“ဢမ်ႇယွၼ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေႁဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း”

Photo by – Kantarawaddy Times/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်

လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းတမ်းဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇတီႈၸႄႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ/ လွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 12/02/2019 ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၽူႈၼႄၵၢင် ၸႂ် ထိုင်တီႈလိူတ်ႈတူၵ်း ယၢင်ဢွၵ်ႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ထတ်းသၢင် ၼင်ႇၼႆ –

ပေႃးႁဝ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵူႈတီႈတီႈ တင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်မၢၼ်ႈၶဝ် ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ၵိူဝ်းထၢင်ႇဝႃႈ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉတႄႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်၊ မၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈယုမ်ႇယမ်။ ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ဢဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းသေ ၵႂႃႇပၵ်းဝႆႉၵူႈတီႈတီႈၼႆတေလႆႈ။ ပေႃးပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းသမ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းပူဝ်ႇၶျူၵ်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း၊ ၶူဝ်ၼႆၵေႃႈ ၶူဝ်ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း ပေႃးဝႃးၸိူင်ႉ ၼၼ်ၼႆ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်းပေႃးပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ဢိူဝ်ႈ ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်သေ ႁဵတ်းၵႂႃႇ။

Photo by – Kantarawaddy Times/ ပလိၵ်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တီႈၼႂ်းပၢင်သၢၼ်ၶတ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်

ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းတၢင်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်တႄႉယူႇ။ ပေႃးၼႂ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈတင်း သဵင်ႈ ၼႆႉတႄႉ ဢၼ်ၶဝ်ယုမ်ႇယမ်သမ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းတႄႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉ မၼ်းလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ၼႂ်း ၸႂ်မၼ်းမီးသင်ၵေႃႈ လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်၊ ၸႂ်ၵႂၢင်ႈတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းၸႂ်ၵႂၢင်ႈလႄႈ ပိူၼ်ႈၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်မႃး၊ ပေႃးမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ၵႂၢင်ႈၸိုင် ၽႂ်တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႃႇ၊ ပေႃးဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႆၵေႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ယူႇႁင်းမၼ်းၵူၺ်း၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်ယူႇႁင်းမၼ်းၵူၺ်း။ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ တေပဵၼ်ယူႇႁင်းမၼ်း။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေမၼ်းၸဝ်ႈလူႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈလူတ်းယွမ်းႁႅင်းလူင်းၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉ ၸႂ်သိုဝ်ႈသေတႃႉ ၵေႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၸွမ်းလင်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးသိုဝ်ႈယူဝ်း။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ် မႃးၾၢႆႇလင်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၸႂ်ၵႅပ်ႈပူၼ်ႉတီႈဢိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈႁၼ်ထိုင် ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇၼႆႉ တေတဵၵ်းဢဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း သေမႃးပၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတီႈၼႆႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပိူင်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယွၼ်း ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်လူး၊ ဢမ်ႇ ယွၼ်းၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်သေ မႃးတဵၵ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢဝ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း သေ မႃးပေႉၵိၼ်ႁဝ်းဢိူဝ်ႈ။ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ယိၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းဢိူဝ်ႈ ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉ ၼၼ်။

Photo by – Kantarawaddy Times/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်

ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ် ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်လူင် ပုၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၵေႃႈ တေပဵၼ်ဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈ ၵၢၼ်လီႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႆသေတႃႉၵေႃႈ – 1) ႁဝ်းလူဝ်ႇၸႂ်သိုဝ်ႈ။ 2) လူဝ်ႇၸႂ်ၵႂၢင်ႈ။ 3) လူဝ်ႇမေႃ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်တင်းၼမ်။ ဢမ်ႇမေႃဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်တင်းၼမ်သေ တေဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ တဵၵ်းႁဵတ်း တိၵ်းတိၵ်းၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၵုင်ႇသိၵ်ႉၶႃႇ ၶွင်ဢွင်ႇသၢၼ်း ၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လီလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶုၵ်ႉထူပ်းဝူၼ်ႉၶိုၼ်း ႁႂ်ႈပွင်ႇ၊ ၶုၵ်းထူပ်းဝူၼ်ႉထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်သေလႄႈ ၼင်ႇဢၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်မီးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈတေတဵၵ်း ႁဵတ်း ၵႂႃႇၼႆ မၼ်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈၽိတ်းမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢၼ်ၵႃႈပူၼ်ႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းပႃႈလင်ၽိတ်းမႃးဢိူဝ်ႈ။ ႁဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၵတ်းယဵၼ်၊ သိူဝ်းသႃႇ၊ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်လူး၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင် ႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈဢဝ်လၢႆးၵတ်းလၢႆးယဵၼ်၊ လၢႆးသိူဝ်းလၢႆးသႃႇၼၼ်ႉသေ မေႃဢဝ်ၸႂ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here