လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တိလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းတိလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး တူၵ်းငိုၼ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 134 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ။

Photo by SHAN- ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (ဢဝုၺ်ႇယႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး

ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (ဢဝုၺ်ႇယႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ။

ၸေႃႇၶိၼ်ႇဢွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇဝႃႈ “  မိူင်းတႆးၼႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်ၵမ်  ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတႄႉတႄႉ။ ဢၼ်တီႉလႆႈၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ယႃႈမႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်  ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸိုင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တီႉလႆႈၼမ်တီႈသုတ်း ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း တႆး။ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်  ဢၼ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈထၢတ်ႈသေႁုင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉသမ်ႉ မိူဝ်ႈပီ 2015  တင်းမူတ်းဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉ 2,263 လိူင်ႈ၊ တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ 3,122 ၵေႃႉ။ ပီ 2016 ပိုတ်ႇလိူင်ႈ 2,516 လိူင်ႈ၊ ၵူၼ်းၵႃႉသမ်ႉ 3,874 ၵေႃႉ။ ပီ 2017 ပိုတ်ႇ လိူင်ႈ 2,434 လိူင်ႈ၊ ၵူၼ်း 3,330 ၵေႃႉ။ ပီ 2018 ပိုတ်ႇလိူင်ႈ 2,886 လိူင်ႈ၊ ၵူၼ်း 3,998 ၵေႃႉ။ ပီ 2019 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ် ၵျုၼ်ႊၼႆႉသမ်ႉ ပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉ 860 လိူင်ႈ၊ ၵူၼ်း 1,186 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by SHAN- ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (ဢဝုၺ်ႇယႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈသမ်ႉ ၼႂ်းပီ 2015 မႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ (82) လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊပၢႆ။ ပီ 2016 ၵႃႈၶၼ်(31) လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊပၢႆ။ ပီ 2017 (134) လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊပၢႆ။ ပီ 2018 (109) လၢၼ်ႉ လႄႈ ပီ 2019  (134) လၢၼ်ႉ တေႃႊလႃႊဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈမိူင်းတႆးလႄႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်း ၵမ်မႃးၼႆႉ ပီၼႆႉပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 9 သေ ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႃႈၶမ်ၼမ်သုတ်း ။

 

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE