မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 မတ်ႉတႃ 261 ၼၼ်ႉ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၸွင်ႇတေမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းမူတ်းတင်းသဵင်?

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈဝႃႈ မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 မတ်ႉတႃ 261 ၼၼ်ႉ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၸွင်ႇတေမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD  ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃယုသၢၵ်ႈတၼ်းမၼ်း တဵမ်ၵႂႃႇ 3 ပီ ပူၼ်ႉ မႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်တႄႇၶိုင်မူၼ်ႉမႄးမႃး၊ တၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇၶတ်းၶၢၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈၶဝ် ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်မူၼ်ႉမႄး မတ်ႉတႃ 261 ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်မႃး တီႈလုမ်းၽူႈတႅၼ်း(တႅၼ်းၽွင်း)။

လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမူၼ်ႉမႄး မတ်ႉတႃ 261 ၼၼ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ မီးၽွၼ်းလီ ယႂ်ႇၼမ်ယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းႁပ်ႉ ႁၼ်လီၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ လၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ မိူဝ်ႈ 2015 ပႆႇထိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တႆးႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တႆး ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်း ၶေႃႈသဵင်ဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်ႈယွၼ်ႈလင်မႃးၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃး တင်း ၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ လႆႈႁၼ်ၽွမ်ႉၸႂ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸွမ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တႄႇဢဝ်ၼႂ်း 2019 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉမႃးသေ သမ်ႉမီးထႅင်ႈဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေ မူၼ်ႉ မႄး 261 သမ်ႉၶိုၼ်းပိၼ်ႇလၢတ်ႈမႃးထႅင်ႈလၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ ၸွမ်ၽွင်းၸႄႈမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလုၵ်ႉတီႈ တႅၼ်း ၽွၼ်း ၸႄႈမိူင်းႁဝ်းသေယဝ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢဝ်ၶေႃႈသဵင်ဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ သူၼ်းႁူၺ်းၵၼ်မႃး ပိုၼ်ၽႄႈၵၼ်မႃး သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈ ပေႃးလႆႈဝၢင်ႇဝိူဝ်ႈၵႂင်ၸႂ်ၸွမ်းၵေႃႈမီး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈသမ်ႉယုမ်ႇယမ်မႅၵ်းမႅၵ်းသေယဝ်ႉ တမ်းတူဝ်တမ်း ၸႂ်ဝႃႈ ပေႃးတင်း ဝႃႈ မူၼ်ႉမႄးလႆႈ 261 ၼႆႉၸိုင် ၸွမ်ၽွင်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (၀န်ကြီးချုပ်) ၶွင်မိူင်းတႆး ၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇ ၼၼ်ၵေႃႈယူႇတီႈ တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ ၼႆႉပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တီႈႁဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈဢိူဝ်ႈၼႆ ၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ယုမ်ႇတႄႉၵေႃႈသမ်ႉမီး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသေးတူၺ်း မၼ်းၵေႃႈတေမီးယူႇ 2 တွၼ်ႈ 3 ၶေႃႈ 3 ၵမ်း။ ၶေႃႈဢၼ်တၢင်း သုတ်းတႄႉ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈလႂ်သေသမ်ႉမူၼ်ႉမႄးလႆႈၵူၺ်းၵူၺ်းလႃႇ။ သမ်ႉႁဵတ်းႁိုဝ်ၸင်ႇတေ ၸၢင်ႈ မူၼ်ႉမႄးလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမႃးဝူၼ်ႉတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် ပေႃး တူၺ်းဢဝ်မတ်ႉတႃမၼ်းဝႃႈ 436 (က) ၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ။ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၶၼ်ႉတွၼ်ႈ 1 တေႃႇထိုင် ၶၼ်ႉ တွၼ်ႈ 2-3-4-5-6-11-12 ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းၵေႃႈတေမီးယူႇ မတ်ႉတႃမၼ်း 94 ဢၼ် ပေႃးၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် 75 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊလိူဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်း လႆႈၸႂ် ႁပ်ႉႁွင်းပုၼ်ႈတႃႇ တေ မူၼ်ႉမႄး ၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉတေလႆႈႁဵတ်းပၢင်ယၢင်ႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင် ၸႂ် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇ ၽွမ်ႉၸွမ်းယဝ်ႉၸင်ႇတေၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈ မီးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေၵိုတ်းထႅင်ႈ မတ်ႉတႃပိူဝ်ႈတႃႇ 300 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈ ယင်ႇဢဝ် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈ တႃႇ 75 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ ပေႃးလိူဝ်ၵႂႃႇ ယွမ်း ၽွမ်ႉ ၸင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ ၼႄဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ် ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်း။ တီႈၼႆႈမၼ်းပွင်ႇဝႃႈ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင် လၵ်းမိူင်းၼႆႉ  ယူႇတီႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းတႆးသေတူၺ်းၵေႃႈမႄးဢမ်ႇလႆႈ၊ ယူႇတီႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်း ၸင်ႇတေ မူၼ်ႉမႄးလႆႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႆႈ လၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး ယူႇတီႈ တႅၼ်းၽွင်း၊ ယူႇတီႈသၽႃးတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းတႆးဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းသေယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းၶတ်းၸႂ် တၢင်ႇမႃး ၶေႃႈယိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်မီးမႃး။ ၵိုတ်း ထႅင်ႈ 13 တီႈ 7 တိူင်းလႄႈ တင်း 6 ၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇယိၼ်းၽူႈလႂ်ၽႂ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ် ဢၼ်လၢၵ်ႇဝႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

Photo by SHAN-ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄး မတ်ႉတႃ 261

ပေႃးဝႃႈတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆသမ်ႉ ၽွမ်ႉတေမႄး မတ်ႉတႃ 261 ၼၼ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၸွင်ႇသမ်ႉမီးၽွၼ်း လီတီႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႄႇ တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈမႃးသပ်းသေးဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းသၽႃးဢမ်ႇၼၼ် တႅၼ်း ၽွင်း ၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်လႆႈဝႆႉတီႈၼင်ႈၼမ်တီႈသုတ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပေႃးႁူႉၸွမ်း ၵၼ်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈယူႇ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႆႈဝႆႉတီႈၼင်ႈၼမ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ၊ ပေႃးဝႃႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၼႆႉ မၼ်း ၵႂႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵမ်ႉလင်မၼ်းဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉ 25 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ် လႆႈ ၸွမ်ၽွင်းၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၶဝ်ဢမ်ႇမီးၽႂ်ပေႉယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈပွင်ႇၸႂ် ယူႇတီႈၶဝ် ဝႆႉၸႂ်ငိုၼ်းၸႂ် ၶမ်းသေ လိူၵ်ႈယုၵ်ႉတၢင်ႇ ဝႆႉဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်း တိုၼ်းပဵၼ်တူဝ်ၵူၼ်းတႆးၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပႃႈၼိုင်ႈသမ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈယွမ်းႁပ်ႉ တင်းၵမ်ႉယၢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉ 25 ပိူဝ်ႊ သႅၼ်ႊၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ မိူၼ်ၵၼ်တင်းသိုပ်ႇတေႃႇပၼ်ဢႃယုတၼ်းႁဵင်း 25 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊၼၼ်ႉ မၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းတူင်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈလိုမ်းၶႃႈၼႃ။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈၼႆႉ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ႁင်းၵူၺ်းၽႂ်မၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်းႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းသေၽွတ်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉ သမ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၽွၼ်း လီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း လၢတ်ႈငၢႆႈငၢႆႈၵေႃႈလုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီတီႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃးတပ်ႉ သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႈၵၢင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇမုင်ႈမွင်းလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁူႉပွင်ႇၵၼ်ယူႇၵူႈၵေႃႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈပေႃးႁဝ်းမူၼ်ႉမႄး မတ်ႉတႃ 261 ၼႆ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈတေၸၢင်ႈ ပဵၼ်လႆႈၸွမ်ၽွင်းဢိူဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဝင်ႇဝိူဝ်ႈၵႂင်ၸွမ်းသေယဝ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇၵမ်ႉ ယၼ်ၸွမ်း တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း မတ်ႉတႃ 261 ၼၼ်ႉ ယိုင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပႅတ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ႁၼ်ၵၼ်ယူႇၵူႈၵေႃႉ။

ၸင်ႇဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်ၵမ်းသိုဝ်ႈတႄႉ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 261 ၼႆႉလႄႈသင် သမ်ႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ သိုပ်ႇတၢင်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ မတ်ႉတႃ 248 (ဂ) ၼၼ်ႉလႄႈ သင် မတ်ႉတႃ 264 (ခ) ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ၊ ပဵၼ်သွႆႈမၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေၵမ်ႉယၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းၼႆႉ လုၵ်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းယုၵ်ႉတၢင်ႇၸင်ႇတေလႆႈပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႉတႄႉ ယုၵ်ႉပၼ်ဝႆႉထႅင်ႈသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ၸွမ်ၽွင်းၽႂ်မၼ်းဢိတ်းဢီႈၵူၺ်း ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တပ်ႉ သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႆႈၼႂ်းၶႂၢင်ႇၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈဢၼ်ၼွင်ႇဝႆႉ ၼၵ်းၼႃပႃးပၼ်ႈသေပိူၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၾၢင်ႉၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ ၶႂ်ႈထတ်းသၢင်တၢင်ႇၼႄၵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉမီးထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈယူႇတီႈၾၢႆႇပႃႇတီႇသၢင်ႈသီႈ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇမၼ်းၶႅပ်ႈလႅပ်ႈတၢင်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သမ်ႉယူႇတီႈ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် 25 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ ၼၼ်ႉ ၵမ်ႉယၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ် ပဵၼ် ယႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉယၼ်ၸွမ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈပွင်ႇၸႂ်။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၾၢႆႇၼူၵ်ႉယုင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်သေတႃႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းဢမ်ႇၵမ်ႉ ယၼ်ၸွမ်းသေဢိတ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတၵ်းလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ ပေႃးတေႁုပ်ႈ သေလၢတ်ႈတႄႉ လွင်ႈတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႉ ပႆႇႁၼ်ငိူၼ်ႈႁၼ်လၢႆးမၼ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈမႃးတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတၵ်းတေလႆႈ ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ။

လိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢၼ်သွင်ၾၢႆႇသွင်ၸုမ်းၶႅင်ႇတႃႉၵၼ်သေယဝ်ႉ ဢဝ်လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ႁဵတ်းပဵၼ်ၼႃႈတိူၵ်ႈသေ ႁႃသဵင်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတၵ်းလႆႈ ဢဝ်သုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ ဢဝ်သုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈ ပွင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်မႆႉထတ်းပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းတၢင်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းမူတ်း တင်း သဵင်ႈသေ ၶွတ်ႈယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

31/05/2019


eastern_breeze
SHARE