ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ – ပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆ ……….

Photo by – NMG/ PC တင်း RCSS/ SSA ႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

တႃႇတေၵႄႈၶႆလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆသေ RCSS တင်း PC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 14/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်သေ သဵၼ်ႈတၢင်းတၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 3 RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ( PC) တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇၼႆ ၸွင်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ဢေႃး မႅၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ သွင်ၾၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း တေႃႇထိုင် 12:30 မူင်း ၶၢဝ်း တၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၶႃႈ။

ထၢမ် – ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈလူး ပဵၼ်လွင်ႈသင်ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ပိူင်လူင်တႄႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းၶွင်ႉၶမ်ဝႆႉ တၢင်းတၼ် ဝႆႉၶႃႈလူး။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်၊ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁူပ်ႉၵၼ်သေ ႁႃ လၢႆးတၢင်း ၶႃႈ ဢေႃႈ။

Photo by – NMG/ တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA

ထၢမ် – ပၢင်ႁူပ်ႉၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶႃႈႁႃႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) ပဵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ( လူၺ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်) ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ပၢင်ႁူပ်ႉၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ထၢမ် – ယူႇတီႈၾၢႆႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ(PC) သမ်ႉ မႃးဢုပ်ႇ မႃးလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ၾၢႆႇၶဝ် မႃးလၢတ်ႈၼႄ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၶႂ်ႈပဵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ဢၼ်ၶဝ်မုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၶဝ်လၢတ်ႈၼႄ ငဝ်းလၢႆးၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပေႃး တေၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈတၢင်း ၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းမႃးႁႃလွၵ်းလၢႆးမၼ်း။

ထၢမ် – တၢင်းၾၢႆႇ RCSS ၶႃႈလူး မႃးဢုပ်ႇ မႃးလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ႁဝ်းၶႃႈ မႃးဢုပ်ႇတႄႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆလိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းလႆႈၺႃးၵၼ်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈ RCSS လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၶႃႈၼႃႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ။

ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ မႃးဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇတေလႆႈၺႃးၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေၶပ်းၶိုင် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉလွင်ႈၼိုင်ႈ။

ယဝ်ႉထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်သိပ်းသွင် ပီၵၢႆ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း 4 လိူၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈထၢမ်ၶဝ် ဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄ ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ မၼ်းထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇၶဝ် တီႉၵႂႃႇ၊ ၺွပ်းၵႂႃႇ ဢဝ်ၵႂႃႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ မၢင်တီႈၺွပ်းၵႂႃႇ ဢဝ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈတေမီး ၸဵမ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်သၢႆမၢႆမၼ်းသေ ယိုၼ်ႈပၼ်ၶဝ်။ ၶဝ်ၵေႃႈၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈပၼ်သၢႆမၢႆမၼ်းၵေႃႈ တေၶိုၼ်းမိူဝ်း ထတ်းသၢင်တူၺ်းသေ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပဵၼ်တွၼ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃး ၸၢင်ႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် ၶဝ်ၵေႃႈတွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ဢုပ်ႇတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၵေႃႈလီ၊ 7 ၸုမ်းၵေႃႈလီ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။

Photo by – NMG/ တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ထၢမ် – ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ၶေႃႈလႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ် ဢၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇတႄႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇတေလႆႈဢုပ်ႇၵမ်း လဵဝ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ၵုမ်ယၢႆႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ဝႃႇ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ 2 ဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႃႇ။

ပေႃးဢဝ်ပိူင်မႃးဝႃႈ ဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပႆႇၸႂ်ႈမဵဝ်းမၼ်း။ တွၼ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပႃး ပေႃးၾၢႆႇတပ်ႉ ၶဝ် ဢဝ်ၼႆႉမႃးဢုပ်ႇၼႆၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးလၢတ်ႈပွတ်းပွတ်းမၼ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ထၢမ် – တွၼ်ႈတႃႇ 2 ၶေႃႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇသမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃ တၢင်း ၵႄႈလိတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈသေ ဢုပ်ႇၵၼ် ႁႃလၢႆးမၼ်း ၵႃႈလႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ ပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၵေႃႈလီ ပၢင်ၵုမ်တၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈလီ မၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉ၊ ပဵၼ်ၶၵ်ႉ။ ၵူၺ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းမီးလၢႆးႁဝ်းၶႃႈဝႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇၸုမ်းတေႃႇၸုမ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ပေႃးၸုမ်း တေႃႇၸုမ်း ဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၸင်ႇမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – ယူႇတီႈ RCSS သေ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉၶႃႈလူး လွင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇဢဝ်ဢုပ်ႇၶႆႈၼႄပႃးၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇတူၵ်ႇ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။

ထၢမ် – ယူႇတီႈ RCSS ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉၵၼ် တင်း PC ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈထိုင် တီႈပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်၊ မၼ်းတၼ်ဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေၶိုၼ်း ပိုတ်ႇတၢင်း ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ႁဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း တပ်ႉမတေႃႇ ႁဝ်းၶႃႈႁႃလၢႆးမၼ်း သေ ငူပ်ႉငီႉၵၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးသၢင်ႇတေႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁိုင် ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ပေႃး ၸုမ်း RCSS ႁဝ်းၶႃႈလႄႈ တင်းတပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈလီ တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈတေမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တေလႆႈ ထူပ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း။

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်း တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ႁႃလွၵ်းလၢႆး တေၸၢင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶၢဝ်းၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈထွမ်ႇၶၢဝ်ႇ ထွမ်ႇငၢဝ်းပၼ်ၽွင်ႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လႆႈႁူႉၸိူင်ႉ ႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼင်ႇၵၢင် ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ပိုင်ႈၸွႆႈမွၵ်ႇ၊ ၸီႉၸမ်ႈပၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၽွင်ႈ ႁဝ်း ၶႃႈၵေႃႈ တေၶိုၼ်း ၵဵပ်းဢဝ် တၢင်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တၵ်ႉတိူၼ်းမႃး၊ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်မႃး ႁႂ်ႈမၼ်း ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶိုၼ်းဢဝ် ၸႂ်ႉသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးထိုင်ၵႂႃႇ ယိူင်း ဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈယွၼ်းၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ RCSS/SSA မီး ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်း တူဝ်တႅၼ်း RCSS။ ၾၢႆႇ PC သမ်ႉ မီး ဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး၊ ဢူးၸေႃႇထေး၊ ဢူးဢွင်ႇသူဝ်း၊ ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ ၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။

လိူဝ်သေ RCSS/SSA ယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14/01/2019 ၼႆႉ ၵူၺ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ PC ယင်းလႆႈႁူပ်ႉပႃး ၸုမ်းယၢင်းလႅင် KNPP လႄႈ ၸုမ်းၶၢင် KIO ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here