ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇပွင်ႇၸႂ်သေ ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ

Photo by – RCSS/ ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် RCSS/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ် ၵုၼ်း မုၼ်မႃးၵူႈပီလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇပီၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလၢတ်ႈၼႄ ငဝ်းလၢႆးလႄႈလွင်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီဢေႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီၼႆႉ။ 1) ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၼပ်ႉယမ် ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ၊ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈတေႃႇသူႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉလႄႈ လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလူႇ လိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၼပ်ႉယမ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈ မၵ်းမၼ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ။ ထႅင်ႈ ၶေႃႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ယိူင်း ဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ၊ ၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ သုၼ်ႇ လႆႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ ၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်ဝႃႇ၊ ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်ဝႃႇ၊ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈ ပေႃးၸၢင်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ။ ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉဝႃႈ ပိုၼ်းၼႂ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးၶဝ်ႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးၸၢင်ႈမီး ၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉႁၵ်ႉၶိူဝ်း၊ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈ သိုပ်ႇပႆၵႂႃႇ ၸွမ်းႁွႆးတိၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢွၼ်ပႆမႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တေႃႇသူႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးႁွတ်ႈထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်း မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေလႄႈ ၸင်ႇတေၸတ်းႁဵတ်းမႃးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မႃးၵူႈပီ။

Photo by – RCSS/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ထၢမ် – တီႈပၢင်ပွႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးၼႂ်းပီၼႆႉတႄႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၶပ်ႉမၢႆဝႃႈတႄႉၵေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တေမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်   ႁဝ်းၶႃႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။ ပီၼႆႉတႄႉ ဢၼ်တၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈသေလႄႈ လႆႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း   တေပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼႄပႃးၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း၊ ၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ တေဝႃႈၼႄၾၢင် ႁၢင်ႈသိုၵ်းမိုဝ်းပဝ်ႇ။ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ပၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၽူႈႁၢပ်ႇထမ်းၵၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈတေႃႇသူႈမႃးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ် လႆႈလူႉၵႂႃႇ ဢင်ႇၵႃႇလၵ်ႉၶၼႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တိၼ်မိုဝ်းပုတ်း ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး တေ မီးမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉသေ ဢဝ်ၵုင်ႇ မုၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ဝႂ် တွၼ်ႈၶူဝ်းတွၼ်ႈပႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉၵေႃႈ တေမီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၸွမ်းၵၼ်လႄႈ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းထႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ် – ဢၼ်ဝႃႈ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈတၢင်း(မီးႁဵတ်ႇ/ မီးၽူၼ်) မၼ်း ပေႃးမႃးတူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႉ ႁႅင်းသိုၵ်းတေမီးႁိမ်း 1 ႁဵင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပႃးၵွင်ႈ ပႃးၵၢင်ႇ။ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး ၵွင်ႈပႃးၵၢင်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ 1) ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ပိုၼ်   ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းမႃး ႁူၵ်းလိူၼ် မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ 4 လိူၼ် ၶဝ်ၶိုၼ်းယိုတ်ႈမႃးထႅင်ႈ 2 လိူၼ် တေႃႇၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ   လိူၼ်ႁူၵ်းၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၾၢႆႉတပ်ႉမတေႃႇၶဝ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ႁင်းၶဝ်လႄႈ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ     ပွင်ႇဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈၶဝ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၼႄၵွင်ႈၼႄၵၢင်ႇ ဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈယိပ်းၵၢင်ႇ ပႃးဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶႃႈလူး။ ပေႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆၵေႃႈ ပွင်ႇ ဝႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇဢဝ် လၢႆးၵွင်ႈလၢႆးၵၢင်ႇ လၢႆးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ မၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းသေလႄႈ ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ပေႃးလၢႆး NCA ဝႃႈတႄႉ ပႃးဢၼ်ၼႆႉၶေႃႈၼိုင်ႈ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းတေၼႄဝႃႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၾၢႆႇ ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းမႃး။ ၵဝ်ၵေႃႈယုမ်ႇမႂ်း မႂ်းၵေႃႈယုမ်ႇၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈဝႃႈၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၶႂ်ႈလႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ယူႇ ၶႂ်ႈလုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼႆ ၶႂ်ႈၼႄ လွင်ႈ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈလႄႈ ပီၼႆႉဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈယိပ်းၵၢင်ႇသင်။

ထၢမ် – RCSS/SSA သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီ ပီၼႆႉ လၢႆတီႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – တၢင်းၼႂ်းၼႃႈတီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ဢၼ်ၸတ်းၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉၶၢႆးၶၢႆးတႄႉ ပဵၼ်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပေႃးမႃးတူၺ်းတၢင်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ႁဝ်းၶႃႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်းၵေႃႈၸတ်းယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈၸတ်း လႆႈငိၼ်းၸိူင်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းယူႇၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉၵေႃႈ မၼ်းတေမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၵမ်ႈၼမ်ပေႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပွႆးမိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁၼ်ယူႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆး ယီႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ မၼ်းၵေႃႈမီးလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇၶိုၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေလႄႈ လႆႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး။ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃမၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ မၼ်းတေမီးသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၶဝ် ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်လႄႈ မႃးၸွႆႈပဵၼ်ႁႅင်း ႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈ မႆႉ ၼိုင်ႈဝႃး ၶႃးၼိုင်ႈတႅပ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈတေပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်လႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပိုၼ်းဝၼ်းလင် ႁဝ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 61 ပီယဝ်ႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇ ငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈလူး။ ႁဝ်းၶႃႈႁူပ်ႉမႃး/ႁၼ်မႃး လွၵ်းၶႅင်လွၵ်း ဢူၼ်ႈႁဝ်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် တီႈလႂ်လူဝ်ႇဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်။

ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃး တူဝ်ထူပ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 61 ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇၶိုၼ်းမႄး ႁုပ်ႈဢဝ်ဢၼ်လီ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇတၢင်းၼႃႈ၊ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးတေၸဵဝ်းထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉႁဝ်း ၶႃႈၵေႃႈတေလႆႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵႂႃႇ တေလႆႈၶဝ်ႈတိၼ် ၶဝ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းသိုၵ်းဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇဝႃႈ ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ပေႃးမီးၸိူင်ႉၼၼ်ၵႂႃႇတႄႉ ဢမ်ႇႁိုင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတေထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇ   ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE