ထဵင်ဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးလိူဝ်ပိူင်ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉသေ တေႃႇ ထိုင်ပေႃးၸမ်လိူၵ်ႈတင်ႈလူဝ်ႇထႅင်ႈလၢႆလိူၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ သုၼ်ႇယွၼ်ႉသင်။ ယူႇတီႈ ပႃႇ တီႇ NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉသမ်ႉႁဵတ်းသင်လႄႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ လူင်ႈၼႃႈၸဵမ်မွၵ်ႈပီပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉလႃႇၼႆ ၼႆႉၵေႃႈမီး ၶေႃႈထၢမ် လႆႈထၢမ်ထိုင်ၵၼ်မႃး။

ပေႃးတူၺ်းဢဝ်တၢင်းႁဵတ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸဝ်ႉၸဝ်ႉၸဵဝ်းၸဵဝ်းၼႆႉ 1) ၼႆႉတေလႆႈဝႃႈ ၶဝ်ယုမ်ႇတူဝ် ပိူဝ်ႈ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉထႅင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ 2) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးယူႇလီ လူၺ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈသင် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈသင် ၵုမ်ႇထူၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢွၼ်ႁူဝ် ပႃႇတီႇၶဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်း ၵႅၼ်ႇၶႅင်ဝႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႂ်းၸုမ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸတ်ႉ၊ လွင်ႈငၢၵ်ႈၵၼ် ၶႂ်ႈၼႄ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပႃး။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈထတ်းသၢင် လႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ယၢမ်ႈလႆႈဢွင်ႇပေႉမႃး မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈသင် ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်၊ ၼႂ်းမိူင်းၵယၢၼ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းမွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ တႄႉတႄႉမီးမီးသေယဝ်ႉ ၵိုတ်းတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ မိူင်းတႆးဢိတ်းဢီႈ ဢၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃး ပေႉ ႁႂ်ႈပေႃးလုၼ်ႉႁုၵ်ႉ လုၼ်ႉၾင်ႇ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ဢၢၼ်းၵိၼ်ၶၢတ်ႇလႆႈထႅင်ႈယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈၶဝ်ၶႂ်ႈ ၼႄပႃးဢၼ်ၼႆႉယူႇႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈလႆႈဝူၼ်ႉၸွမ်းၶႃႈ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉသေ သိုပ်ႇဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇၼႆၸိုင် ဢၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမုင်းမွင်းဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ် မီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉႁိုဝ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးလၵ်းပိူင် 2008 ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမႃးထတ်းသၢင်ၵၼ်ၸွမ်း၊ မႆႈၸႂ်ၵၼ်ၸွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆ ၸွမ်းလူၺ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 သေယဝ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼၼ်ႉ ဝႆႉဝႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမၼ်းယႂ်ႇ ၼမ်လိူဝ်ပူၼ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပႃးသုမ်ႇငၢမ်း လႆႈ မိူင်းတႆးပတ်ႉပိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လႆႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵေႃႈၼမ်၊ ၼႃႈတီႈၵေႃႈၵႂၢင်ႈ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈၼမ်၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ သမ်ႉလိူင်ႈၼမ်ဝႆႉ လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇ ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်တၢင်တူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ဢွင်ႇပေႉၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်းသိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသူႈႁၼ်ပဵၼ်မႃး။ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈၵေႃႈ တႃႇတေပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပေႃးႁၼ်ထိုင်။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း ၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႃႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးယူႇ 18 ပႃႇတီႇ ၼၼ်ႉ တႃႇ 9 ပႃႇတီႇၼႆႉ ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ပႃႇတီႇဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမီးယူႇ 22 ပႃႇတီႇ။ ၼႂ်း 22 ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ တႃႇ 18 ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၼႂ်းပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 18 ဢၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇ 9 ဢၼ်သမ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၵိူတ်ႇ ဢွၵ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈတူၺ်းႁၼ် ပွင်ႇဝႃႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပႃႇတီႇလိူင်ႇၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း လွင်ႈ ဢွင်ႇပေႉၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွၼ်းၼႆသမ်ႉ မၼ်းသမ်ႉမီးၵႃႈႁိုဝ်ၵူၺ်းလႃႇၼႆ။ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃး ဢွင်ႇပေႉထိုင်တီႈဢၼ်တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႆႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းမၼ်း။ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၾၢႆႇ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼႆႉတေႃးတႄႉဢွင်ႇပေႇ 3 တီႈ။ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း တေႃႉတႄႉဢွင်ႇပေႉ 2 တီႈသေယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢွင်ႇပေႉ 12 တီႈလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 75 တီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ မိူၼ်ၸိူဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ယၢင်းလႅင်၊ ၼႂ်း မိူင်းမွၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉသေတီႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းတီႈၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆၵေႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶၢင်တေႃႉတႄႉမီး ၵူၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ဢွင်ႇပေႉၼိုင်ႈ တီႈသေယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ဢွင်ႇပေႉ 2 တီႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းမွၼ်း ဢွင်ႇပေႉ 1 တီႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးထႅင်ႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ 10 တီႈလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 တီႈၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ပေႃးမႃးႁူမ်ႈသေၼပ်ႉတႄႉ တီႈၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ယူႇ တီႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈဢၼ်ဢွင်ႇပေႉဝႆႉ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်းမီး 56 တီႈၼင်ႈၵူၺ်း။ ပေႃးမႃးၼပ်ႉဝၢၵ်ႈ(%) မၼ်းၼႆၵေႃႈ တေမီး 11 ဝၢၵ်ႈပၢႆၵူၺ်း။

ၼႂ်းဢၼ်မီးယူႇ တီႈၼင်ႈ 491 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈဝႆႉတီႈၼင်ႈ 56 တီႈၼင်ႈၵူၺ်းလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁႅၼ်းတမ်းၾိင်ႈမိူင်းယုၵ်းယၢင်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႈဝႃႈ (ဉပဒေကြမ်း) သေ တၢင်ႇထိုင်ၵႂႃႇႁႂ်ႈပေႃးမူၼ်ႉမႄး လႆႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်းလႆႈယိုၼ်ယၼ်ယူႇ။

ပေႃးထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 မႃး ၸွင်ႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ တေၶိုၼ်းဢွင်ႇပေႉလႆႈ လုၼ်ႉသုတ်း လုၼ်ႉၾင်ႇယူႇႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၵမ်းၼမ်ၼမ် မုင်ႈမွင်းဝႆႉတႄႉဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပိူင်ပၢႆးလၢႆး ၵၢၼ်ၶွင် ၾၢႆႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ။ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးပိၼ်ႇပႅင်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇပေႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်တႄႉတႄႉ မီးမီး ဢမ်ႇပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈထိုင်တီႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငၢမ်းယဵၼ် လွင်ႈသိူၵ်ႈသမ်ႇသိုဝ်ႇသၢၼ်တေႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇႁၼ်မီး လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးၵႃႈႁိုဝ် လႄႈ ယူႇတီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်းတေဢွင်ႇပေႉလႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး တင်းမုင်ႈမွင်း။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ ၽႂ်တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇထႅင်ႈ သဵင်ပိူဝ်ႈတႃႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆၵေႃႈ မီးၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇတီႉၵမ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈႁုၼ်ႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈငိၼ်းၸွမ်း။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈတၢင်းမိူင်းၶၢင်၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၶေႃႈထဵင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈမိူင်းမွၼ်းၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ (ချောင်းဆုံတံတား) ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၶူဝ်ဢၼ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းသေ ပိုတ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉလႄႈ မီးၵႂႃႇတင်းၼမ် တင်း လၢႆ။ ပၼ်ႁႃတင်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢင်ၸႂ်တေႃႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ မီးတင်းၼမ်။

ပေႃးမႃးႁုပ်ႈဢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃဝႃႈ ပေႃးထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 မႃး ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ တေ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းတီႈပႃႇတီႇ NLD ယဝ်ႉလႄႈ မၼ်းသမ်ႉတေထိုင်တီႈၸၼ်ႉလႂ်ၵႂႃႇၼႆ ႁႂ်ႈပေႃးဢွင်ႇပေႉလႆႈ လုၼ်ႉသုတ်း သုတ်း ဢမ်ႇပဵၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ႁိမ်းႁွမ်း 50 ၼၼ်ႉတႄႉ ၶႄးတေလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇငၢႆႈၼႆ မီးၵူၼ်းထတ်းသၢင်ယူႇ။

ပေႃးၼႆႉ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ တေမီးထႅင်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းဢွင်ႇပေႉလႆႈ တီႈဢေႇ သုတ်းမၼ်း 25 ဝၢၵ်ႈသေယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ပႃးတင်း ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း 25 ဝၢၵ်ႈသေ ႁူမ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေထုၵ်ႇပဵၼ်လႆႈမႃးႁႃႉၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းၶႃႈ။ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉလႆႈႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းလႆႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇထိုင်တီႈဢွင်ႇပေႉ လႆႈမႃးႁႂ်ႈပေႃးၽွတ်ႈႁႅၼ်းလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ပၢၼ်းၵုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တရႃႇၽူႇလူင် တႃႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေၵႂႃႇမီးဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်းၽႂ်ၶႃႈလႃႇ။ မီးဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တမ်တူဝ်ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးသုၼ်ႇတႃႇတေသုပ်းလႆႈ ပၢၼ်းၵုမ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးဢဵၼ်ႁႅင်း မၼ်းဢမ်ႇမီးၽုင်း ငဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေသုပ်းလႆႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းတေသုပ်းပၼ်ၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းမိုဝ်းမၼ်းၵူၺ်းလႄႈ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်လႆႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵူႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ၵူႈၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းသေ တေႃႇသူႈလႆႈပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇလူင် 2 ဢၼ်တေဢမ်ႇလႆႈဢွင်ႈတီႈၼႂ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ တႄႉတႄႉမီးမီး ႁႂ်ႈပေႃးတဵမ် 20 ပိူဝ်ႊ သႅၼ်ႊ။ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း ၽွင်းတႅၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈဝႆႉတီႈၼင်ႈ တီႈဢေႉသုတ်းမၼ်းပၢၵ်ႇပၢႆ ဢိတ်းဢိတ်းၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈတေၶွၼ်ႈၵိူင်ႈလႆႈ ႁႂ်ႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းပေႃးတေၸၢင်ႈယွမ်းႁပ်ႉမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လႆႈလၵ်းမိူင်း ၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။

သင်ၸိူဝ်းႁဝ်းၵူၺ်းတေၸူးဢဝ် လၢႆးဢၼ်ဢွင်ႇပေႉမႃးၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး မီး 55 ၸႄႈဝဵင်းတႃႇ 20 ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ႁဝ်းဢွင်ႇပေႉယူႇ။ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် မီးယူႇ 18 ၸႄႈဝဵင်း တႃႇ 18 ၸႄႈဝဵင်းႁဝ်းဢွင်ႇပေႉယူႇ မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေမုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈပေႃးမူၼ်ႉမႄးလႆႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈသင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ၾိင်ႈမိူင်းဢၼ်ၵမ်ႉယၼ် ပၼ်လႆႈ လွၵ်းပိူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉလႄႈသင် ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း။

ပွင်ႇဝႃႈ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇပၼ်သဵင်ၼႆႉ တၵ်းလႆႈလိူၵ်ႈႁႃဢဝ်ပႃႇ တီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်လႂ်တေတၢင်တူဝ်လႆႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ  ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉတိုၼ်းသေ ပၼ် ႁႅင်းၾၢႆႇပႃႇတီႇ ၽႂ်မၼ်းယူႇၼႆ ထုၵ်ႇလႆႈသေႃႇသူၼ်းပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈ ပွင်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

28/06/2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE