RCSS/SSA တင်း NRPC ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် 7 ႁူဝ်ၶေႃႈ

Photo by – NRPC/ RCSS-SSA လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/03/2019

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၶိုင်ပွင်လွင်ႈမႄးလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/03/2019 သွင်ၾၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသင် ၵၼ်လၢႆလၢႆ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 2 RCSS/ SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – လႆႈငိၼ်း RCSS တင်း NRPC ႁူပ်ႉၵၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

တွပ်ႇ – ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ႁူပ်ႉၵၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၶႃႈ။

ထၢမ် – ဢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်ၼႆႉၶႃႈလူး ပဵၼ်ၸုမ်း တေႃႇၸုမ်းၵူၺ်းၶႃႈႁႃႉ ႁူပ်ႉၵၼ်။

တွပ်ႇ – မႅၼ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်းၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်/ ၺႃးၵၼ်။

ထၢမ် – ဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈယႂ်ႇမၼ်း တေမီး 7 ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉ –

1) ၼႆႉတႄႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ တင်ႈတႄႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ၽႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈသင်လၢႆလၢႆ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ်ၼႆႉမႃး။ ၾၢႆႇလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်လႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶဝ်လႆႈပွင်သၢင်ႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်။ တၢင်းၾၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် လၢတ်ႈၼႄငဝ်းလၢႆးၵၼ် ဝႃႈၽႂ်ႁဵတ်းသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

2) သမ်ႉ မၼ်းတေၵဵဝ်ႇၵပ်းၵေႃႉသိုၵ်း၊ ၵေႃႉႁၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် တီႉၺွပ်း ၵႂႃႇၵေႃႈမီး၊ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸွႆးတြႃးဝႃႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးဝႃႇ၊ ၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈဝႃႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် လႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီး ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈပၼ်သၢႆမၢႆၶဝ်ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇတူဝ်ပၼ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇပႃး။

3) ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် မၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်း ပၢင်လူင်ၵမ်းတီႈ 4 ၼႆ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလတ်းၽၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလီ ၊ တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈလီ တေၵႂႃႇပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇ။

4) ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႇ၊ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဝႃႇ တေမီးသင်ၽွင်ႈ လွင်ႈတေၸၢင်ႈႁဵတ်း သၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇပႃး။

5) ၵဵဝ်ႇၵပ်းဢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်သေလႄႈ လႆႈပၢႆႈယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵိုတ်း ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၸွႆႈ။ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၶဝ် မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပၢႆႈၶၢႆႉၼီယူႇၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်း လင်ၽႂ်မၼ်း လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်။

6) ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ တင်ႈတႄႇ ႁဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈႁူပ်ႉတင်းဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၶဝ် တီႈၵဵင်းႁၢႆးၵေႃႈလီ၊ ၼႂ်း NCA ၵေႃႈလီ မၼ်း ပႃးဝႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃး။

7) ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 4 ၼႆႉလူး ႁဝ်းတေႁဵတ်း ႁိုဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးတေၸၢင်ႈၵႂႃႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၶမ်ၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေၸႂ်ႉလၢႆးလႂ်သေလႄႈ ၵႄႈၵၼ် ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် လူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်း ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ၶႃႈယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်း ယၢမ်း မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ႁိမ်း 4 ၸူဝ်ႈမူင်းၶႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ ပေႃးႁုပ်ႈမူတ်းမူတ်းၸိုင် ႁူဝ်ၶေႃႈယႂ်ႇမၼ်း တေမီး 7 ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ထၢမ် – တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶႃႈလူး ၶဝ်သမ်ႉတုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိူင်ႈတႃႇတေပွႆႇပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း၊ ထုၵ်ႇဢဝ်တူၵ်းၶွၵ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၾၢႆႇၶဝ်တႄႉၵေႃႈဢုပ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်း NRPC ၶဝ် ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တေၶိုၼ်းမႄးထတ်းသၢင်ယဝ်ႉ တေဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းတၢင်ႇထိုင်တီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ပေႃး ၼႆၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၶိုၼ်းတေၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် ဢၼ်ဝႃႈ (လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်) လူတ်းဝၢင်းၶႂၢင်ႉပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၶဝ်ၵေႃႈတေၶတ်းၸႂ်ပၼ် ၶဝ်ဝႃႈၼင်ႇၼႆ လွင်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၵေႃႈ ၾၢႆႇၶဝ်ၵေႃႈဢုပ်ႇၼႄ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆလီယူဝ်ႉ၊ လၢႆးၸိူင်ႉ ၼႆလူး ဢမ်ႇလီႁႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢုပ်ႇမႃးသေ ႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ဢိူဝ်ႈဢၼ်သူၸဝ်ႈဢုပ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေ ၶိုၼ်းဢဝ်မိူဝ်းဢုပ်ႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၊ ႁဝ်းၸင်ႇတေၶိုၼ်းဝႃႈၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တႄႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်း မၢင်တီႈ တႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဝ်း၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းဝႃႇ၊ ႁူင်းယႃဝႃႇ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼမ်ႉၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉမၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၶူင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶူင်း ၵၢၼ်ၶဝ်မီးၼၼ်ႉ တေၶပ်းၶိုင် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်သင် ဢၼ် ၼၼ်ႉတႄႉ တၢင်းၼိူဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းမႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မႃးငူပ်ႉငီႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းၶဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၼႂ်းမိူင်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ(ပြည်ထဲရေး) ၶဝ်သေ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထၢမ် – လွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇတေလႅပ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ပေႃးၼႂ်းလိူၼ်မေႊတေမႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ႁဝ်းၶႃႈ 10 ၸုမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် Summit EAO ႁဝ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ယဝ်ႉ မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈႁဝ်း တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်း ဢၼ်မိူၼ်ၼၼ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ႁဝ်း ၶႃႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉတေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်း လၢႆး ဢၼ်ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။ ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း မၼ်းၶၢမ်ႈလႆႈဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်မၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ မၼ်း တေ ၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇယူႇၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ ပေႃးဢဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ဝႃႈ တႄႉ မၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇၸွမ်းပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်ၶၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထၢမ် – လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸတ်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈလူး တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ၊ ႁဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ် ႁဝ်းမီးသုၼ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းတေႁဵတ်းၼႆ တပ်ႉၶဝ်သမ်ႉမႃးႁႄႉ ႁၢမ်ႈႁႄႉသီး။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်း တေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇ ၶဝ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇမႃးမေႃးမႄးသင်ၸွမ်း ၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ မၼ်းတေလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇငူပ်ႉငီႉ ၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈ ယဝ်ႉ။ မၼ်းတေဢမ်ႇယဝ်ႉ တီႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၵူၺ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈဢုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸုမ်းတႆးႁဝ်းလၢႆ လၢႆၸုမ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းၼႄႇ၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၼႄႇ လၢႆလၢႆၾၢႆႇ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ် ႁဝ်း ၶႃႈ တေၵိုင်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် ၽူႈတိတ်းတၢမ်း ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေၶတ်းၸႂ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်း ဢၢၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈၶႆႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် မီးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here