ၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ ၸူၼ်လၢၼ်ႉၶမ်း ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ 6 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်းသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်လၢၼ်ႉၶမ်း(ႁၢၼ်ႉၶမ်း) တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၵ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဵမ်ၸဝ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ၶမ်း၊ သႅင်ၸိင်ႇ လႄႈ ငိုၼ်းထႆး တင်းၼမ်လၢႆ။

လၢၼ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ
Photo by – eastern future news agency/ လၢၼ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/03/2019

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ 6 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်လၢၼ်ႉၶမ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼၢင်း ၼၢင်းဝုၼ်းၵႅဝ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉတီႈႁိမ်းတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး(ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ လႆႈၵႂႃႇၶမ်းမွၵ်ႈ 8 ၶၼ်၊ သႅင်ၸိင်ႇ မွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 2 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ(ငိုၼ်းထႆး)လႄႈ ငိုၼ်းထႆး ထႅင်ႈ 2 လၢၼ်ႉ ဝၢတ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾူၼ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇထႅင်ႈ 7 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႉၶႃႈဢေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႆဝႃႇ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပ လိၵ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉဝႆႉယူႇ တီႈလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးတဵမ်လူင်ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ပလိၵ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တႄႉဢမ်ႇ မီးၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႉၶမ်း ၼၢင်းၼၢင်းဝုၼ်းၵႅဝ်ႈၼႆႉ ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး(ၵ)တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ်တီႈၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ပဵၼ် ၸၢႆးထုၼ်းလႄႈ ၼၢင်းတုၺ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်မႃးၸူၼ်လၢၼ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် 6 ၵေႃႉ။ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမိူဝ်းတီႉၺွပ်းမတ်ႉမိုဝ်းၽူဝ် မေးလႄႈ ၼၢင်းၽွင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်းတင်း ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းၶၢႆၶမ်း။ တႃႇ 2 ၵေႃႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း ၸဝ်ႈ ႁိူၼ်းသေ ၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၼႂ်းလၢၼ်ႉ၊ ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၵူၼ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢႆဝႃႇ၊ ၸူၼ်ၵၼ်ဝႃႇ၊ ၽိတ်းၵၼ်ဝႃႇ၊ ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် မီးယူႇတႃႇသေႇ။ ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ လုင်းဢႃးၽႃႇ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း တပိၼ်ႇ သူၺ်ႇထီးၵေႃႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇဢႃးၶႃႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လၢႆဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈ ပေႃး လႆႈဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၵၼ်ၵေႃႈမီး။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ် ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇလိုပ်ႈၶီႈယႃႈ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ပုင်းထုၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ မီးပဵၼ်မွၵ်ႈ 50-60 ၶႃႈယဝ်ႉ ဢၼ် ယူႇၸွမ်း ၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸႃတိတႄႉတႄႉၼႆႉ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇ တီႈ တၢင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းမႃးယူႇၼမ်” ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE