လိူၵ်ႈတင်ႈထႆး 2019 -ၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈႁူမ်ႈတုမ် 2020

ပေႃးတူၵ်ႇၶိူဝ်းလိူၵ်ႈတင်ႈထႆးၼႆႉ ၸိူဝ်းတိတ်းတၢမ်ၸွမ်းၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉလွင်ႈမႅင်ႇငိုၼ်းပၼ်ၽူႈမီးဢေႃးၸႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႂ်ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ သိုဝ်ႉဢဝ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် (ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ သိုဝ်ႉသဵင်) ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးတွတ်ႈပၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈပႃႇတီႇတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ပႃႇတီႇလူင်ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇဝႄႈလွတ်ႈလႆႈလၢႆးၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးမီးလိူၵ်ႈတင်ႈယေႈပွၵ်ႈၸိုင် ငိုၼ်းဢၼ်ပႃႇတီႇၶဝ်လႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႆႉ တေဢမ်ႇတႅမ်ႇသေ ႁဵင်လၢတ်ႉဝၢတ်ႇ (ႁႃႈမိုၼ်ႇ လၢၼ်ႉၵျၢပ်ႈ)။

သႅၼ်းၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈထႆး 2019

ပီၼႆႉတႄႉလိူဝ်မႃးထႅင်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မီးလွင်ႈၼိုင်ႈ။ သၢႆမၢႆၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွပ်ႈၶႅပ်းမႄး မီးပၢၵ်ႇၵေႃႉ။ ၽိူဝ်ႇမႃးၼပ်ႉ ၶႅပ်းမႄးသမ်ႉမီးသွင်ပၢၵ်ႇ။ မၢင်ၽဝ်ႇၵေႃႈထႆးသမ်ႉမႃး ယိူင်ႈဢဝ်တီႈမိူင်းႁဝ်းႁိုဝ်? မီးၵူၼ်းပၼ်တၢင်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈလိူၵ်ႈတင်ႈ 24/3/2019 ပွၵ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိူမ်သေ ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးမီးလွင်ႈၼိုင်ႈ။ ပဵၼ်လွင်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇတိုၵ်ႉတင်ႈမႃးပီၵၢႆ ပႃႇတီႇဢၼႃႇၵတ်ႈမႂ်ႇ (Future Forward Party-FFP) ၼႆႉပဵၼ်မႃးပႃႇ

တီႇယႂ်ႇသုတ်းတီႈသၢမ်။ ဢီးတူၵ်းပႅတ်ႈ ပႃႇတီႇၻီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ (Democratic Party) ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇၵဝ်ႇၵႄႇသုတ်းၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ထိုင်တီႈပႃႇတီႇ ၽိူဝ်ႉထႆး (တႆးႁဝ်းယႃႇတူၵ်းၸႂ်။ ၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ “ပိူဝ်ႈထႆး” ဢမ်ႇၼၼ် “ပိူဝ်ႈတႃႇထႆး”) ဢၼ်ပဵၼ်ၵူႈၶႅင်ႇ (Rival) ၶွင်ပႃႇတီႇၾၢႆႇသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၽလင်းပရၶျႃးရတ်း (ပွင်ႇဝႃႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း) ၼၼ်ႉသမ်ႉပေႃး လႆႈမႃးႁူၺ်းႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈ ပေႃးတေတႅၵ်ႈဢဝ်ငၢႆႈငၢႆႈတင်း မိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ
-ၽိူဝ်ႉထႆး – ငၢႆး NLD
-ၽလင်းပရၶျႃးရတ်း- ငၢႆး USDP ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

တင်းသွင်ပႃႇတီႇၼႆႉ ၼႂ်းတီႈၼင်ႈဢၼ်ၶေႉၵၼ်မီး 500 တီႈၼင်ႈၼႆႉ လႆႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပႃႇတီႇဝူင်ႈၵၢင်မိူၼ် “ဢၼႃႇၵတ်ႈမႂ်ႇ” ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ တိုတ်ႉၸၼ်သူၼ်းတုမ်ဢဝ် ႁႂ်ႈပႃႇတီႇ တူဝ်ၵဝ်ႇပေႃးလႆႈတီႈၼင်ႈၶိုင်ႈပၢႆသေ တင်ႈလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

(ပေႃးတူၺ်းဢဝ်ၽိဝ်ၼွၵ်ႈမၼ်းတႄႉ ပႃႇတီႇၾၢႆႇသိုၵ်းၼႆႉပေႉပုၼ်ႈဝႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တႃႇလိူၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင် Prime Minister ၼႆႉ လူဝ်ႇသွၼ်ႇပႃးသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်တီႈသၽႃးၼိူဝ် Senate ဢၼ်မီးတီႈၼင်ႈ 250 ။ တင်း 250

ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းတႅင်ႇတင်ႈဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးထိုင်တီႈလူဝ်ႇတႅပ်းတတ်းမၢႆမီႈမႃးၼႆ သၽႃးၼိူဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇလႆႈတီႈၼင်ႈၶိုင်ႈလိူဝ်ၼႂ်းသၽႃးတႂ်ႈ 500 တီႈၼင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်သႅၼ်ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇ လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇပႃႇတီႇလူင်တင်းသွင်)

ယွၼ်ႉသင်လႄႈပႃႇတီႇ ဢၼႃႇၵတ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၼွင်ႉမႂ်ႇသုတ်းၼႆႉ လႆႈသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်?၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇထႆးၼႆႉ ပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇၼင်ႇၼႆ။

(1)ပေႃႇလသီႇပႃႇတီႇၼႆႉႁတ်းႁၢၼ် ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်တင်းၼမ်-တူဝ်ယၢင်ႇ၊ တႃႇပဵၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈၶၢၼ်းဢဝ်- လူဝ်ႇသွမ်ၸႂ် (apply လဝ်ႈဢဝ်ၽႂ်မၼ်း)။

(2)ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ထၼႃးထွၼ်း ၸိုင်းရုင်ႉရိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁၢင်ႈၾၢင်လၢတ်ႈၸႃ ပဵၼ်တီႈထုၵ်ႇၸႂ်တင်းၼမ်။
(3)ၼႂ်းတင်းၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢၼ်မႂ်ႇၵမ်ႈၼမ်။

-ဢႃႇယု 18 မီး 7 လၢၼ်ႉ (ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈၸႂ်ႉသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းမႄးၵၢင်ၸႂ်မႃးသေပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇမီးလိူၵ်ႈတင်ႈ 8 ပီယဝ်ႉ)
-ဢႃႇယု 18-25 မီး 8 လၢၼ်ႉ။ တၢင်းႁၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵူၼ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ ဢႃႇယု 26 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၶဝ်။

(4)ယွၼ်ႉပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ။
-ပိူင်ၵဝ်ႇ -ၵူၼ်းယေႈၵေႃႉလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းမႄး 2 ဝႂ်။ ဝႂ်ၼိုင်ႈတႃႇတွတ်ႈပၼ်တူဝ်ၽွင်းၶဵဝ်၊ ထႅင်ႈဝႂ်ၼိုင်ႈ-တွတ်ႈပၼ် တႃႇပႃႇတီႇ။

သႅၼ်းၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈထႆး 2019

-ပိူင်မႂ်ႇ- ၵူၼ်းယေႈၵေႃႉ တွတ်ႈၶႅပ်းမႄးဝႂ်လဵဝ်။ ပေႃးၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းတွတ်ႈပၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႉၸိုင် ၶႅပ်းမႄးႁဝ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်တႃႇပႃႇတီႇ။ “ဢၼႃႇၵတ်ႈမႂ်ႇ” သမ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ဢမ်ႇပေႉသေတႃႉ ၶႅပ်းမႄးဢၼ်လႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးႁၢင်ႇ

ၵေႃႉဢၼ်ပေႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်ၼႂ်းသုၼ်ႇပႃႇတီႇ။
>သုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမီး 350 တီႈၼင်ႈ။ “ဢၼႃႇၵတ်ႈမႂ်ႇ” လႆႈမွၵ်ႈ 30 ။
>သုၼ်ႇပႃႇတီႇမီး 150 တီႈၼင်ႈ။ “ဢၼႃႇၵတ်ႈမႂ်ႇ” လႆႈမွၵ်ႈ 50 ။

ၶေႃႈမၢႆတွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “မွၵ်ႈ” ၼႆႉယွၼ်ႉၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ (EC) ယင်းပႆႇတႅပ်းတတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

(5)ယွၼ်ႉၸႂ်ႉသိုဝ်ႇသင်ၶူမ်း (Social Media) ထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်။ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလႆႈၸႂ်ႉငိုၼ်းသိုဝ်ႉသဵင်။ ၵမ်ႈၼမ်ဢဝ် Social Media ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ႁႃသဵင်ၵူၺ်း။ ၶဝ်ဝႃႈ social listening ၼႆႉလႆႈလွင်ႈတႄႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇထႆးၼႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ၼႂ်းပိုၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆးၼႆႉဝႃႈၸိုင် တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉသဵင်လႃးလႃးသေလႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်။

ၸွင်ႇပႃႇတီႇမိူင်းႁဝ်းတေပဵၼ်လႆႈၸွမ်းႁႃႉၼႂ်းပီ 2020?

မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆၵေႃႉထတ်းသၢင်ဝႃႈ ၼႂ်း 2020 ၼႆႉ တႃႇ NLD ႁိုဝ် USDP ႁိုဝ် တေလႆႈတီႈၼင်ႈ တဵမ်ၶိုင်ႈဢမ်ႇမီး။ ယွၼ်ႉၼၼ် တေလႆႈႁႃပႃႇတီႇတီႈသၢမ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။

ပေႃးထိုင်မႃးၸိူင်ႉၼၼ် ပႃႇတီႇတီႈသၢမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ် “မွၵ်ႇၼႃႈ” (Kingmaker) တႃႇတင်းသွင်ယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ လိူၵ်ႈပႃႇတီႇလူင်ၸုမ်းလႂ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းသေ ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ပၢႆၵမ်-ၶမ်းၸမ်ႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE