ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းတေႃႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးမႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈလၢၼ်ႇၼွင်ၶဵဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် တီႈလၢၼ်ႇ ဢူဝ်ႊရီႊယၼ်ႊတူဝ်းၵဵတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ်/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ဝၼ်းတီႈ 11/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၼႂ်း ရူတ်ႉၵႃး သႅၼ်း Mark – 2 လမ်းၼိုင်ႈ တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တီႉလႆႈမၢၵ်ႇၵွင်ႇသႅၼ်းလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ ႁိမ်းၸမ် 2 ႁဵင်လုၵ်ႈ။ ပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သိုဝ်ႉမႃးတၢင်း ၸႄႈဝဵင်း မႄႈသွတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်သိုဝ်ႉမႃးသေ တေဢၢၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ၶၢႆတေႃႇထႅင်ႈ။ ၶဝ်သိုဝ်ႉမႃးတၢင်းမႄႈသွတ်ႇ တႃႇငိုၼ်း 35 သႅၼ်ပျႃး တူဝ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃးဢၼ်ၶဝ် ႁေႃႈမႃးၼၼ်ႉ သိုဝ်ႉမႃးတၢင်းမျႃႉဝတီႇ ပဵၼ်ၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ(လိုင်စင်မဲ့) ” ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး သႅၼ်းဢႃယု 30 ပီ၊ မႃးၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းတေႃႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ပဵၼ်ၽႂ်၊ ၸုမ်းလႂ် ၸိူဝ်း ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃး။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here