ၵွပ်ႈသင်သိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ဝႆႉသွင်ၸုမ်း

Photo by – SHAN/ၸဝ်ႈၼွႆႉလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်း၊ ပီ 1959 တီႈလွႆမၢၵ်ႇဢၢင်ၶၢင်

ဝၢႆးႁူမ်ႈမိူင်းတူင်ႈပဵင်း (မိူင်းမၢၼ်ႈ) ဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉ ၸမ်တဵမ်မႃး 10 ပီ ၼၼ်ႉ မိူင်းသၼ်လွႆ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး တင်းလၢႆ မီးၵၢင် ၸႂ် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶႂ်ႈဢဝ် လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း သေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၼိူဝ်ၽိူၼ် ၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉဝႃႈ တၵ်း တေလႆႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိုၵ်းဢဝ် လွင်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

ၽွင်း 1958/5/21 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ တင်ႈတပ်ႉၼုမ်ႇ သိုၵ်းႁၢၼ် တႄႇ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ 1964/4/24 ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၊ ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် ၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ (ၸဝ်ႈၶမ်း သိူၵ်ႈ) တင်း ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး၊ ၸဝ်ႈၸၢင်ႉႁွင်ႉ ၸဝ်ႈသိူဝ် ဝၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး – မႃး။

ပိုၼ်းသိုၵ်းတႆး လႆႈပဵၼ်မႃး 2-3 ၸုမ်း

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်မႃး၊ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁၵ်ႉ ၸၢတ်ႈ ၶႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ သေတႆးတေႃႇတႆး တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ဢဝ်ၵၼ်တၢႆ၊ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သမ်ႉပေႃးထိုင်တီႈ ၵႂႃႇဝၢင်းၶိူင်ႈ ပႅတ်ႈ ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ တႄႇၼၼ်ႉမႃး မီး SURA ပွတ်းၸၢၼ်း၊ SSA ပွတ်းႁွင်ႇ၊ SSA –E ပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေႁူႉၸၵ်း ၵၼ်ဝႃႈၶူဝ်းၶဵဝ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ၊ ၶူဝ်းလၢႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈ သိုၵ်း တင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇသမ်ႉ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – SHAN/ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈမူဝ်းႁိူင်း

ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် 1969 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆး ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယၢမ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ၸုမ်း လဵဝ်မႃး။ ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇ မိူင်းသူႈ ယိပ်းၼႃႈလိၼ် တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ 6 ၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးလဵၵ်ႉ ယိပ်းၼႃႈလိၼ် တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ 4၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ယိပ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉၸုမ်း 3 တၢင်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈတႆးၵူၺ်း ၸုမ်းပဢူဝ်း ဢၼ်ပူဝ်ႇ ၶျူၵ်ႉၸၢၼ်ႇတဵင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႈ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။

ဢိင်ၼိူဝ် ၶႄႇၽိူၵ်ႇ ၶႄႇလႅင် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈပၵ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး လဵၼ်ႈၵေႃႉ ၶႄႇၽိူၵ်ႇ ၸုမ်းယူႇပွတ်းႁွင်ႇ သမ်ႉ လဵၼ်ႈၵေႃႉ ၶႄႇလႅင် ၊ ဝႃႇတႃႉ ယိပ်းတိုဝ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် လႄႈတႅၵ်ႇ ပဵၼ် ၸုမ်းၵဝ်ၸုမ်းမႂ်းမႃး။

မိူဝ်ႈ 25/1/1969 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉၸုမ်း 3 ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ႁူမ်ႈႁွမ်း တင်း တပ်ႉၼုမ်ႇ သိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈၵွၼ်းၶေႃ ၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး SURA ။ ဝႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၢႆႇ တင်း ၸဝ်ႈၶုၼ် ၵျႃႇၼု (ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း) ၶဝ်ၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး သေဢွၼ်ၼမ်းတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA မႃး။ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၵုင်ႇတရငႃးၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်။ ပေႃးတူၺ်းၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 40 ပီ မိူင်းပၢႆၵေႃႈ ပိုၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႆး မိူၼ်ႁၢင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵွၼ်ႈပဵၼ်မမ်ႈမႃး။

Photo by – SHAN/ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း၊ ၸဝ်ႈပူဝ်ႇတေႇဝိင်ႇ၊ ၶုၼ်သႃႇ

ပိူဝ်ႈတႃႇ တႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ တင်း ၸဝ်ႈပူဝ်ႇတေႇဝိင်ႇ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်။ တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈပူဝ်ႇတေဝိင်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈလႅင်း ဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇ။ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆသေၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၵေႃႈ ၸတ်း သိုၵ်း လုၵ်ႉပွတ်း ၸၢၼ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၸတ်းပႃးငႃးသိုၵ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တင်း ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး ၵွၼ်းၶေႃ ။ ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးၼွင်ႉ (မိူင်းၼၢႆး) ပေႃး လႆႈၵႂႃႇဝၢင်းၶိူင်ႈ ႁဵတ်းၵႃႇၵွႆႇယေး (ပျီႇတုၸိတ်ႉ မိူင်းၼၢႆး) ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ “ႁဵတ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ယင်းပဵၼ်ၵဵတ်းသဝ်ႇႁဝ်ႇ” ၵႂႃႇလူးၵွၼ်ႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း

6/1/1996 ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ဢွၼ်ဢဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး MTA ဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ပႃးသဵၼ်ႈ မၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ဝႆႉသေ ဢမ်ႇပႆႇဝၢင်းၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ၵိုတ်းတပ်ႉၵွင် ဢၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်။ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတီႈၵႂႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉႁႅၼ်းသိုၵ်း လိုပ်ႈတိုၵ်း၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ တိတ်းတေႃႇ ၸဝ်ႈၵၢၼ်း ယွတ်ႈ၊ ၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်း သေယွၼ်းပဵၼ် တပ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ယူႇတႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆး SSNA သေၵိုတ်း သိုၵ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇတႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ဢၼ်ၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉသေၵိုတ်းသိုၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉ။

ထိုင်တီႈ သၢမ်မူႇ သၢမ်ၸုမ်းလႆႈ လွမ်ႁူပ်ႉၵၼ်သေတူၵ်းလူင်းပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။ ဢၼ် ၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႈ ပဵၼ် SSA ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် SSA ပွတ်းၸၢၼ်း။
မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ်သႅင်ၵႅဝ်ႉသေတႄႇၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ SSA တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးမႃးမိူဝ်ႈ 1/1/1998 ။ ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းၼိုင်ႈၵိုတ်းသိုၵ်း၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈ သမ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်း – ၵူၺ်းၵႃႈ တူၵ်းလူင်းဝႆႉ ပဵၼ် ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ မိၵ်ႈမၢႆ ႁူဝ်မႃႇ ပႃႈသၢႆႉ ႁူဝ်မႃႇ ပႃႈၶႂႃ မိၵ်ႈ တီႈ မူၵ်ႇႁူဝ် မိူၼ်ၵၼ်သဵင်ႈ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ယဵၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇ ၸုမ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ၶူဝ်းလၢႆး

13/3/1996 ဝၢႆးလႆႈၸႂ် ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ SSA ပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် လူင်းၶိုၼ်း တၢင်း ၸၢၼ်း၊ 1998 တင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ။ 1999 ထိုင်လႅၼ်လိၼ်ထႆး သေဢဝ်လွႆတႆးလႅင်း ပဵၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းငဝ်ႈ ၸိုင်ႈ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵေႃႈ ယႂ်ႇမႃးလွႆးလွႆး။

တႄႇ1996 မႃး ငဝ်းလၢႆး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ လၢႆလၢႆဢၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉတီႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇပဵၼ် မႃး ႁူဝ်ႁဵင် ၊ လုၵ်ႉတီႈႁူဝ်ႁဵင် ပဵၼ်မႃးမိုၼ်ႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ပီ 2005 ၸုမ်း ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ တႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၸုမ်း။ ၸုမ်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵၼ်ႇၼ၊ ၸဝ်ႈၵုင်ႇၶိူဝ်းၶဝ် ဝၢင်းၶိူင်ႈ၊ ၸုမ်း ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈသမ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း။

ၼႂ်းပီ 2008-9 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႅၵ်ႈႁဵတ်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ် လိၼ်။ ၸုမ်းၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်း သႅင်ၵႅဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်၊ တပ်ႉၸုမ်းလွႆၽႃၵႃလီႉ၊ တပ်ႉမိူင်းၶိူဝ်း လႅၵ်ႈႁဵတ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ။ တပ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢွၼ်ဢဝ်ႁႅင်း သိုၵ်း တင်းလၢႆ ပုတ်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးမႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႈတႄႇ ပီ 2009-2016 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵူႈပီ။

ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ တပ်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ ၸဝ်ႈပၢင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁႃတၢင်းႁူမ်ႈ ၵၼ်။ ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တင်း တူဝ်တႅၼ်း ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ၊ ၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၸၢႆးထူး (ၸဝ်ႈၸၢႆးတူး) ၸုၵ်းၼိူဝ် ၶဵင်ႇသေလၢတ်ႈတီႈ ပၢင်မူၼ်ႈၵျေႃႇဝႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ ပိၼ်ႇၶူဝ်းၶဵဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ် ၶူဝ်းလၢႆး၊ မိၵ်ႈမၢႆ တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်သိူဝ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅၵ်ႈႁဵတ်း သိူ ဝ် ဝႅၼ်ၵျွၵ်းဝႆႉ တင်းတူဝ် ။ၶူဝ်းၶဵဝ် ၶူဝ်းလၢႆးၵေႃႈ တႄႇမႃးတီႈၼၼ်ႈ။

ၽွင်းၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် သင်ၶၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းလၢႆၵမ်း လၢႆ ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉ ပဵၼ်တႄႉမႃး။ ပေႃးတေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် သမ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇၵႂၢမ်းဝႃႈ တေလီတေလီ မႅင်းၼႃႈမီ မႃးသွပ်ႇၼႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵဝ်ႉၼႄးၵႃ ၵႃၼႄးၵဝ်ႉ ပေႃးတၢင်းႁွင်ႇဝႃႈ -တႃႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းသူင်ႇပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ် လၢႆးသဵင်ႈ သဵင်ႈယဝ်ႉ။ ၶဝ် ၵႂႃႇမႄးပႅတ်ႈ ၶေႃႈၼၼ်ႉၶေႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်ႁဝ်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်။
ၾၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်းၵေႃႈ သမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းပေႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း သေပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇတွပ်ႇပၼ်သင် ႁဝ်းမႃးၶိုၼ်း။

ႁဵတ်းၼၼ်သေၸုမ်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈၵႂႃႇလူင်းလၢႆး မိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတင်း သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ဝၢႆးမႃး ၸုမ်းၸဝ်ႈပၢင်ၾႃႉၵေႃႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UNFC ( ၶွင်ႊသီႊၾႅတ်ႊတရႄႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ) သေမိူဝ်းပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ၵၼ်တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ဢၼ်ဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ။

ႁဵတ်းၼႆသေတင်းသွင်ၸုမ်း ၵုမ်ႇၼႄးၵၼ်ဝႃႈ – လၢတ်ႈမဵဝ်း ၼိုင်ႈႁဵတ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈ၊ သမ်ႉယွင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵတ်ႉၵျႃႉယူႇမႅၵ်းမႅၵ်း ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း။ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းငိုၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းသေ၊ တႆးတေႃႇတႆးႁၢႆႉတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်း။ ထိုင်တီႈ မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2017 ပေႃး ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးယဝ်ႉ ၵမ်း ၼိုင်ႈ။

တႃႇပၼ်ႁႃ တေဢမ်ႇၸတ်ႉငၢၵ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၸပ်းၾၢႆႇ၊ လီဝႆႉႁူယႂ်ႇ တႃၵႂၢင်ႈသေလဵပ်ႈ ႁဵၼ်း တၢင်းႁူႉ တၢင်းႁၼ် ၵတ်ႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႅၼ်ႇ။ လီသႂ်ႇ ႁႅင်းတီႈ ၵေႃပွင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU သေတိုတ်ႉ တၢႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးလူင်ႉလႅင်းၵၼ် ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေသၢင်ႈလႆႈ ၾၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်။

ၸၢႆးယီႈၽူင်း

ၶေႃႈမုလ်း – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 004 May 2018

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here