ဝၼ်းပီလုမ်ႈၾႃႉ 2019 ၼႆႉတႆးတေႁဵတ်းသင်?

Photo by – Google/ ႁၢင်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ 2019

လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ (1) ဝၼ်း ၼႂ်းပီတႆးပီမူ(2113)ၼီႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉတႃႇပီ 2019 ၼီႈ။ လႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝၼ်းၼိုင်ႈ။

ၽွင်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵွပ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း။ လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵွႆးဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၽွင်းဢၼ် ၶွပ်ႈၶူဝ်း(ၵူၼ်းႁိူၼ်း)လဵဝ်ၵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ်ယူႇတီႈၵႆ ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းမႃးယူႇၸွမ်းၵၼ်တီႈႁိူၼ်းယေး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶွပ်ႈၶူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်၊ ဢူၺ်းလီၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ် လႄႇလၢဝ်းၽၵ်ႉၽွၼ်ႇယွၼ်ႇၸႂ်ၵၼ်-ႁဵတ်းၼႆ။

ၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶဝ် လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵၼ်၊ လႄႇလၢဝ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢၼ်တေသိုပ်ႇၼႃႈ ၵၢၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းၶိုၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵိၼ်ပိုၼ်ႉ ၵိၼ်ပႅတ်ႈ၊ လႄႇပိုၼ်ႉလႄႇပႅတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇလပ်းဢမ်ႇၼွၼ်းၵၼ်။

တႆးႁဝ်းၼႃႇ ထူပ်းၺႃးပီမႂ်ႇလၢႆပွၵ်ႈ ? ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ၊ ပီမႂ်ႇတႆး၊ ပီမႂ်ႇၶႄႇလႄႈပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ- ႁူမ်ႈယဝ်ႉသီႇ ပွၵ်ႈ။ ၽွင်းပီမႂ်ႇသီႇပွၵ်ႈၸိူင်ႉဝႃႈၼႆႉ တႆးႁဝ်းႁဵတ်းသင် ? ႁဵတ်းပွႆး၊ ၵိၼ်လဝ်ႈ၊ လႄႇလၢဝ်း(လူၺ်ႈဢမ်ႇပဵၼ် လွင်ႈပဵၼ်တၢင်း)၊ ၽိတ်းထဵင်ၵၼ်ၵမ်ႈၼမ်ၼမ်။ ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၾိင်ႈတႆး၊ ပဵၼ်ၾိင်ႈယိမ်-ယိမ်ဢဝ်မႃးတီႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၶဝ်။ ပိူင်လူင်မၼ်းယိမ်ဢဝ်မႃးတီႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇၵႆႈၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် ပဵၼ်ပီယၢဝ်း ၶၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႁူဝ်ႁဵင် ပီမၼ်း။

ၾိင်ႈယိမ်ၸိူင်ႉဝႃႈၼႆႉ ႁိုင်တၢမ်ႁိုင်မႃး ဢဝ်ယဵၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈၵူၼ်း ဢၼ်ၾင်လိုၵ်ႉယူႇၼႂ်း ဢွၵ်းဢေႃႁဝ်း ၸၢဝ်းတႆးၵႂႃႇႁႄၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်(mindset- တၢင်းယုမ်ႇယမ် ဢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်တၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်း)သႅၼ်းၼႆႉ တႆးႁဝ်းထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမႄး၊ ထုၵ်ႇလီပိၼ်ႇ ပႅင်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵိၼ်လဝ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ဢီႈယႃ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းလိူဝ်သေဢဝ်ပဵၼ်တၢင်းမူၼ်ႈ ၼူဝ်။ လႄႈလႄႇလၢဝ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ႁႂ်ႈလႆႈတၢင်းႁၼ်လိူဝ်သေ ဢဝ်ပဵၼ်တၢင်းသိူဝ်းၸႂ်-ၸိူင်ႉၼႆ။ ပိူင်လူင်မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းသၢဝ်ၶဝ် ၸိူဝ်းတေပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆၼၼ်ႉယူႇ။

ၼႂ်းၽွင်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉပီ 2019 ၼႆႉ တႆးႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ႇလွင်ႈယုမ်ယမ်၊ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ႇလွင်ႈ တၢင်းယၢမ်ႈ(mindset)မႂ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၽွၼ်းလီတူဝ်ႁဝ်း၊ ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်း၊ လႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းလႄႈႁႂ်ႈပဵၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း-ဢၼ် မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼဵဝ်ၼႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းၶၢဝ်းၼႃႈၼႆၼၼ်ႉယူႇ။

တၢင်းယုမ်ႇယုမ်(mindset)မႂ်ႇ= 1)ၵိၼ်လဝ်ႈၵိၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢီႈယႃ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းလိူတ်ႈလႄႈမီး ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိၼ် မၼ်း။ 2)လႄႇလၢဝ်းႁႂ်ႈလႆႈတၢင်းႁူႉ၊ ႁႂ်ႈလႆႈတၢင်းႁၼ်လႄႈလိူၵ်ႈႁႃတီႈမၼ်း ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈ- ၸိူင်ႉၼႆ။ တၢင်းယုမ်ႇယမ် (mindset) မႂ်ႇၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းသၢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်း ၵႆၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

တိုၼ်ႇႁူႉတူဝ်ၵၼ်လႃႉတႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းပဵၼ်သင်ယူႇ၊ ႁဝ်းတူၵ်းယူႇထိုင်ၸၼ်ႉလႂ်၊ မိူဝ်း ၼႃႈမႃးႁဝ်းတေ ၸၢင်ႈပဵၼ်သင်ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝူၼ်ႉၼိုၵ်ႉႁႂ်ႈၸုမ်ႇၵူႈႁွပ်ႈဝူင်းသေ မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းယုမ်ႇယမ် (mindset) မႂ်ႇၵၼ်လႃႉႁဝ်း မိူဝ်ႈပႆႇတူၵ်းလိုၼ်းပူၼ်ႉၼႆႉ!

ပိုၼ်းၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here