ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးသမ်ႉ လိူၵ်ႈတွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ်ႁႅင်း

Photo by – Google/ ႁၢင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24/03/2019 ဢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈ တွင်ႈ ထၢမ်ဝႆႉၸၢႆးသူႇၶျၢတ်ႉ ၸၢဝ်းတႆး ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်းၵပ်းထၢမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉလႅပ်ႈပႃႇတီႇလႂ် လႆႈသဵင်ၼမ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉပႃႇတီႇလႂ်မႃးႁႅင်း၊ ပႃႇတီႇလႂ်ဢမ်ႇမႃးႁႅင်း၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႂ် ပႃႇတီႇလႂ်ႁႅင်းၼႆ တႄႉ ပေႃး ဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝႃႈ မၼ်းၵေႃႈတေဢွၵ်ႇမႃး ႁၼ်လီႁၼ်ငၢမ်းၵၼ်ယူႇ ၽႂ်ပေႉ၊ ၽႂ်လႆႈ၊ တၢင်းလႂ်ပေႉ တၢင်းလႂ်လႆႈ ၾၢႆႇ လႂ်လႆႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႆၵေႃႈ တေႁူႉၵၼ်ယူႇ။

ထၢမ် – ၵမ်ႈၼမ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သမ်ႉ လိူၵ်ႈတွတ်ႈပၼ် ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ် ၼမ်တီႈ သုတ်းၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24 ၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇဢၼ်လူင်းၶႅင်ႇၼႆႉ မီးပဵၼ် 30 ပၢႆ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လိူၵ်ႈတႄႉမီးယူႇ 2 သဵၼ်ႈတၢင်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈဝႃႈ ဢဝ်တီႊမူဝ်ႊၶရေႊ သီႇ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉဝႃႈ ဢဝ်ၾၢႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉဢဝ်လွင်ႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ မႃးတၢင်ႇၼႄၵူၼ်းမိူင်း၊ ထႅင်ႈၾၢႆႇ ၼိုင်ႈတႄႉ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူဝ်ႇလႆႈၵတ်းယဵၼ်မၼ်ႈၼိမ် မီး သွင်တၢင်းလိူၵ်ႈၼႆႉ။

ထၢမ် – ဢၼ်ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ၼႆႉလူး တူၺ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေလႄႈ တွတ်ႈၶႅပ်းပၼ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း တႃႇတႆးဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈမီးယူႇထႅင်ႈ 2 – 3 သႅၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ သႅၼ်းၼိုင်ႈတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်တႆးဢၼ်လႅပ်ႈႁူႉပွင်ႇ လွင်ႈပိုၼ်းတႆး၊ လွင်ႈပိုၼ်းထႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထႅင်ႈသႅၼ်းၼိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်ႉသၢႆတႆး ၵိူတ်ႇ မိူင်းထႆး လႆႈယူႇႁူင်း ႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ၵမ်ႈၼမ်တေႁူႉလွင်ႈထႆးၵူၺ်း တေဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတၢင်းမိူင်းႁဝ်းပူၼ်ႉ။ ၵူၼ်းၵမ်ႈ ၼမ် ၶဝ်ဢမ်ႇဝူၼ်ႉပွင်ႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ။ ၶဝ်ႁၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဢိူဝ်ႈ။ လွင်ႈယူႇ ၵိၼ်ႁဝ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇလီဢိူဝ်ႈၼႆသေ ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ပႃႇတီႇ ဢၼ်ႁူၺ်းသူၼ်းၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။

ၸိူဝ်းၵႂႃႇလိူၵ်ႈပႃႇတီႇဢၼ် ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီး။ ပေႃးတူၺ်းမိူၼ် မႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတႆးမႄႈႁွင်ႈသွၼ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ မၼ်းတေပိူင်ႈၵၼ်တႆး ဢၼ်ယူႇၵဵင်းမႆႇ၊ ၵဵင်း ႁၢႆး။ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ၊ ၵဵင်းႁၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပႃးၸႂ်ၵႂႃႇၼႂ်းၾၢႆႇဢၼ်ဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီ ၵိၼ်လီ လူဝ်ႇလႆႈလီဢိူဝ်ႈ တေ ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ပႃႇတီႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵမ်ႈၼမ်။

ထၢမ် – ႁူဝ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈလူး ပေႃးလၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်းၼႆ တေမီးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်။

တွပ်ႇ – ပေႃးမႃးထတ်းတူၺ်းႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မိူၼ်ၵူၼ်းထႆး ဢမ်ႇ ပေႃးမီးၼမ်။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ထွမ်ႇပိူၼ်ႈဝႃႈ ဢဝ်ပိူၼ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ် – တီႈပဵင်းလူင် လၵ်းတႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင်ၶႃႈလူး မီးၸၢဝ်းတႆးမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၼႂ်းမူႇၼိုင်ႈပဵင်းလူင် လၵ်းတႅင်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ပေႃးႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈၵႂႃႇ 80 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊယဝ်ႉ။ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2,000 ပၢႆ ဢွင်ႈတီႈတွတ်ႈၶႅပ်း မီးသွင်တီႈ၊ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် 1,000 ပၢႆ။

ထၢမ် – ပေႃးၼႆ ယူႇတီႈပီႈဢၢႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈသေ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၼၼ့် ပႃႇတီႇလႂ်မႃးႁႅင်းၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ယင်ႇတူၺ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ်တႄႉ ၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်တွတ်ႈပၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး၊ ပႃႇတီႇဢၼႃႈၶူတ်း မႂ်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE